GoGo Bloghttp://blog.gogo.mnСүүлд нэмэгдсэн бичлэгүүдen-usTue, 9 Feb 2016 02:28:34 ULATjRSSGenerator by Henrique A. Viecilihttp://blogs.law.harvard.edu/tech/rssДадлагын тайлан, дипломын болон курсын ажил, бие даалт,төсөл, эссэ бичнэ материал боловсруулна .http://tugal.blog.gogo.mn/read/entry28491<div align="center"><strong><br /></strong> <p><strong>Үйлчилгээ:</strong></p> <p>Дипломын /<span class="st"><em></em>Мэргэшүүлэх сургалтын диплом</span>/ болон курсын ажил,бие даалт, төсөл, дадлагын тайлан,&nbsp; эссэ сэдвийн дагуу захиалгаар бичнэ. Мөн <span class="st">материал боловсруулна</span>. Үнэ хямд үйлчилгээ чанартай.</p> <p>Дадлагын тайлан, курсын ажил, 1-3 өдөрт гарна. Бие даалт өдөртөө гарна.<br /></p> </div> <div align="center"> <p> </p> <p><strong>Манай үйлчилгээний онцлог </strong><br /></p> <p align="center">Манай давуу тал: Манайх өөрсдийн бичсэн бүтээлүүдийг худалддаг бөгөөд өөр ямарч сайт дээр давхцах учиргүй. Маш олон төрлийн сайтууд бэлэн сэдэв шууд татахаар оруулж тавьдаг бөгөөд тэдгээрийг зөвхөн жишээ, загвар болгон ашиглах боломжтой байдаг.&nbsp; Тэгвэл та манайхаас түгээмэл бус бэлэн сэдэв сонгон шууд бусаар ашиглаж болох юм. Мөн сэдвийн дагуу бичүүлэх бүрэн боломжтой.</p> <p><strong> </strong></p> <p><strong>Үнийн тариф</strong></p> <p align="center">&nbsp;Хэрэв та захиалгаар сэдэв бичүүлэх бол тодорхой үнийн тариф заагаагүй бөгөөд ингэхдээ тухайн сэдэв ямар чиглэл салбарын хичээл болох мөн ямар сэдэв сонгосон эсэхээс хамааран /Судалгаа/ ханш нь өөр өөр байх юм.&nbsp;</p> <p align="center"><strong>Бусад</strong></p> <p><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--></p> <p><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> </p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;" class="MsoNormal"><span style="font-size: 12pt;">Файл-г өөрийн биеэр уулзаж авах ба яаралтай шаардлагатай үед майл хаягаараа авч төлбөрийг дансаар шилжүүлж болно. </span></p> <p><br /></p> <br /> <p> </p> <p> </p> <p> <strong>Холбогдох утас: &nbsp;96012067</strong></p> <p><strong>Yahoo messenger хаяг: Diplom_2011@yahoo.com</strong></p> <p> </p> </div>http://tugal.blog.gogo.mnhttp://tugal.blog.gogo.mn/read/entry28491Tue, 26 Jan 2016 22:37:11 ULATСанхүүгийн зах зээлд хөрөнгийн зах зээлийн рольhttp://tugal.blog.gogo.mn/read/entry554095<p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;"><strong><span lang="MN"><font face="times new roman, times, serif">Санхүүгийн зах зээл дээрх Хөрөнгийн зах зээлийн гүйцэтгэх үүрэг, байр&nbsp;&nbsp; суурь, хандлага:<o:p /></font></span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="MN"><font face="times new roman, times, serif">Хөрөнгийн зах зээл нь санхүүгийн зах зээлийн нэгэн амин эд эс нь болохоор эхлээд санхүүгийн зах зээлийн талаархи ухагдахуун, бүрэлдэхүүн хэсгийг авч үзэж байж хөрөнгийн зах зээлийн байр суурь, үүргийг олж харах учиртай билээ.<o:p /></font></span></p> <span lang="MN" style="font-size: 12pt;"> <div style="text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif"><span lang="MN" style="font-size: 12pt;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;Санхүү гэдэг нь өргөтгөсөн нөхөн үйлдвэрлэлийн бүхий л хэрэгцээ, нийгмийн болон бусад хэрэгцээг хангахад ашиглагдах мөнгөн хөрөнгийн төвлөрсөн ба төвлөрсөн бус нөөцийг төр аж ахуйн нэгжийн субьектүүд бүрдүүлэх, ашиглахтай холбоотойгоор нийгмийн үндэсний нийт бүтээгдэхүүн, дахин хуваарилж байгаа мөнгөн харилцааны нийлбэр юм. Эдийн засаг хэвийн хөгжихийн тулд хувь хүмүүс ба хуулийн этгээдийн түр сул чөлөөтэй байгаа мөнгөн хэрэгслийг дайчлан арилжааны үндсэн дээр эдийн засгийн янз бүрийн субьектүүдийн дунд хуваарилах, дахин хуваарилах ш</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt;">а</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt;">ардлагатай байдаг. Зүй зохи</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt;">с</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt;">оороо хөгжиж буй эдийн засагт энэ үйл явц нь санхүүгийн зах зээл дээр явагддаг байна.Энэхүү зах зээл нь мөнгөн хөрөнгийн хөдөлгөөнийг зохион байгуулах онцгой хэлбрийнхээ хувьд гадаад дотоод хадгаламж эзэмшигчдээс хөрөнгө цуглуулж улс орны дотоодын эдийн засгийн хэрэгцээнд зориулж хуваарилдаг</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt;">.</span></font></div></span>http://tugal.blog.gogo.mnhttp://tugal.blog.gogo.mn/read/entry554095Thu, 21 Jan 2016 14:49:44 ULATБакалаврын дипломын ажил бичих арга зүйhttp://tugal.blog.gogo.mn/read/entry554089<p align="right" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px;"><strong><em>Иргэний боловсролын хүрээлэн НҮ ТББ</em></strong><br /></p> <p align="center" class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: center;"><strong><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Нэг. ДИПЛОМЫН /АНГИЙН/ АЖИЛ БИЧИХ АРГА ЗҮЙ</span></strong></p> <p class="MsoListParagraph" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; margin-left: 54pt; text-indent: -18pt;"><strong><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">1.1<span style="font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span></strong><strong><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">. Сэдэв сонгох нь.</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Их дээд сургуулиуд тухайн хичээлийн жилд дипломын ажил бичих сэдвийн үлгэрчилсэн жагсаалтыг гол төлөв тэнхмээс гаргаж, оюутан, суралцагчдад санал болгоно. Үүний зэрэгцээ тухайн суралцагч өөрийн сонирхсон сэдвийг сонгох боломжтой байдаг. Энэ нөхцөлд уг сэдвийг зөвшөөрөх эсэхийг тэнхим шийддэг. Суралцагч сэдэв сонгохдоо дараах зүйлд анхаарах хэрэгтэй. Үүнд;</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">1.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Сэдэв нь тухайн шинжлэх ухааны хүрсэн түвшин, орчин үеийн хөгжил, хэтийн төлөвийг илэрхийлж чадсан байх</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">2.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Суралцагч суралцах явцдаа бичсэн ангийн ажил, илтгэл, өгүүлэл зэрэг өөрийн судалгааны бүтээлдээ аль болох тулгуурлахыг хичээх</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">3.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Шинжлэх ухааны тухайн үеийн эрэлт, хэрэгцээ, нийгэм, эдийн засгийн тулгамдсан асуудлыг сонгох</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">4.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Судалгааны ажлыг бичих явцад уг сэдвийн дагуу чухал шаардлагатай ном бүтээлийн олдоц ямар байгааг харгалзах</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">5.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Уг сэдвийг судалснаар таны өөрийн чадавхи бүрэн илэрч гарах эсэхийг тооцох</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">6.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Уг ажил /сэдэв/-ыг ашиглах хэрэгцээ шаардлага нийгэмд байгаа эсэхийг тооцох</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">7.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Сорил-туршилт хийх шаардлагатай эсэх, ийнхүү хийх боломж байгаа эсэхийг бодолцох</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">8.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Сэдэв сонгохдоо эрдэмтэн багш нараасаа зөвлөгөө авах</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">9.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Сэдвийг хэт ерөнхий байхаас зайлсхийх нь чухал. Хэт ерөнхий сэдэв нь санаа тарамдаж, барьцгүй болоход хүргэдэг.</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">10.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Огт мэдэхгүй сэдвийг сонгохгүй байх, өөрийн сонирхсон сэдвийг сонгох чиг барих</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">11.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Сонгосон сэдэв нь судлаачийн хувьд ирээдүйтэй байх зэрэг юм.</span></p> <p class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Сэдвийг урьдчилан тодорхойлох хэд хэдэн арга бий. Үүнд;</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">1.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><strong><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Ухамсартай сонголтын арга.</span></strong><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;"> Энэ нь өөрийн туршлагад үндэслэнэ гэсэн үг.</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">2.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">“<strong>Зөвлөмж” сонголтын арга.</strong> Багшаас болон тэнхимээс санал болгосон сэдвийг сонгох аргыг хэлнэ.</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">3.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><strong><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Хайгуулын арга.</span></strong><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;"> Суралцагч урьд нь судлагдсан болон судлагдаагүй сэдвийг шинжлэх ухааны ном бүтээлтэй танилцах замаар сонгож авахыг хэлнэ.</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">4.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><strong><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Зөвшилцлийн арга.</span></strong><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;"> Багш нар болон мэргэжлийн хүмүүст саналаа хэлж, харилцан ярилцах аргаар сэдэв сонгохыг хэлнэ.</span></p> <p class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Аливаа сэдэв өөрийн хүрээтэй байдаг. Тэрхүү хүрээнээс халихгүй байх нь ажлыг эмх цэгцтэй, тодорхой, ойлгомжтой болгоход туслана. Суралцагч сэдэв сонголтын үндэслэлийг оюун бодолдоо хадгалах төдийгүй нүдэнд харагдахаар ил тод болгох хэрэгтэй. Энэ нь сонгосон сэдвээ хамгаалах байр суурь улам бататгагддаг сайн талтай.</span></p> <p align="center" class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; margin-left: 18pt; text-align: center;"><strong><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Дипломын ажлын төлөвлөгөө боловсруулах нь.</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Судалгааны ажлын төлөвлөгөө боловсруулах ажилбар нь дипломын ажлын бүтцийг тодорхойлохоос эхлэнэ. Үүнд дараах ажилбарууд орно.</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Wingdings;">ь<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Ажлын бүтэц ямар байхыг тодорхойлно.</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Wingdings;">ь<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Ажил /эх/ бичих дарааллыг тогтооно.</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Wingdings;">ь<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Ажлын бүлэг, дэд бүлгүүдийн нэрийг томъёолно.</span></p> <p class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Судалгааны ажлыг ихэвчлэн дараах агуулгаар бичдэг. Нэгдүгээр бүлэгт уг сэдвийн судлагдсан байдал болон судлагдахууны /обьект/ талаарх онолын ерөнхий үндэслэлүүдийг бичнэ. Үүнчлэн сэдвийн онцлогоос хамаарч түүхэн үйл явцын талаар оруулж болох юм.</span></p> <p class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Хоёрдугаар бүлэгт голдуу практик асуудал, судалгаа шинжилгээний хэсэг багтана. Уг сэдвийг ямар арга замаар хэрхэн судалсан, ямар үр дүнд хүрсэн, хэрэв үр дүн гараагүй бол түүний учир шалтгаан юу болох талаар задлан шинжилж бичнэ гэсэн үг.</span></p> <p class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Гуравдугаар бүлэг нь судалгааны ажлын үр дүн талыг голчлон харуулна. Энэ бол асуудлыг шийдэх арга замууд болон уг асуудлыг боловсронгуй болгох талаарх саналаа үндэслэл тооцоотойгоор дүгнэж бичнэ гэсэн үг.</span></p> <p class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Ажлын бүтцийн тухайд бүлэг тус бүр тодорхой тооны /2-оос дээш/ дэд бүлэгтэй байна.Дэд бүлгүүд нь үндсэн бүлгийнхээ агуулгыг илэрхийлж, уялдаа холбоо бүхий байх нь зохимжтой бөгөөд эхний дэд бүлэг нь ихэвчлэн тухайн хэсэгт тавигдаж байгаа асуудлын удиртгал болж дараагийн эхний дэд бүлэгт авч үзсэн зүйлийн дүгнэлт, ажлын дараагийн хэсэг /бүлэг/ рүү шилжих гүүр болдог.</span></p> <p align="center" class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: center;"><strong><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Ажлын хэсгүүдийн нэрийг томъёолох</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Бүлгүүдийн нэр нь ажлын ерөнхий нэр /сэдэв/-тэй давхцахгүй байх, тухайн хэсгийн агуулгыг товч, оновчтой, ойлгомжтой байдлаар илэрхийлэх, бүлгүүд нь өөр хоорондоо логик холбоо хамааралтай байх, ажлын ерөнхий агуулга хийгээд дэд бүлгүүд нь үндсэн бүлгүүдийнхээ агуулгын хүрээнд багтсан, тэдгээрт захирагдсан байх, эрдэм шинжилгээний үг найруулгаар журамлагдсан байх зэрэг зарчмуудыг баримтална.</span></p> <p class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Бүлэг, дэд бүлгийн нэрэнд нарийн мэргэжлийн нэр томъёо, товчилсон үг, хими, физик, техникийн томъёо оруулж болохгүй. Ажлын нэр нь агуулгаа аль болохоор илэрхийлж байх нь зүйтэй. Бүлэг, дэд бүлгийн нэрийн ард цэг тавих, доогуур нь зурж тодруулах зэрэг тэмдэглэгээг хийдэггүй.</span></p> <p class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Эхийг хэлбэржүүлэхдээ бүлэг, дэд бүлгийн байрлал, дарааллыг тэмдэглэхэд тоо болон үсгэн тэмдэглэгээг ашиглаж болно. Эдүгээ голдуу тоон дугаарлал хэрэглэж байна. Шинжлэх ухааны бүтээлийн хамгийн том хэсгийг /бүлэг/ нэг оронтой тоогоор, хоёрдугаар үеийн хуваалт буюу дэд бүлгүүдийг хоёр оронтой тоогоор гуравдугаар үеийн хуваалтыг гурван оронтой тоогоор тэмдэглэнэ.</span></p> <p align="center" class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: center;"><strong><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Агуулгын ерөнхий төлөвлөгөө зохиох.</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Агуулгын төлөвлөгөөнд гарчиг, оршил /удиртгал/, үндсэн эхийн хэсгүүдийн нэр буюу бүлэг, дэд бүлэг, хэсэг, зүйл, төгсгөл буюу дүгнэлт, ашигласан ном, бүтээлийн жагсаалт, хавсралт зэрэг багтана. Ажлын агуулгын төлөвлөгөөнд тэдгээрийг хийж гүйцэтгэх хуваарийг хавсаргах хэрэгтэй. Хуваарьт ажил гүйцэтгэх дараалал, хугацаа, үе шатуудыг бүхэлд нь тодорхойлно. Энэ бол судалгааны ажлын туслах баримт бичиг юм. Хуваарь нь судалгааны ажлыг гүйцэтгэж байгаа хүний төлөвлөгөөний өдөр тутам дагаж мөрдөх үйл ажиллагааны үндэс болдог. Хуваарьт чухал шаардлагатай мэдээлэл, материал цуглуулахаас авахуулаад ажлыг бичиж дуусгах, засвар, өөрчлөлт хийх, удирдагчаас зөвлөгөө авах, тэнхмийн хэлэлцүүлэг, урьдчилсан болон жинхэнэ хамгаалалтанд орох зэрэг бүх үе шатны ажлуудыг хамруулна. Ингэхдээ нөөц хугацааг тусгах хэрэгтэй бөгөөд энэ нь ээдрээ төвөгтэй асуудлыг шийдэхэд зориулагддаг.</span></p> <p class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Ажлын агуулга болон бүрдүүлэлтэд дараах шаардлагууд тавигддаг. Үүнд;</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; margin-left: 42pt; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Wingdings;">ь<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Ажлын хэмжээ нь уг сэдвийн хүрээг бүрэн хамарч, оновчтой бичигдсэн 60-80 орчим хэвлэмэл хуудас байх</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; margin-left: 42pt; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Wingdings;">ь<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Сонгосон сэдвийн судлагдсан түвшнээс цааш гүнзгийрүүлэн судлах, хараахан судлагдаагүй сэдвийн тухайд судалгаа өнгөцхөн байхыг үгүйсгэхгүй.</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; margin-left: 42pt; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Wingdings;">ь<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Судалж байгаа зүйлийнхээ онолын үндэслэлийг бүрэн, оновчтой гаргаж тавих, нэр нөлөө бүхий эрдэмтэд, судлаачдын ном бүтээлүүдтэй аль болохоор гүйцэд танилцах</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; margin-left: 42pt; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Wingdings;">ь<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Ажлыг бичихдээ агуулгын дарааллыг алдагдуулахгүй байх</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; margin-left: 42pt; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Wingdings;">ь<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Асуудлыг боловсронгуй болгох арга замуудыг тодорхойлох</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; margin-left: 42pt; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Wingdings;">ь<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Оршил бичих зааврыг чанд баримтлах, дүгнэлтийг цэгцтэй, товч, тодорхой бичих</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; margin-left: 42pt; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Wingdings;">ь<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Хавсралт, ном зүй, гарчиг зэрэг ажлын бусад хэсгүүдийн зохистой хэмжээ, стандартын мөрдөх зэрэг юм.</span></p> <p class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Судалгааны ажлын бүрдүүлэлтэд доорхи шаардлагууд тавигдана. Үүнд;</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; margin-left: 42pt; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Wingdings;">ь<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Цаасны хэмжээ, үсгийн хэлбэр /формат/, хэмжээ, бичиглэлийн зай, хүрээ, хуудасны дугаар, онцлох, мөр хоорондын зай зэрэг нь зааврын дагуу байх</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; margin-left: 42pt; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Wingdings;">ь<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Дипломын ажлыг нүүр хуудаснаас авахуулаад дуустал нь хэлбэржүүлэх</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; margin-left: 42pt; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Wingdings;">ь<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Бүлэг, дэд бүлгүүдийн нэрийг өмнө өгүүлсний дагуу дугаарлах</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; margin-left: 42pt; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Wingdings;">ь<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Үндсэн эхийг хэлбэржүүлэх. Үүнд тоочилт, ишлэл, тайлбар зүүлт, математикийн томъёо, график, хүснэгт, диаграмм, зураг, ялгах тэмдгүүдийг зөв хэрэглэх зэрэг бусад зүйл орно.</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; margin-left: 42pt; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Wingdings;">ь<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Судалгааны ажлын бичлэгийн найруулгыг шинжлэх ухааны үг, хэллэгт нийцүүлэх</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; margin-left: 42pt; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Wingdings;">ь<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Бэлэн болсон судалгааны ажил дээр удирдагч багшийн гарын үсгийг зуруулж, жинхэнэ хамгаалалтанд ороход бэлтгэх</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; margin-left: 42pt; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Wingdings;">ь<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Хамгаалалтанд шаардлагатай проект, үзүүлэн таниулах материалуудыг бэлдэх зэрэг юм.</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; margin-left: 42pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;"></span></p> <p align="center" class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; margin-left: 54pt; text-align: center; text-indent: -18pt;"><strong><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">1.2<span style="font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span></strong><strong><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">. Мэдээлийн эх сурвалжид задлал хийх тухай.</span></strong></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; margin-left: 54pt;"><strong><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;"></span></strong></p> <p align="center" class="MsoListParagraphCxSpLast" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: center;"><strong><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Баримт, хэвлэмэл эх сурвалжийн тухай</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Баримт гэдэгт гар бичмэл, зохиолын эх бичиг, эх зохиол, шинжлэх ухааны судалгааны ном бүтээлүүд, эрдэмтдийн бичсэн диссертаци, шинжлэх ухааны сэтгүүл, төр, эрх зүйн холбогдолтой баримт бичгүүд, гэрэл зураг, техникийн зураг, үнэмлэх, баримтат кино зэргээс гадна муутуу цаасан хуйлмал бичиг, үйсэн дээрх бичиг, хадан дээрх бичээс, сүг зураг гээд олон эх сурвалжийг нэрлэж болох бөгөөд эдгээр нь агуулга, хэлбэрийн хувьд олон янз байдаг. Энэ бүхэн өөртөө тодорхой мэдээллүүдийг агуулдаг. Мэдээллүүдийн тусламжтайгаар урьд нь тодорхойгүй байсан зүйлс тодорхой болж, судлаачийн ажилд үнэ цэнэтэй эх сурвалж болон ашиглагддаг байна. Үүнчлэн байгаль, нийгэм дэх материаллаг обьектууд өөртөө тодорхой баримт, мэдээллүүдийг агуулдаг. Баримтын гүйцэтгэх үүргийг ерөнхий ба тусгай гэж ангилна. Баримтын ерөнхий үүргүүдийг нэрлэвэл;</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; margin-left: 48pt; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Wingdings;">ь<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><strong><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Нийгмийн үүрэгтэй.</span></strong><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;"> Энэ нь аливаа баримт нийгмийн хэрэгцээгээр бий болж, нийгмийн харилцаанд хэрэглэгддэгээр тодорхойлогдоно.</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; margin-left: 48pt; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Wingdings;">ь<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><strong><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Мэдээллийн үүрэгтэй</span></strong><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">. Энэ нь баримт бүхэн тодорхой мэдээллийг тээгч байдаг бөгөөд янз бүрийн цаг үеийг туулж ирсэн байдгаараа үнэ цэнэтэй юм.</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; margin-left: 48pt; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Wingdings;">ь<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><strong><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Харилцааны хэрэгслийн үүрэг гүйцэтгэнэ.</span></strong><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;"> Учир нь баримт, хүн нийгэм хоёрыг холбож, хоорондын харилцааны хэрэгсэл болохын хамт нийгмийн ухамсрыг нэгтгэж, нэгдмэл санаа бодлыг бий болгоход тусалдаг байна.</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; margin-left: 48pt; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Wingdings;">ь<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><strong><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Танин мэдэхүйн үүрэгтэй</span></strong><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">. Өмнөх үеийн сэтгэгчдийн зохиол бүтээл, онолын үзэл баримтлал, статистикийн тоон мэдээлэл, ахуйн объектууд нь өөртөө тодорхой мэдээллүүдийг агуулж, тэдгээр нь танин мэдэхүйд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг.</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; margin-left: 48pt; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Wingdings;">ь<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><strong><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Соёлын үүрэгтэй.</span></strong><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;"> Аливаа баримт нь өөртөө тухайн үеийнхээ нийгмийн туршлага, соёлын уламжлалыг хадгалж, түүнийг дараа дараагийн үед дамжуулж байдаг агуулгаар нь соёлын үүрэгтэй гэж үздэг.</span></p> <p class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Баримтын тусгай үүргүүд гэвэл;</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; margin-left: 42pt; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Wingdings;">ь<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><strong><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Эрх зүйн үүрэгтэй.</span></strong><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;"> Эрх зүйн түүхэн эх сурвалжуудыг өөртөө агуулж байдаг төдийгүй эрх зүйн харилцааг шинэчлэх, төлөвшүүлэх хэрэглүүр болдог.</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; margin-left: 42pt; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Wingdings;">ь<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><strong><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Сурган хүмүүжүүлэх үүрэгтэй</span></strong><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">. Нийгэмд хуримтлагдсан мэдлэг, туршлага нэг үеэс нөгөө үед баримтаар дамжин өвлөгдөж, улмаар бие хүний хүмүүжил, төлөвшилд нөлөөлдөг.</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; margin-left: 42pt; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Wingdings;">ь<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><strong><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Удирдлагын үүрэгтэй</span></strong><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">. Энэ нь удирдагч хүн менежментийг хэрэгжүүлэхдээ нийгмийн болон эдийн засаг, улс төр, эрх зүйн орчныг зөв үнэлж, төлөвлөж, зохицуулахад тодорхой баримтуудад түшиглэдэг гэсэн үг.</span></p> <p class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Үүнчлэн баримт нь тооцооны, түүх дурсгалын, гоо зүйн, намтар судлалын зэрэг үүргүүдтэй байдаг. Баримтыг нийгмийн үүрэг зориулалтаар нь сургалтын, үйлдвэрлэлийн, шинжлэх ухааны, танин мэдэхүйн, лавлагааны, утга зохиол урлагийн, албаны, мэдээллийг хадгалж байгаа хэлбэрээр нь нэг хуудастай, олон хуудастай, хэд хэдэн хуудсыг нийлүүлж үдсэн, туузан, дискэн, цахим, хүний ой санамжийн, тэмдгийн хэлбэрээр нь бичгийн, карт зүйн, нот, дүрслэлийн, сонсгол зүйн, хараа зүйн, хүрэлцэхүйн, хэвлэгдэх давтамжаар нь нэг удаагийн, олон удаагийн, цуврал гэх зэргээр ангилдаг. Бичгийн баримтыг нэгэн адил ангилна.</span></p> <p class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Бичиг баримтууд</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">1.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Хэвлэн нийтлэгдсэн бичиг баримтууд</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; margin-left: 54pt; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;">-<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Ном товхимол</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; margin-left: 54pt; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;">-<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Сонин сэтгүүл</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; margin-left: 54pt; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;">-<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Карт, ил захидал</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; margin-left: 54pt; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;">-<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Плакат</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; margin-left: 54pt; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;">-<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Мэдээ, хуудас</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; margin-left: 54pt; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;">-<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Иж бүрэн хэвлэл</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">2.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Хэвлэн нийтлэгдээгүй бичиг баримтууд</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; margin-left: 54pt; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;">-<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Шинжлэх ухаан техникийн номын сан</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; margin-left: 54pt; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;">-<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Шинжлэх ухааны байгууллагуудад хадгалагдаж буй баримт бичгүүд</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; margin-left: 54pt; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;">-<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Бусад бичиг баримт, материалууд</span></p> <p class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Гар бичмэлээр байгаа болон хувилагдсан материалуудад дараах баримтууд ордог. Үүнд;</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">1.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Шинжлэх ухаан техникийн тайлангууд</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">2.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Орчуулгын материалууд</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">3.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Эрдмийн зэрэг горилсон нэг сэдэвт бүтээлүүд болон түүний хураангуй, алгоритмын тодорхойлолт</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">4.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Төслүүд</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">5.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Нөөцлөгдсөн гар бичмэлүүд</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">6.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Зохион бүтээх баримт, зураг</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">7.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Хурал, зөвлөгөөн, семенарын материал</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">8.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Мэдээллийн картууд</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">9.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Туршилтын акт, протокол</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">10.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Оновчтой саналын тодорхойлолт</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">11.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Бүтээгдэхүүний үнэмлэх</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">12.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Барааны тэмдэг</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">13.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Зөвшөөрлийн гэрчилгээ</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">14.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Чанарын актууд зэрэг юм.</span></p> <p class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Хэвлэн нийтлэгдээгүй баримтууд нь үнэн бодитой, оновчтой, тухайн зүйлийн агуулгыг бүрэн багтаасан, цаг үеэ олсон, шуурхай байдаг зэрэг онцлогтой бөгөөд судалгааны ажлын үнэлэмжийг мэдэгдэхүйц дээшлүүлдэг.</span></p> <p align="center" class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: center;"><strong><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Шинжлэх ухааны баримтын тухай</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Энэ нь ердийн амьдралд өдөр тутам хэрэглэгддэг “баримт” гэдэг ойлголтоос илүү өргөн хүрээтэй, олон талтай, гүн нарийн ойлголт юм. Шинжлэх ухааны баримтын үндсэн дээр байгаль, нийгмийн үзэгдэл, үйл явцын агуулга, зүй тогтол тодорхойлогдож, онол баяжиж, шинэ онол боловсрон, хууль, зүй тогтлыг танин мэддэг байна.</span></p> <p class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Шинжлэх ухааны баримт нь бусад энгийн баримтаас ялгаатай бөгөөд дараах зүйлүүдийг өөртөө агуулсан байдаг. Үүнд;</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Wingdings;">ь<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Онолын болон туршилтын судалгааны үр дүн</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Wingdings;">ь<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Шинжлэх ухааны эрэл хайгуулын чиглэл, арга зам, судалгаа явуулах арга зүй</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Wingdings;">ь<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Судалгааны ажлын явцын тодорхойлолт</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Wingdings;">ь<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Чухал нээлтүүдийн түүхийг мөшгөсөн түүхийн баримт, хөшөө дурсгалыг шинжлэх ухааны үүднээс судалсан тайлан илтгэл</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Wingdings;">ь<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Судлаачийн тухай мэдээлэл зэрэг юм</span></p> <p class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Шинжлэх ухааны баримтын дийлэнх нь хэвлэн нийтлэгдсэн байдаг бөгөөд дараах байдлаар хэлбэрждэг байна.</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Wingdings;">ь<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Шинжлэх ухаан техникийн сонгодог бүтээлүүдийн бүрэн түүвэр</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Wingdings;">ь<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Нэрт эрдэмтдийн сонгодог бүтээлүүд</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Wingdings;">ь<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Нэг сэдэвт зохиолууд /диссертаци/. Энэ нь нэг асуудал буюу нэг сэдвийг хэд хэдэн судлаачид тал бүрээс нь судалсан бүтээлийн эмхтгэл юм.</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Wingdings;">ь<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Сэдэвчилсэн түүвэр. Энэ нь ямар нэг сэдвийг /асуудлыг/ бүхэлд нь биш түүний онц чухал, ач холбогдолтой гэж үзсэн зарим талуудыг авч үздэг бөгөөд үүгээрээ диссиертациас ялгаатай.</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Wingdings;">ь<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Эрдэм шинжилгээний их, бага хурлуудын материал, тэдгээрээс гаргасан зөвлөмж, шийдвэрүүд орно.</span></p> <p class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Шинжлэх ухааны хэвлэн нийтлэгдээгүй баримтад эрдмийн зэрэг горилсон бүтээл /диссиртаци/ болон түүний хураангуй чухал байр эзэлдэг. Шинжлэх ухааны баримт нь тухайн салбарын эрдэмтэн, мэргэжилтнүүдэд зориулагдсан байдаг учраас шинжлэх ухааны үг, хэллэгээр бичигдсэн логик сэтгэлгээ шаардах тул энгийн хүмүүст ойлгоход амаргүй байж болох юм. Шинжлэх ухааны баримтад шинэлэг байх, тодорхой байх, үнэн байх, зэрэг шаардлагууд тавигддаг. Шинэлэг байна гэдэг нь заавал шинжлэх ухааны нээлт байх албагүй боловч тухайн цаг үеийг хүртэл мэдэгдээгүй байсан шинэ юмс үзэгдэл, үйл явц тэдгээрийн агуулга, шинж чанарын тухай шинэ мэдлэгийг агуулж байх ёстой гэсэн үг юм.</span></p> <p class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Шинжлэх ухааны зорилго нь байгаль, нийгэм, техникийн хөдөлгөөн, хөгжлийн зүй тогтлыг танин мэдэж, түүний үйлчлэлийг хүн төрөлхтөний сайн сайхны тусад үйлчлүүлэхэд орших агаад шинэ нээлт, шинэлэг санаа бүр энэхүү зорилгод хүрэх боломжийг баяжуулдаг. Шинжлэх ухааны баримт үнэн зөв байх нь нэн чухал бөгөөд энэ нь эх сурталж лавтай, мэдээлэл бодитой байхаас хамаарна. Ямар нэг асуудлыг тал бүрээс нь судалсан шинжлэх ухааны цогц бүтээл болох нэг сэдэвт зохиол, эрдэм шинжилгээний хурлын эмхтгэл, их дээд сургууль, эрдэм шинжилгээний байгууллагуудаас гаргадаг “Эрдэм шинжилгээний бичиг” сэтгүүлүүдийг шинжлэх ухааны үнэ цэнэтэй бүтээл хэмээн үздэг. Өөрөөр хэлбэл эдгээр нь үнэн магадтай эх сурвалж мөн юм. Шинжлэх ухааны өгүүллийг аль шинжлэх ухааны салбарт хамаарч байгаагаар нь ангилдаг.</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">1.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Байгалийн ухааны салбарын өгүүлэл. Энэ нь голдуу орчин үеийн математикийн аргууд болон загварчлалыг хэрэглэж, туршилтаар батлагдсан байдаг тул нотолгоо нь өндөр магадлалтай байна.</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">2.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Хүмүүнлэгийн /нийгмийн/ шинжлэх ухааны салбарын өгүүлэл. Энэ нь байгалийн ухааны салбарын өгүүллээс өвөрмөц онцлогтой юм. Учир нь бодомж, харьцуулалт бүхий хийсвэрлэсэн үг, өгүүлбэрээр баталж нотолсон байдаг. Нийгэм өөрөө харилцааны цогц тул дээрхээс өөрөөр хандах боломж багатай. Хүмүүнлэгийн өгүүллийн үнэн зөв эсэх нь ашигласан материал, эх сурвалжийн үнэн зөв эсэхээс ихээхэн хамаарна. Үүнчлэн судлаачийн мэдлэг, туршлага, ертөнцийг үзэх үзэл нөлөөлдөг.</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">3.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Бүрэн хийж дуусаагүй судалгааны ажлын завсрын үр дүн агуулагдсан шинжлэх ухаан техникийн өгүүлэл. Ийм өгүүллийг цааш нь задлан шинжлэх шаардлагатай бөгөөд тодорхой үр дүнд хүрэхэд судлаачийн туршлага, зүтгэл нөлөөлнө.</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">4.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Мэдээллийн өгүүлэл. Энэ нь ямар нэг үйл явдал, үзэгдлийн талаар өгүүлсэн байдаг бөгөөд шинжлэх ухааны байгууллага, эрдэмтэд судлаачдын анхаарлыг татдаг байна.</span></p> <p class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Эрдэм шинжилгээний бага хуралд суух нь суралцагчдад шинэ мэдээллүүдийг олж авах талаасаа нэн чухал юм. Ингэхдээ судлаачдын илтгэлд шүүмжлэлтэй хандах зайлшгүй шаардлагатай. Учир нь уг хуралд тавигдсан илтгэл бүхэн шинэлэг, үнэн зөв байх магадлал янз бүр байдаг.</span></p> <p align="center" class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: center;"><strong><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Мэдээллийн цахим /электрон/ эх сурвалжийн тухай.</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Мэдээллийн электрон эх сурвалжид радио, телевиз, интернет болон электрон хэлбэрээр тарааж байгаа бусад мэдээлэл орно. Эдгээрийг ашиглахын тулд радио, телевизийн хөтөлбөрөөс зайлшгүй хэрэгтэй нэвтрүүлгийг сонсож, бүтнээр болон хэсэгчлэн дуу, дүрс бичлэгийн техник хэрэгсэлд буулгаж авах хэрэгтэй. Түүнийгээ дахин боловсруулж эх сурвалжийн ишлэлтэйгээр ажлын эхэд оруулна. Компьютерийн тусламжтайгаар хоёр том мэдээлийн эх сурталж нь CD, DVD дискүүд дээрх мультимедиа электрон толь бичгүүд юм. Эдгээр нь авсаархан, хэмжээ багатай бөгөөд шаардлагатай мэдээллийг хайж олоход хялбар байдаг. Интернетийг дараах зорилгоор өргөн ашигладаг.</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">1.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Мэдээлэл хайх, өөртөө хэрэгтэй мэдээллийг олж авах</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">2.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Файл болон төрөл бүрийн программуудыг татан авч ашиглах</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">3.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Цахим шуудангийн үйлчилгээ зэрэг юм.</span></p> <p class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Үүний зэрэгцээ интернетийн сүлжээгээр дамжуулан CHAT буюу харилцан яриа, E-COMMERCE буюу электрон худалдаа хийх, мэдээллийн бүлгүүдэд нэгдэх, онлайн сургалтанд хамрагдах зэрэг боломжууд бий. Интернетийн тайлбар толь бичгүүдээс гадна электрон хэвлэлийн том архивыг ашиглаж болно. Тухайлбал, “Гуттенберг” гэдэг электрон номын сан гэхэд 20.000 орчим электрон ном агуулдаг байна. Вейбсайт нь (http;//www.guttenberg.com)</span></p> <p class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Шаардлагатай мэдээллийг олохын тулд хайлтын сайтуудыг ашиглана. Хамгийн өргөн хэрэглэгддэг yahoo (</span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;"><a href="http://www.yahoo.com/" style="color: #336699; text-decoration: none;">www.yahoo.com</a></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">), altavista (</span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;"><a href="http://www.altavista.com/" style="color: #336699; text-decoration: none;">www.altavista.com</a></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">), хамгийн хүчэрхэг Fast search (</span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;"><a href="http://www.allthewed.com/" style="color: #336699; text-decoration: none;">www.allthewed.com</a></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">) зэрэг өргөн хүрээг хамарсан нийтлэг сайтуудаас гадна зөвхөн дагнасан нэг төрлөөр хайлт хийдэг сайтууд байна. Хайлтын сайтуудын өгч байгаа мэдээллийн чанар, шинэлэг тал, мэдээллийн бүрэн цогц байдал, ямар эх сурвалжаас авсан, хамрах он жилүүд, хайлтын арга, үнэ, хамрах сэдвийн хүрээ зэрэг нь янз бүр байна. Тодорхой сэдэв, оноосон нэр томъёо, гол ойлголт ухагдахуунаар дамжуулж хайлт хийхэд Goodle (</span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;"><a href="http://www.google.com/" style="color: #336699; text-decoration: none;">www.google.com</a></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">) сайтыг хэрэглэхэд хялбар байдаг.</span></p> <p class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Интернетээс мэдээлэл авахдаа маш нарийн шүүн тунгааж, зөвхөн найдвартай эх сурвалжаас л авах хэрэгтэй юм. Ийнхүү сонголт хийхэд судлаачийн мэдлэг, туршлага чухал. Суралцагч цахим мэдээллээс сонголт хийхдээ удирдагчтайгаа зөвлөлдөж байх хэрэгтэй. Мэдээллүүдийн аюулгүй байдлыг хангахын тулд өөрийн компьютерт вирусын праграмм суулгаж түүнийгээ үе үе шинэчилж байх хэрэгтэй. Вирусын праграмм ойр ойрхон хуучирч, шинэ вирусыг устгаж чадахгүй болдгийг анхаарахад илүүдэхгүй.</span></p> <p align="center" class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: center;"><strong><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Судалгааны ажилд компьютер ашиглах тухай.</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Судалгааны ажил бичихэд дараах программууд өргөн хэрэглэгдэнэ. Үүнд;</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Wingdings;">ь<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Тексттэй ажиллах – Microsoft Word болон бусад</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Wingdings;">ь<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Текстэн материалыг компьютерт оруулж таниулахад – FineReader болон бусад</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Wingdings;">ь<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Хүрээн дотор текст бичихэд – Abode Page Maker болон бусад</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Wingdings;">ь<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Фото хавсралтуудтай ажиллахад - Abode Photoshop болон бусад</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Wingdings;">ь<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">График зурагтай ажиллахад – CoreLDRAW;</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Wingdings;">ь<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">График хүснэгттэй ажиллахад – Microsoft Excel;</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Wingdings;">ь<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Механизмын хүчний болон бүтцийн шинжилгээ хийхэд – SolidWorks (kosmoc)</span></p> <p class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Дээрх программууд дурдсан үйлдлүүдэд зориулагдсан хэдий ч зарим программ өөр бусад үйлдлүүдийг ч гүйцэтгэдэг. Энд өргөн хэрэглээний зарим программын үйлдлүүдийн талаар товч авч үзье.</span></p> <p class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Microsoft Word программ</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; margin-left: 48pt; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Wingdings;">ь<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Тусгай загварын тусламжтайгаар шинэ баримт нээнэ.</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; margin-left: 48pt; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Wingdings;">ь<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Олон баримт дээр нэгэн зэрэг хжиллана.</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; margin-left: 48pt; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Wingdings;">ь<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Автоматаар алдаа засна</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; margin-left: 48pt; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Wingdings;">ь<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Форматлах хэрэгслийн тусламжтайгаар эхийг хэлбэржүүлнэ.</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; margin-left: 48pt; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Wingdings;">ь<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Ишлэл, тусгай тэмдэгт оруулах, баримтаас үг хайх, үг солих</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; margin-left: 48pt; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Wingdings;">ь<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Өөр программ дээр хийгдсэн элементийг баримтад шилжүүлэн оруулна.</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; margin-left: 48pt; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Wingdings;">ь<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Бэлэн материалыг факс ба шуудан /И.Мэйл/-гаар илгээх гэх мэт</span></p> <p class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Хэвлэмэл бүтээгдэхүүн, ном зохиол, бүтээлүүдээс авсан ишлэл, зураг, диаграмм зэрэг материалуудыг авч ашиглах шаардлага гарвал скайнер ашиглана. Скайнер нь фотоаппаратын зарчмаар ажиллаж зураг, эх материалыг тэр чигээр нь хуулбарлан файл байдлаар оруулдаг. Бичгийн баримт болон зургийг таниулахад FineReader программыг хэрэглэдэг. Скайнердаж оруулсан материалыг таниулснаар тухайн баримтыг Word дээр өөрчлөн засварлаж болно.</span></p> <p class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Ном, сонин, сэтгүүлийн эх бэлтгэхэд Abode Page Maker программ тохиромжтой байдаг. Энэ нь зарим талаараа Word программтай төстэй боловч эхийг хүссэн байдлаараа зөөж боловсруулах, тодорхой хэмжээний обьектыг зурах, хуудсыг ном хэлбэрээр байрлуулах зэргээрээ давуу талтай.</span></p> <p class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Abode Photoshop программаар гадны эх үүсвэрээс оруулсан дүрст материалын боловсруулалт хийнэ. Энэ программын тусламжтайгаар дүрсийн өнгө фоныг өөрчлөх тусгай эффект /үр ашиг, үр дүн, юм,…/ бий болгох, зургийг эвлүүлэх, тайрах, нэмж зурах, сэргээх гэх мэт ажилбаруудыг хийнэ. Photoshop нь мэргэжлийн программ боловч сурах бүрэн боломжтой юм. Суралцагч судлаач хүнд компьютерийн программуудыг заавал эзэмшсэн байх шаардлага тавигддаг.</span></p> <p align="center" class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: center;"><strong><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Бичгийн ажилд тавигдах шаардлага.</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Гол шаардлага нь баримт мэдээ бодитой, үнэн зөв байх явдал юм. Үүний тулд дараах зүйлүүдэд анхаарах хэрэгтэй.</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; margin-left: 42pt; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Wingdings;">ь<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Судалгааны ажил хийхэд судлаач өөрөө сайн бэлтгэгдэх.</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; margin-left: 42pt; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Wingdings;">ь<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Мэдээллийн эх сурвалжтай ажиллах үедээ анхааралтай хандах</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; margin-left: 42pt; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Wingdings;">ь<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Сайн нотлогдоогүй, буруу ташаа мэдээлэл ашиглахаас татгалзах</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; margin-left: 42pt; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Wingdings;">ь<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Мэдээллээс чухал шаардлагатай зүйлийг сонгож авах</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; margin-left: 42pt; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Wingdings;">ь<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Бичгийн ажлын зааврыг чанд баримтлах</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; margin-left: 42pt; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Wingdings;">ь<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Хувийн зохион байгуулалтыг сайжруулах, үүний тулд ажлаа төлөвлөж хэрэгжүүлэх</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; margin-left: 42pt; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Wingdings;">ь<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Удирдагч багштайгаа тулж ажиллах, дэмжлэг туслалцаа тогтмол авах зэрэг юм. Бичгийн ажилд алдаа гарсан бол хянан засварлах явцад засаж болно.</span></p> <p class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Судалгааны ажил бичих явцад доорхи мэдээллүүдийг байнга нягтлан шалгаж байх хэрэгтэй.</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Wingdings;">ь<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Эхэд дурдагдаж буй улсын нэр, хүн ам суурьшсан газруудын нэр, хүний овог нэр, албан байгууллага, ажил үүргийн албан ёсны нэр гэх мэт</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Wingdings;">ь<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Бүх төрлийн статистик, тоон мэдээллүүд</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Wingdings;">ь<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Туршилт, сорил явуулах нөхцлийг тодорхойлсон мэдээллүүд</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Wingdings;">ь<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Эхэд байгаа ишлэлийн заалтуудыг үг, үсэг бүрээр нягтлах, ашигласан ном бүтээлийн хуудасны дугаартай тулгах</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Wingdings;">ь<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Ишлэл нь ном зүй, хавсралтын дугаартай таарч буй эсэх</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Wingdings;">ь<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Тайлбар зүүлтийг журмын дагуу хийсэн эсэх гэх мэт</span></p> <p class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Судалгааны ажил нь шинжлэх ухааны чухал баримт бичиг тул нэн хариуцлагатйа хандахыг шаардддаг.</span></p> <p align="center" class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: center;"><strong><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Баримт материалыг шилж сонгох</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Энэ ажилбар нь ердийн нэг механик ажил биш. Шинжлэх ухааны баримт бичиг цуглуулах, шилж сонгох нь судлаачаас ихээхэн санаачилга, зүтгэл, цөхрөлтгүй оролдлого шаарддаг бүтээлч үйл явц юм. Материал цуглуулахдаа гарт таарсныг бус зөвхөн өөрт хэрэгтэй шинжлэх ухааны баримтыг шилж сонгоно. Чанартай материалыг хангалттай бүрдүүлэх нь сайн “барилга барих”-ын үндсэн нөхцөл мөн. Хамгийн нэр хүндтэй эх сурвалжууд болон нэн шинэ мэдээллүүдийг олж цуглуулах нь судлаачийн хөдөлмөрийг хөнгөвчлөх сайн талтай. Нийгэм түүхийн үйл явц байнга өөрчлөгдөн хөгжиж, урагш явж байдгийн адил шинжлэх ухааны мэдлэг, туршлага өдрөөс өдөрт сэлбэгдэн шинэчлэгдэж байдгийг мартаж болохгүй. Үнэн ихэнхдээ харьцангуй байсаар иржээ. Өчигдөрхөн үнэн байсан зүйл өнөөдөр маргаантай болж, маргааш худал зүйл болохыг үгүйсгэх аргагүй. Иймээс ашиглаж байгаа баримт мэдээлэлдээ ямагт шүүмжлэлтэй хандаж байх нь зүйтэй.</span></p> <p class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Чухал мэдээлийг шилж сонгох үедээ өөрийн ой санамжийг сайн дайчилж сурах хэрэгтэй юм. Мэдээллийг сайн тогтооход зориулагдсан олон арга барил бий. Сайн тогтоохын эхний нөхцөл бол анхаарлаа судалж байгаа зүйлдээ /судлагдахуун дээр/ төвлөрүүлэх явдал юм. Ийнхүү анхаарлаа төвлөрүүлж чадсан бол тогтоох үйл явц анхаарал сарнисан үеэс бараг 10 дахин хурдан байдаг. Тогтоосон зүйлээ бусдад ярьж санал солилцвол илүү баттай болно. Гэхдээ мэдээллийг өдөр бүр анхааралдаа байлгах шаардлагагүй бөгөөд тэдгээрийг төрөлжүүлсэн тэмдэглэл хөтлөх, дуу хураагчид бичих, зураглал хийх, эх бүтээлээс хувилж авах, цахим зэрэг хэлбэрүүдээр хадгалж болно.</span></p> <p class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Шинэ санаа бодлууд гэнэт орж ирвэл тэр дор нь тэмдэглэж авахгүй бол амархан мартагддаг. Ийнхүү мартагдсан зүйлийг дараа нь сэргээн санахад хэцүү байдаг. Цуглуулсан материалаа ангилан бүлэглэж, тоон мэдээллүүдийг харьцуулан жиших нь ажлыг эмх цэгцтэй болгож, эрэл хайгуулыг хөнгөвчлөх, юмс үзэгдлийн урьд өмнө мэдрэгдээгүй холбоо хамаарлыг тогтооход тусалдаг.</span></p> <p align="center" class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: center;"><strong><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Шинжлэх ухааны ном зохиолыг хэрхэн яаж унших тухай</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Шинжлэх ухааны ном зохиол унших нь уран зохиолын ном уншихтай адилгүй. Энэ нь суралцагчаас ихээхэн анхаарал, хүч хөдөлмөр шаарддаг. Шинжлэх ухааны ном зохиол уншихдаа уг ном зохиолтой танилцахаас эхэлнэ. Танилцах үйл явц хоёр шаттай бөгөөд энэ нь гүйлгэн унших, дэлгэрэнгүй /нухацтай/ унших зэрэг юм. Номны зохиогч, редактор нь олны танил болон нэрт эрдэмтэд байгаа бол уншигчийн анхаарлыг ихэд татдаг. Харин олонд сайн танигдаагүй субьект байгаа бол анхаарал татахгүй байх талтай. Шинэ залуу судлаачдын ном бүтээлд оршил болон удиртгал бичигч нь нэр нөлөө бүхий томоохон эрдэмтэд байгаа бол уншигчид уг бүтээлийг сайнд тооцож анхаарал хандуулахад хүрдэг. Харин дахин хэвлэгдсэн болон нэмэн засварласан бүтээл уншигчдын ой тойнд гол төлөв сайн гэдгээр буудаг юм. Дээр өгүүлсэн зүйлүүд нь тухайн зохиолын талаар зөвхөн төсөөлөл авахад туслана.</span></p> <p class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Дараагийн зорилт бол зохиолын үндсэн агуулгыг шинжлэн мэдэх явдал юм. Үүний тулд зохиолын хураангуй, өмнөх үг, оршил зэрэгтэй танилцана. Хураангуйд уг зохиолын гол агуулга, шинжлэх ухааны болон практик ач холбогдлыг тодорхойлсон байдаг. Хураангуйгаас ажлын үндсэн сэдэв, зохиогчийн тавьсан зорилт, тухайн бүтээл шинжлэх ухааны аль чиглэлд хамаарах болон зохиолын ерөнхий бүтэц зэргийн талаар мэдэж болно.</span></p> <p class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Өмнөх үгийг зохиогч өөрөө эсвэл редактор, орчуулагчийн хэн нь ч бичиж болно. Энд юуны өмнө уг зохиолыг бичих болсон сэдэл, түүний агуулга бүтцийн онцлог, хөндсөн асуудал, судлагдсан байдал, тухайн бүтээлийг бичихэд оролцсон хүмүүс, шүүмжлэгчид болон шинжлэх ухааны аль салбарын хүмүүст зориулагдсан зэргийг заасан байна. Өмнөх үгийн өөр нэг хэлбэр нь оршил өгүүлэл юм. Оршил өгүүлэлд тухайн эмхтгэлд орсон бүтээлүүдэд үнэлэлт өгч, уг бүтээлийг зохиогчийн тухай болон бүтээлийн агуулгын талаар бичсэн байдаг.</span></p> <p class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Судлаачийн анхааралтай уншиж танилцвал зохих нэг зүйл нь оршил юм. Онолын ном зохиолуудын оршилд дараах зүйлүүд орсон байдаг.</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; margin-left: 51pt; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Wingdings;">ь<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Судлах зүйлийн тухай ерөнхий мэдээлэл</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; margin-left: 51pt; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Wingdings;">ь<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Уг зүйлийн /сэдвийн/ судлагдсан байдлын талаар</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; margin-left: 51pt; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Wingdings;">ь<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Сэдвийн чухал болохыг нотолсон санаанууд</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; margin-left: 51pt; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Wingdings;">ь<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Баримт материалын эх сурвалжийн тухай мэдээллүүд</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; margin-left: 51pt; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Wingdings;">ь<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Судалгааны ажлын зорилго, зорилтын тухай</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; margin-left: 51pt; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Wingdings;">ь<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Судалгааны ямар арга зүйд тулгуурласан тухай</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; margin-left: 51pt; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Wingdings;">ь<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Судалгааны ажлыг бүтэц түүний агуулгын талаар</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; margin-left: 51pt; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Wingdings;">ь<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Уг ажлын шинэлэг тал, онол практикийн ач холбогдол</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; margin-left: 51pt; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Wingdings;">ь<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Хамгаалах гол зүйл нь юу болох</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; margin-left: 51pt; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Wingdings;">ь<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Уг сэдвийг цааш нь судлах шаардлагатай гэж үзвэл тэр тухай санаа зэрэг юм</span></p> <p class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Эдгээр нь шинжлэх ухааны ном зохиолтой эхлэн танилцахад анхны мэдээллүүдийг өгдөг байна.</span></p> <p class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Номыг зөв, хурдан уншиж сурах нь судлаачийн хөдөлмөр, цагийг хэмнэх ач холбогдолтой. Хурдан унших нь шинжлэх ухааны чиглэл бүрт харилцан адилгүй. Утга агуулга нь алхам алхмаар тодорхой болдог математик, техникийн чиглэлийн материалуудыг хурдан унших нь үр дүн багатай. Харин нийгмийн ухааны эх зохиолуудыг хурдан унших нь үр дүнтэй байдаг. Тухайлбал, номтой ажиллах үедээ уг номыг хурдан унших нь үр дүнтэй байна уу, хурдан уншиж болмоор байна уу гэдгийг дүгнэн бодох хэрэгтэй. Зарим номыг хурдан уншихад тохиромжтой байдаг бол зарим нь амаргүй байдаг. Олон гарчиг, дэд гарчигуудтай үүнчлэн олон бүлэг, дэд бүлгүүдтэй догол мөр бүрийн эхний өгүүлбэрүүд нь түүний агуулгын талаар хангалттай мэдээлэл агуулсан бол түргэн унших боломж илүү байдаг. Бид ихэнхдээ ярианы хурдтай адилаар уншиж сурсан байдаг. Гэтэл хүний тархи үгийг хэлэхэээс өмнө хүлээж авах чадвартай байдаг байна. Ийм учраас үгийг салангид биш, өгүүлбэрийн хамт бүтцийн хүрээнд нь ойлгож унших нь илүү үр дүнтэй юм.</span></p> <p class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Судалж байгаа сэдвийнхээ хүрээнд асуултууд зохиогоод түүндээ хариулт авах зорилгоор унших нь хүний анхаарал гол зүйлд төвлөрөх талаасаа ач холбогдолтой юм. Манай суралцагчид харандаа барьж уншиж сурсан байдаг. Энэ ч бас үр дүнтэй арга. Чухал гэсэн үг, мөрүүдийг тэмдэглэх нь тэдгээрийг дахин олоход хялбар байдаг юм. Ийнхүү тэмдэглэхдээ харандаагаар хөнгөхөн зурж тэмдэглэдэг. Эдгээр тэмдэглэсэн мөрүүдийг дахин нягтлан үзэх замаар товчлол хийдэг байна. Товчлолыг авч явахад хялбар, хэдийд ч, хаана ч ашиглаж болохоор хийх хэрэгтэй. Суралцагчид байвал зохих нэг чадвар нь номын сангуудын карт, каталогитай ажиллаж сурах явдал мөн.</span></p> <p class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Нэрт эрдэмтэн С. Лувсанвандан “ном унших ухаан” өгүүлэлдээ унших арга барилыг дараах байдлаар ангилжээ. Үүнд;</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">1.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Үйл явдлыг унших</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">2.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Гүйлгэн унших</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">3.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Бодож унших</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">4.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Шүүн тунгаах уншлага</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">5.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Жишэн харьцуулж унших</span></p> <p class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Шүүн тунгаах уншлага нь номын урсгал даган хөвөхгүй /хөтлөгдөхгүй/ тэнд баримжаатай “сэлэх”-ийн нэр юм. Хүний бүтээсэн ном бүхэн тухайн салбарт эцсийн ганц үнэн биш, харин урагш давших түлхүүр, дээш дэвших гишгүүр болж байдаг. Мэдээллийн эх сурвалжид тэмдэг тавих нь судлаачийн ажилбарын нэг тал юм. Энд хэд хэдэн арга бий.</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">1.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Хавчуургын арга. Энэ нь хавчуургыг хавтасны дунд хийгээд зохих тэмдэглэл хийх, ашиглах хуудасны дугаарыг бичих, тулгуур үг бичих, богино тайлбар, холбоос хийх гэх мэтэд хэрэглэдэг арга юм. Хавчуургыг өргөний хэмээг нь өөрчлөх, өнгөөр ялгах, дугаар тавих гэх зэргээр хийж болно. Тухайлбал, “13-р хавсралтад оруулах, “1-р бүлэгт оруулах”, “хувилах” гэх зэргээр бичнэ.</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">2.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">График тэмдэгтүүд ашиглан тэмдэглэх арга. Эхийн /ажлын/ бүтцийг тэмдэглэхэд ердийн тоон дугааруудыг хэрэглэдгээрээ хялбар арга юм. Тухайбал, 1-р бүлэгт оруулах санааг “1”, 2-р бүлгийн 1-р дэд бүлэгт оруулах санааг II-1 гэх зэргээр тэмдэглэнэ. Үүнчлэн тухайн тэмдэглэж байгаа зүйл /санаа/ эхэд ямар үүрэгтэй орохыг дараах байдлаар А-тодорхойлолт, Б-үндэслэл, В- нотолгоонд хэрэглэх гэхчлэх тэмдэглэдэг.</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">3.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Зураас, хүрээгээр тэмдэглэх арга. Тухайлбал, оршилд орох хэсгийг тасархай зураасаар, үндсэн хэсэгт орох санааг үргэлжилсэн зураасаар, дүгнэлт хэсэгт орох санааг долгиолсон зураасаар тэмдэглэн гэх зэргээр тогтоохыг хэлнэ.</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">4.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Туслах чанарын зүйлсийг тэмдэглэх арга. Энэ талаар судлаачид өөрийн гэсэн аргатай болсон байдаг. Тухайлбал, зөвлөх тэмдэглэгээ ( ), Анхаарлын тэмдэг (!), асуултын тэмдэг (?), хаалтын тэмдэг ( ) зэргээс гадна гадаад үгийн товчилсон үг NB (notebene) – анхаарах гэх мэт</span></p> <p class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Тэмдэглэгээг олон өнгийн харандаагаар алаглуулж хийх нь зохимжгүйгээс гадна эргээд учрыг нь олоход хэцүү байдаг муу талтай.</span></p> <p class="MsoListParagraph" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; margin-left: 72pt; text-indent: -36pt;"><strong><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">1.3.<span style="font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span></strong><strong><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Ажлын үр дүнг хэлбэржүүлэх тухай.</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Аливаа бичгийн баримт нь хүний санаа бодлыг бичгийн хэлбэрээр илэрхийлж тэмдэглэсэн эх хэлбэртэй байна. Текст буюу латин хэлний (“textus” – холбоо, холболт) гэдэг нэрийг нэг үе “Эх бичиг” гэдэгтэй дүйцнэ гэж монгол хэлний судлаачид үзэж байсан бөгөөд 1980-аад оноос “Бичвэр”, 1997 оноос “Эх” хэмээх нэр томъёонд дүйцүүлэн хэрэглэж байна.</span></p> <p class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Эрдэмтэн багш Б. Пүрэв-Очир “Эх” гэдэг үгийг дараах байдлаар “(текст) гэдэг нь ерөнхий нэг сэдэвт захирагдсан, шаталсан тогтолцоот бүрдэл хэсгүүдтэй тодорхой утга, хэлбэр, үүргийн нэгдэлтэй, харилцах мэдээлэл төгс дохио” юм хэмээн тодорхойлжээ. Эх нь үсэг нэгдэж үг бүтээх, үг нэгдэж өгүүлбэр бүтээн тодорхой санааг илэрхийлэх үйлийн нэгдэл юм. Энэ нь үг зүй, хэл зүй, өгүүлбэр зүйн дүрмээр зохицуулагдана. Утга зүйн түвшин нь маш нарийн, өргөн хүрээтэй ойлголт бөгөөд дараах үе давхраатай байна.</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">1.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Нэгдүгээр үе – Өнгөн давхарга</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">2.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Хоёрдугаар үе – Утга агуулсан давхарга</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">3.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Гуравдугаар үе – Нэгтгэн дүгнэгдсэн давхарга</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Wingdings;">ь<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Өнгөн давхаргад тодорхой үйл явдал, үзэгдлийг үгээр илэрхийлэн бичсэнийг суралцагч уншаад шууд ойлгоно.</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Wingdings;">ь<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Утга агуулсан давхарга нь үгийн олон утгаас хамаарч уншигдахгүй, таагдахгүй, далд утга агуулсан байдаг онцлогтой</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Wingdings;">ь<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Нэгтгэн дүгнэгдсэн давхаргын гол агуулга нь үйл явдал, үзэл бодол, баримтыг нэг цогц болгож, нэгтгэн дүгнэж байж суралцагч өөрөө зохиогчийн санааг ухаж ойлгох үйл явц юм.</span></p> <p class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Судалгааны ажилд “<strong>зохиомж</strong>” гэдэг ойлголт бий. Энэ нь эх бүтээлийн бүтцийн элементүүд /оршил, үндсэн хэсэг, дүгнэлт г.м/ утга агуулгаараа таарч тохирч байхыг хэлнэ.</span></p> <p class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Хэл найруулга бол шинжлэх ухааны зохиолын нэг гол асуудал байдаг. Энэ нь сэдвийн дагуу хийсэн судалгаа, гарсан үр дүнг хэрхэн эмх цэгцтэй, логик дараалалтай, үнэн зөв, тод томруун, ойлгомжтой найруулан бичсэнийг илэрхийлдэг. Бүтээлийн хэл найруулга нь зохиогчийн хэлний боловсролын түвшин, соёлыг давхар илтгэдэг. Шинжлэх ухааны зохиолын найруулгыг дараах байдлаар ангилна.</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">1.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Эрдэм шинжилгээний</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">2.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Шинжлэх ухааны нийтлэг зохиолын</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">3.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Сурах бичгийн</span></p> <p class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Шинжлэх ухааны зохиолын найруулгад дараах шаардлагууд тавигддаг. Үүнд;</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">1.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Учир шалтгааны дараалалтай байх</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">2.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Товч тодорхой найруулгатай байх</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">3.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Оновчтой, бодитой байх</span></p> <p class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Эрдэм шинжилгээний зохиол нь уран зохиолоос ялгаатай бөгөөд дүрслэх, яруу өгүүлэх хэлбэрүүд тэр бүр ашиглагддаггүй, үгийг ихэвчлэн шууд утгаар нь нэр томъёог нэг утгаар хэрэглэх зэрэг хатуу тогтоосон дэг, уламжлалтай юм. Шинжлэх ухааны зохиолд хэрэглэгддэг үг харьцангуй цөөн, нэг үгийн хэрэглэгдэх давтамж их, нэр томъёо, ойлголт ухагдахуун зонхилдог, гадаад үгийг харьцангуй их хэрэглэдэг, шинжлэх ухааны үг, хэллэгт захирагдмал байдаг зэрэг онцлогтой. Шинжлэх ухааны салбар, чиглэл бүр өөрийн нэр томъёо, ойлголт, ухагдахууны сантай байдаг учраас нэг эхэд /судалгааны ажилд/ янз бүрийн шинжлэх ухааны нэр томъёог аль болохоор хольж хутгахгүй байх хэрэгтэй.</span></p> <p class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Үг зүйн онцлог гэвэл шинжлэх ухааны найруулгад хамгийн их хэрэглэгддэг нь нэр үг, дараа нь тэмдэг нэр, тэгээд үйл үг байдаг юм. Тийн ялгалын хэрэглэгдэх хүрээний хувьд олон тохиолдох нь харъяалахын тийн ялгал, дараа нь нэрлэх ба заахын тийн ялгал ордог. Үйлийн цагийн хувьд үгнүүд нь голдуу одоо цагийн хэлбэрээр тохиолдоно. Судлаач нэгдүгээр төлөөний үгийг (“Би”-г) ихэвчлэн олон тооны хэлбэрээр (“Бид) илэрхийлнэ. Өөрөөр хэлбэл “би бичсэн”, “би үзсэн”, би нотолсон”, “би дэвшүүлж байна” гэхгүй, харин “бид бичсэн”, “бид үзсэн”, “бид нотолсон”, “бид дэвшүүлж байна” гэх зэргээр санаагаа илэрхийлнэ гэсэн үг юм. Энэ нь уг судалгааны ажлыг зөвхөн ганц судлаачийн хөдөлмөр шингэсэн түүний бүтээл хэмээн авч үзэх бус тэр нь уламжлалт, залгамжит шинжтэй бөгөөд суралцагч болон удирдагч багш үүнчлэн түүнд оролцож тусалсан хүмүүсийн хамтын бүтээл байдаг гэсэн утгыг илэрхийлж буй хэрэг юм. Ийнхүү үзсэнээр судлаачийн хөдөлмөр үгүйсгэгдэхгүй.</span></p> <p class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Шинжлэх ухааны зохиолын найруулгад хэрэглэгдэх өгүүлбэр зүйн хэв, хэлбэр харьцангуй цөөхөн тохионо. Эзэн биегүй өгүүлбэр нилээд хэрэглэгддэг. Өгүүлбэрийн зэрэгцсэн гишүүд болон оруулсан үг элбэг. Нилээд түгээмэл хэв шинж нь гэвэл хэд хэдэн өгүүлбэрээр нэгэн нэгдмэл санааг илэрхийлэн догол мөр болгон бичдэг явдал юм. Өөрөөр хэлбэл уг догол мөрд ямар нэгэн цогц санаа юмуу дүгнэлт багтаж байна гэсэн үг. Догол мөрийг бүрдүүлж байгаа өгүүлбэрийн бүрэлдэхүүн /тоо/ харилцан адилгүй байдаг. Шинжлэх ухааны зохиолын найруулга нь эзэн биегүй гуравдугаар биеэс хүүрнэсэн байдаг. Энэ нь судлаачийн гол анхаарал тодорхой субьект /эзэн/ дээр биш, мэдээллийн агуулга, учир шалтгааны холбоо, дараалал дээр төвлөрч байдгаас үүдэлтэй юм.</span></p> <p align="center" class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: center;"><strong><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Ишлэл авах тухай.</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Судлаач өөрийн гаргасан баримтыг нотлох, санааг тодруулах зорилгоор шүүмжлэлтэйгээр задлан шинжилсэн ямар нэг бүтээлээс үүнчлэн нэр хүндтэй, эргэлзээгүй эх үүсвэрээс ишлэл авдаг. Ишлэл авахад дараах зарчмуудыг баримтлах нь зүйтэй.</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">1.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Хэн нэгний авсан ишлэлээс биш, яг эх бүтээлээс нь ишлэл авах</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">2.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Тухайн ишлэлийг авч болох хэд хэдэн бүтээл байгаа бол хамгийн нэр хүндтэй, баттай гэж үзсэн эх сурвалжаас ишлэл авах</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; margin-left: 0cm;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Эдгээр зарчмыг судлаач ягштал баримтлах ёстой юм. Ишлэлээс ишлэл авахыг угтаа бол хориглодог. Ингэхдээ дараах цөөн тохиолдолд зөвшөөрдөг байна. Үүнд;</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">1.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Эх бүтээлийг олох боломжгүй, түүнийг эрж хайх нь хүндрэлтэй</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">2.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Хэвлэгдсэн архивын баримтаас ишлэл авсан</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">3.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Ишлэл нь зохиогчийн ярианы бичлэг мөн бусад хүмүүсийн дурсамж ярианаас тодорхой болсон бол ишлэл авч болдог байна.</span></p> <p class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Эх зохиолд байгаа үг, утга, ишлэлийн үг, утга хоёр зөрөхгүй байх ёстой. Ишлэлийн үг, өгүүлбэр, санаа, тэмдгийг дураараа өөрчлөх нь зохиогчийн санааг өөрчлөөд зогсохгүй, шинжлэх ухааны судалгаанд ээдрээ төвөгтэй байдлыг бий болгох сөрөг үр дагавартай юм.</span></p> <p class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Үг, үсгийн өөрчлөлтгүй байх</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">1.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Ишлэлийн үг, үсэг, цэг, тэмдэг эх зохиолд ямар байсан, яг тэр хэвээр нь авна.</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">2.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Зохиол бүтээлээс илт алдаатай хэсгийг ишлэхдээ түүний ард хаалтанд анхаарлын тэмдэг тавих ба алдааг нь тайлбар өгч засаж болно.</span></p> <p class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Ишлэл дэх тайлбар ба товчлол</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">1.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Эх зохиолын ишлэл авч буй хэсэгт зохиогчийн товчилсон үгнүүдийг тэдгээрийн ард нь дугуй хаалтанд дэлгэрүүлэн бичиж болно.</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">2.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Ишлэл авч буй хэсэгт зохиогчийн илэрхийлсэн утгыг өөрчлөхгүйгээр зарим үг, өгүүлбэрийг орхиж, олон цэгээр тэмдэглэн бичиж болно.</span></p> <p class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Орхиж байгаа үг, өгүүлбэр нь авах ишлэлийн эхэнд байгаа бол тэнд нь, төгсгөл рүү нь байгаа бол эцэст нь, дунд хэрд нь байгаа бол тэр газар нь тус бүр 3 цэг бичдэг.</span></p> <p class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify;"><strong><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Үг, холбоо үг ишлэх.</span></strong><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;"> Ишлэлээс бусад үг орхигдсон гэдэг нь ойлгомжтой байгаа үед үлдсэн үг нь утга санаагаа бүрэн илэрхийлж чадаж байгаа нөхцөлд ишилсэн үг, холбоо үгийн өмнө, хойно олон цэг тавихгүйгээр авсан өгүүлбэрээ шууд хашилтанд бичдэг.</span></p> <p class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify;"><strong><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Ишлэлийг тодруулах.</span></strong><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;"> Судалгааны ажилд оруулсан ишлэлийг бусад бичлэгээс ялгахын тулд хаалт болон хашилтад бичдэг. Ишлэлийн ард тухайн ишлэлийг авсан эх зохиол, зохиогч, хэвлэсэн он, хуудасны дугаар зэрэг мэдээлэл бүхий тайлбарыг хагас дугуй болон налуу хаалтанд бичнэ. Зарим тохиолдолд ишлэлийг хаалтанд бичихгүйгээр тодруулах (Bold; Italic), өөр шрифтээр бичих, үсгийн хэмжээг багасгах зэргээр ялгаж өгдөг. Ишлэлийг дараах нөхцлүүдэд том үсгээр эхлэн бичнэ. Үүнд;</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">1.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Өгүүлбэрийн дунд хоёр тодорхойлох цэг (:)-ийн ард</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">2.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Ишлэлээр өгүүлбэр эхэлж байгаа бол /өмнөх үг нь орхигдсон байсан ч гэсэн том үсгээр эхэлнэ./</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">3.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Өмнөх үг нь орхигдсон ч гэсэн ишлэл оноосон нэрээр эхэлж байвал</span></p> <p class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Ишлэлийг дараах нөхцлүүдэд жижиг үсгээр эхлэн бичнэ. Үүнд;</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">1.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Өгүүлбэрийн дунд орж, ишилсэн өгүүлбэрийн өмнөх үг нь орхигдсон үед</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">2.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Өмнөх үг нь орхигдоогүй боловч өгүүлбэрийн утгат хэсэг болон тухайн өгүүлбэрийн дунд ба адагт орсон, хоёр тодорхойлох цэгийн ард биш, оноосон нэрээр эхлээгүй нөхцөлд</span></p> <p class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Ишлэл авахгүйгээр зохиогчийн хэлэх гэсэн санааг өөрийн үгээр илэрхийлж байгаа бол эх сурвалжийг нэрлэх нь зохимжтой. Эрдэмтэн багш Н. Хавх “Буддын шашин, соёлын тайлбар толь”-ныхоо оршлыг бичиж байхдаа энэ аргыг хэрэглэсэн байна. Эрдэмтэнбагшийн бичсэн жишээ: “Их эрдэмтэн Эйнштейн бүх шашны дотроос шинжлэх ухааны гэгдэх цорын ганц шашин бол буддизм хэмээсэн нь тэрээр дорно дахины их, бага 10 ухаан, шинжлэх ухааны гүнзгий утга агуулгыг үнэлэн хэлсэн төдийгүй, алдарт “Харьцангуйн онол”-оо нээхдээ ертөнцийн тогтолцооны талаарх буддын гүн ухаан, сургаалын холбогдох санаа баримтлалыг арга зүй болгон авч хэрэглэсэн байж болох талтай, ямарч атугай энэ тухай ярьдаг, бичдэг хүмүүс байдаг юм билээ” хэмээн өөрийн хэлэх гэсэн санаагаа ишлэл авахгүйгээр илэрхийлжээ.</span></p> <p class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Ишлэл татаж болох бусад эх сурвалжуудад уран зураг, гэрэл зураг агуулсан ном, газар зүйн карт, дижитал хэлбэрт оруулсан бүтээлүүд орно. Ном зүйн жагсаалт байхгүй, үүнчлэн ийм жагсаалт байвч тэдгээрээс ишлэл аваагүй, ишлэл авсан бол түүнийгээ журмын дагуу тэмдэглээгүй байх зэрэг дутагдал байдгийг давтаж болохгүй юм. Ийм ажлыг хамгаалуулах зөвлөл хүлээж авдаггүй болно.</span></p> <p align="center" class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: center;"><strong><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Ишлэлд ном зүйн заалтыг хэрхэн хийх тухай</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Олон улсын жишигт ишлэлээс ишлэл авсан тохиолдолд уг номны нэрийг бүтнээр нь бичиж, араас нь залгуулан “ишилснээр” гэх зэргээр уг ишлэл байгаа бүтээлийг нэрээр нь дурдаж болно. Ишлэлийн заалтын 3 янзаар хийдэг.</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">1.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Эх дотор</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">2.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Тухайн хуудасны доод хэсэгт /хөлд/</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">3.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Ном зүйн жагсаалтыг үндэслэж ишлэл тэмдэглэх</span></p> <p class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify;"><strong><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Эх дотор ном зүйн заалт хийх.</span></strong><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;"> Ишлэл дотор тухайн бүтээлийн болон зохиогчийн нэр гэх мэт мэдээлэл орсон бол уг ишлэлийн ард хагас дугуй хаалтанд хэвлэсэн он, хуудасны дугаар зэргийг бичнэ. Тухайн хуудсанд нэг бүтээлээс ишлэл дахиж авсан бол хаалтанд зөвхөн хуудасны дугаарыг бичнэ. Жишээ; МУБИС-ийн МСС-аас эрхлэн гаргасан Монгол судлалын чуулган хэмээх бүтээлийн YII ботид “Монголчууд зуны эхэн сард могойн хальс гууждаг тул зуны тэргүүн сарыг могой сар гэдэг” (УБ. 2007. Х 132) гэжээ. Энэ сард төрсөн хүн зан ааш нь номхон, шударгуу, ёс журмыг баримталдаг, дуу цөөнтэй, алс холын хүслэнтэй (х 132) гэсэн байна гэх мэт.</span></p> <p class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify;"><strong><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Хуудасны доод хэсэгт ишлэлийн заалт хийх.</span></strong><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;"> Эхийг унших явцад ишлэл авсан зохиолыг мэдэх шаардлагатай боловч тэр нь эх дотор харагдахгүй, тэнд оруулах боломжгүй /оновчгүй/ байгаа бол ишлэлийн заалтыг тухайн хуудасны доод хөлд оруулна. Жишээ;</span></p> <p class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Эх сурвалжид дурдахдаа “ … гэгээрэл гэдэг хүмүүний хөгжлийн арга талын “хүмүүн” төвтэй хандлага хэмээн ойлгож болно. Харин боловсрол нь хүмүүний хөгжлийн арга тал “боловсруулж буй бичгийн соёл буюу үнэт зүйл” төвтэй хандлага хэмээн ойлгож болно”<sup>1</sup> гэжээ.</span></p> <p class="MsoListParagraph" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">1.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Жадамбаа. Б., Шүтэн багцрахуйн үзэл ба хүмүүний хөгжил. УБ. 2007. 50 дахь тал</span></p> <p class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Тухайн бүтээлээс дараагийн ишлэлийг залгуулан авсан бол ном зүйн тодорхойлолтыг дахин бичихгүйгээр хуудасны доод хэсэг дараах байдлаар оруулна. Жишээ нь;</span></p> <p class="MsoListParagraph" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">2.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Мөн тэнд. 52 дахь тал.</span></p> <p class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Ишлэл авсан тухай тэмдэглэгээг хуудасны хөлд оруулахдаа <strong>Insert</strong> зэсийг ашиглана.</span></p> <p class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;"><strong>Ном зүйн жагсаалтыг үндэслэж ишлэл тэмдэглэх</strong>. Ажилд их хэмжээний ишлэл авсан тохиолдолд ишлэл авсан зохиолуудыг ажлын буюу бүлгүүдийн төгсгөлд жагсаан бичээд эхэд орсон ишлэлийн ард дөрвөлжин хаалтан дотор ишлэл авсан зохиолын ном зүйн жагсаалт дахь өмнөх дугаарыг бичиж тэмдэглэнэ. Жишээ нь; Казахын ард түмний аман билигт “эцгийн үг үүрэг, эхийн сүү өглөг” [16] хэмээн өгүүлдэг байна.</span></p> <p class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Дээрх ишлэлийн ард 16 гэсэн тоо байгаа нь уг ишлэлийг авсан эх бүтээл нь ном зүйн жагсаалтын 16-д бичигдсэн байна гэсэн үг юм. Үүнчлэн ишлэл тухайн бүтээлийн хэд дэх хуудсанд байгааг тэмдэглэе гэвэл [16. х348] гэх зэргээр тэмдэглэдэг. Энэ арга хялбар мэт боловч судалгааны ажлын явц дунд шинэ ном бүтээл нэмж оруулах нөхцөлд уг ном бүтээлийг крилл цагаан толгойн үсгийн дараалалд оруулж ном зүйн жагсаалтад нэмэн бичсэнээр номны жагсаалтын өмнөх дугаарууд өөрчлөгдөж, улмаар эхэд орсон өмнөх зарим тэмдэглэгээнүүдийг бүгдийг нь өөрчлөх шаардлага гардаг сул талтай юм.</span></p> <p align="center" class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: center;"><strong><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Тайлбар зүүлтийн тухай</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Ном зохиол, өгүүлэл, нийтлэл, эрдэм шинжилгээний бичиг зэрэгт дараах мэдээллийг агуулсан тайлбар зүүлтийг хийдэг.</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">1.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Ишлэл оруулсан нөхцөлд тухайн ишлэлийг авсан эх зохиол, зохиогч, хэвлэсэн газар, хэвлэсэн он, хуудасны дугаар, гэх мэт мэдээлэл бүхий тайлбар</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">2.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Зарим нэг нутгийн аялгууны үг, хуучирсан болон өвөрмөц үг хэллэг, харь үг, товчилсон нэрийн тайлбар</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">3.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Эхийн /бичвэрийн/ тухайн хэсэгт дурдагдсан зүйлийн тухай өөр хаанаас нэмэлт дэлгэрэнгүй мэдээлэл авч болох тухай заалт</span></p> <p class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Эдгээрийг харгалзах хуудасны доор болон бүлэг, зүйлийн төгсгөлд, мөн ажлын сүүлийн хуудаснуудад дугаарлан оруулдаг. Ийм төрлийн тайлбарыг зүүлт гэж нэрлэнэ. Тайлбарын тэмдэг нь дараалсан тоо эсвэл таны сонгосон дурын тэмдэгт байж болно. Одыг (*) голдуу цөөн зүүлттэй хөлийн тэмдэглэлд хэрэглэдэг. Харгалзах хуудас бүрийн доор оруулсан дугаарт тайлбарыг хөлийн тэмдэглэл (Footnote), баримтын төгсгөлд оруулсан дугаарт тайлбарыг төгсгөлийн тэмдэглэл (Endnote) гэнэ. Төгсгөлийн тэмдэглэл нь үргэлж дараалсан тоогоор дугаарлах ёстойг анхаарах нь зүйтэй.</span></p> <p class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Баримтанд тайлбарыг хэрхэн оруулах талаар авч үзье. Тайлбар оруулах газраа курсор байрлуулна. Word-ын Insert / Footnote командыг сонгоно.</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; margin-left: 48pt; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Wingdings;">ь<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Footnote - тайлбар тэмдэглэгээ тухайн хуудасны дор гарна.</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; margin-left: 48pt; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Wingdings;">ь<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Endnote – тайлбар тэмдэглэгээ баримтын төгсгөлд гарна</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; margin-left: 48pt; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Wingdings;">ь<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Audo Number – Автоматаар дугаарлагдана.</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; margin-left: 48pt; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Wingdings;">ь<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Custom Mark – Дурын тэмдэгээр тэмдэглэнэ.</span></p> <p class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Компьютерийн харилцах цонхны Insert бүлгээс Footnote товчлуурыг, Numbering бүлгээсAudo Number товчлуурыг идэвхжүүлээд “Ок” дарна. Энэ үйлдлийн үр дүнд курсор хуудасны доод хэсэгт шууд очно. Энд тайлбар зүүлтээ оруулна.</span></p> <p align="center" class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: center;"><strong><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Тоочилтын тухай</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Шинжлэх ухааны эхэд төгссөн болон төгсөөгүй өгүүлбэртэй тоочилт олон тохиолдоно. Тоочилт гэдэг нь дугаар өгч дараалуулж бичсэн үг болон өгүүлбэрүүдийн жагсаалт юм. Төгсөөгүй өгүүлбэртэй тоочилтыг араб тоогоор дугаарлаж, жижиг үсгээр эхлэн бичнэ. Эсвэл жижиг үсгээр эхэлж хагас дугуй хаалт хэрэглэн бичиж болно.</span></p> <p class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">“А” хувилбар; Тоочилт хэд хэдэн үгээс бүрдэх тохиолдолд өгүүлбэрийн үргэлжлэл болон хоорондоо таслалаар тусгаарлагддаг. Жишээ нь;</span></p> <p class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Экскаватор /ухуур машин/-ын 3 төрөл байна.</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">1.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">гинжит,</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">2.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">дугуйт,</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">3.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">алхагч,</span></p> <p class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">“Б” хувилбар; Тоочилт өгүүлбэрээс бүрдэх нөхцөлд тоочигдож буй хэсгүүдийг шинэ мөрнөөс эхэлж хооронд нь цэгтэй таслалаар зааглана. Жишээ нь;</span></p> <p class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Боловсролын агуулгыг тодорхойлохдоо дараах зүйлүүдийг харгалзах хэрэгтэй. Үүнд;</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">1.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Хувь хүний болон нийгмийн боловсролын хэрэгцээг үндэс болгох;</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">2.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Хүний төлөвшил, үнэт зүйл, үнэлэмжийн баримжаа бий болгоход чиглүүлэх;</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">3.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Олон хувилбарыг сонгох, тухайлбал, хүнд өөрийн хөтөлбөрөөр сурах боломжийг давхар олгох;</span></p> <p class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Хэрвээ тоочилтын гишүүд төгссөн өгүүлбэрээс бүрдэж байгаа бол догол мөрнөөс том үсгээр эхлэн бичигдэж хоорондоо цэгээр тусгаарлагдана. Жишээ нь;</span></p> <p class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Эдүгээ хөдөлгүүрийн дараах төрлүүд байна. Үүнд;</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">1.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Цахилгаан хөдөлгүүр. Энэ нь гагцхүү цахилгааны эх үүсвэрээр ажилладаг байна. Тухайлбал, тролейбусыг нэрлэж болно.</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">2.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Дизель хөдөлгүүр. Дизель түлшээр ажилладаг бүх төрлийн хөдөлгүүр энд хамаарна.</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">3.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Карбюраторт хөдөлгүүр. Энэ төрлийн хөдөлгүүрүүд нь гагцхүү бензинээр ажилладаг. Энэчлэн цааш нь дурдаж болох юм.</span></p> <p align="center" class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: center;"><strong><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Тодотгон туслах материал түүнийг хэлбэржүүлэх нь</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Судалгааны ажлын тодотгон туслах материал гэдэгт бүх төрлийн хүснэгт, томъёо, символ ба индекс, зураг, график зэрэг орно.</span></p> <p class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify;"><strong><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Хүснэгт.</span></strong><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;"> Судалгааны ажилд тоон мэдээлэл их хэмжээгээр байх тохиолдолд хүснэгтийг хэрэглэдэг. Хүснэгтийг аналитик ба аналитик биш гэж ангилна. Аналитик хүснэгт нь тоон үзүүлэлтүүдэд задлал, боловсруулалт хийсний үр дүн байдаг бол аналитик биш хүснэгтээр боловсруулагдаагүй статистик үзүүлэлтүүдийг мэдээлэх, магадлах зориулалтаар тавина. Хүснэгт нь нэр ба дугаар, толгой гарчиг, дэд гарчигууд, мөрийн гарчигууд, мөр болон баганад хамаарах нүднүүдээс бүрдэнэ. Хүснэгтийн гарчиг товч, богино байх нь зохимжтой. Толгой гарчигийг том үсгээр эхлэн бичдэг.</span></p> <p class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Захирагдах гарчигуудыг хоёр янзаар бичнэ. Үндсэн гарчигтай зөв бичгийн дүрмээр холбоотой бол жижгээр, холбоогүй бол томоор эхэлж бичнэ. “Тайлбар гэсэн нэмэлт багана оруулахаас аль болохоор татгалзах хэрэгтэй. Хүснэгтийг дугаарлахдаа “¹” гэж бичихгүй. Хэрэв ганцхан хүснэгт байгаа бол дугаарлахгүй. Үргэлжлэл хүснэгтийн дээд хэсэгт “Үргэлжлэл хүснэгт 4” гэх зэргээр бичдэг. Ингэхдээ үргэлжлэл хүснэгт дээр гарчиг тавихгүй.</span></p> <p class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify;"><strong><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Томъёо, символ ба индекс.</span></strong><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;"> Томъёог эхэд MS Equation программ дээр бичиж оруулна. Зай хэмнэх зорилгоор богино, бие даасан утгагүй томъёонуудыг өгүүлбэр дотор нэг мөрөнд бичиж болно. Чухал, давтан дурдагдах томъёонуудыг дугаарлана. Дарааллын дугаарыг араб тоогоор тэмдэглэж, хагас дугуй хаалтанд хийх ба томъёоноос дугаар хүртэл цэг тавихгүйгээр хуудасны баруун захад томъёотой нэг мөрөнд бичнэ. Томъёоны дугаар багтахгүй бол дараагийн мөрөнд томъёоны доор бичнэ. Том биш бүлэг томъёог нэг мөрөнд бичиж нэг дугаараар дугаарлаж болно.</span></p> <p class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Нэг бүлэг томъёог нэгдсэн нэг хаалтанд хийсэн тохиолдолд томъёоны дугаарыг хаалтны голд бусад томъёоны дугааруудтай багана зэрэгцүүлэн тавьдаг. Бие даасан утгагүй, үндсэн томъёог гаргахад хэрэглэж байгаа томъёонуудыг жижиг үсгээр эсвэл одоор тэмдэглэнэ. Жишээ нь; (а), (б), (*),</span></p> <p class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Томъёонд ишлэл заалт хийхдээ томъёоны дугаар ямар хэлбэртэй байна, тэр байдлаар нь бичнэ. Жишээ; (5.1) тэгшитгэл, (3.7) томъёоноос харахад гэх мэтээр.</span></p> <p class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Томъёоны заалт нь өгүүлбэр дотор дөрвөлжин хаалт [ ]-танд бичигдэнэ. Томъёо нь өгүүлбэрийн гишүүний адил үүрэгтэй учраас цэг, таслалыг хэл зүйн дүрмийн дагуу хэрэглэнэ. Үгээр тусгаарлагдаагүй дараалсан томъёонуудыг зааглахдаа таслал (,), цэгтэй таслал (;)-ыг хэрэглэнэ. Таслалыг тухайн томъёоны ард, томъёоны дугаарын өмнө тавина. Парантез доторхи томъёонуудыг зааглах цэг, таслалыг парантез дотор тухайн томъёоны ард нь бичнэ. Матриц гэх мэт нүсэр илэрхийллүүдэд цэг, таслал хэрэглэхгүй.</span></p> <p class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify;"><strong><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Символ /тэмдэг/.</span></strong><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;"> Математикийн болон физикийн хэмжигдэхүүн, хэмжигдэхүүний нэгж, математик тэмдэгтүүдийг томъёолсон тэмдэглэгээг символ гэнэ. Символд монгол, латин, грек ба готик үсэгнүүд хэрэглэнэ. Янз бүрийн хэмжигдэхүүний символыг давхцуулахгүйн тулд индекс хэрэглэдэг.</span></p> <p class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;"><strong>Индекс.</strong> Үүнд монгол, латин, грек цагаан толгойн үсэгнүүд мөн араб болон рим тоонуудыг хэрэглэнэ. Индексийг символын баруун талын дээд болон доод буланд бичдэг. Гэхдээ баруун дээд буланд байрлах нь ховор. Учир нь энэ буланд “зэрэг”-ийг тэмдэглэдэг.</span></p> <p class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;"><strong>Экспликац.</strong> Энэ бол томъёонд орсон символуудын тайлбар юм. Экспликац нь дараах шаардлагыг хангасан байна.</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">1.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Зөвхөн томъёоны ард байрлах ба таслалаар зааглагдана.</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">2.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Таслалын дараагаар “энд” гэсэн үгээр эхлээд тайлбар хийгдэнэ.</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">3.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Алгебрийн бутархай хэлбэрээр бичигдсэн томъёоны эхлээд хүртвэрт байгаа, дараа нь хувиарт байгаа символыг нь тайлбарлана.</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">4.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Томъёонд байгаа /эсвэл бүлэг томъёонд/ бүх символыг тайлбарлана.</span></p> <p class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Символын ард зураас тавиад тайлбар өгнө. Тайлбарын ард таслалаар зааглан хэмжигдэхүүний нэгжийг бичнэ. Дараагийн символын тайлбарыг цэгтэй таслал (;)-аар зааглаж бичих ба хамгийн сүүлчийн тайлбарын ард цэг тавина. Жишээ нь;</span></p> <p class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">G=m*g, энд G-хүндийн хүч, H; m- биеийн масс, кг; g- чөлөөт уналтын хурдатгал, м/c<sup>2</sup>;</span></p> <p class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;"><strong>Зураг</strong>. Ажилд нэг зураг байвал дугаарлахгүй, харин олон зураг байвал дугаарлана. Нэг зургийг давтан тавих нь зохимжгүй. Сэдэвтэй холбоотой зурганд ишлэл хийж дугуй хаалтан дотор (зур. 4), үүнчлэн “… зур. 8-аас харахад”, “зур 9-д байгаагаар …” гэх зэргээр бичнэ. Зураг болгоны доор үндсэн 4 элемент байна.</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">1.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Зураг гэсэн үг. “Зур.”</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">2.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Араб үсгээр тэмдэглэсэн зургийн дугаар</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">3.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Зургийн агуулгыг товч хэлбэрээр өгүүлсэн сэдэвчилсэн нэр</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">4.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Нарийвчилсан тайлбар</span></p> <p class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Зураг дээр байгаа бүтцийн хэсгүүдийг дугаарлаад дугаарын дагуу тайлбар хийнэ. Жишээ; Зураг 14. Пооршингийн бүтэц</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">1.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Пооршин</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">2.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Хийн бүслүүр</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">3.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Тосны бүслүүр</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">4.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Кольц</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">5.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Түгжээ</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">6.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Шатуун гэх мэт</span></p> <p class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Судалгааны ажилд дараах үндсэн зурагт материалууд ордог.</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">1.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Техникийн зураг</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">2.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Зураг /Чертеж/</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">3.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Бүдүүвч /схем/</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">4.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Гэрэл зураг</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">5.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Диаграмм</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">6.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">График гэх мэт</span></p> <p class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify;"><strong><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Зураг /Чертеж/</span></strong><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">-ийг гол төлөв техникийн судалгааны ажилд хэрэглэдэг. Технийкийн эд ангийн бүтцийг нарийн гаргаж харуулахад тохиромтой юм. Зургийн задалбар дээр эд ангийн нэрийг бичдэггүй. Харин нар зөв дугаарласны дараа уг зургийн доор юмуу эх дотор тайлбар өгнө.</span></p> <p class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify;"><strong><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Бүдүүвч зураг</span></strong><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;"> /Схем/. Энэ нь ямар нэгэн төхөөрөмж эд зүйл, байгууламжийн бүтэц, үндсэн элементүүдийн байрлал, тэдгээрийн гол холбоог томъёолсон тэмдэглэгээ ашиглан масштаб хэрэглэхгүйгээр харуулсан зураг юм. Цахилгааны холболтууд болон дулааны шугам сүлжээний зурганд өргөн ашигладаг бөгөөд тэдгээр нь стандарт тэмдэглээнүүдтэй юм. Бүх төрлийн схемд үндсэн болон туслах шугам, харагдах болон харагдахгүй хэсгүүдийг харуулсан шугамын өргөн, зураасуудын тэмдэглэгээг нарийн баримтлахыг шаардана. Янз бүрийн нарийн хийцтэй машин, тоног төхөөрөмжийн бүтцийн кинематик бүдүүвчийг аксонометрийн проекцээр харуулна. Зарим төрлийн ажилд янз бүрийн системийн огторгуйн схемийг ердийн тэгш өнцөгтөөр, тэдгээрийн холбоог энгийн шулуунаар дүрсэлсэн байдаг. Ийм бүдүүвч зургийг блоксхем гэнэ.</span></p> <p class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify;"><strong><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Гэрэл зураг</span></strong><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">. Сүүлийн үед ургамал, амьтан, газар орны төрх байдлыг гэрэл зурганд буулгаж эхэд оруулах хандлага нэмэгдсэн. Гэрэл зураг тод томруун байх нь баримтыг илүү сайн болгодог байна. Ийм учраас аль болохоор мэргэжлийн гэрэл зурагчны буулгасан гэрэл зургийг судалгааны ажилд ашиглахыг эрмэлзэх нь зөв юм.</span></p> <p class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify;"><strong><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Техникийн зураг</span></strong><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">. Энэ нь тухайн зүйлийн гол хэсгийг ойлгоход саад болж байгаа тэр зүйлээс нь салгахад хэрэглэгдэнэ. Үүнчлэн техникийн ямар нэгэн механизм түүний эд ангиудыг зүсэлт хийж харуулж болдог давуу талтай. Энэ нь судлаачид танин мэдэх өргөн боломж олгодог юм. Техникийн чиглэлийн их дээд сургууль, коллеж, мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төв, жолооны курсуудад техникийн зургийг өргөн ашигладаг.</span></p> <p class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;"><strong>График.</strong> Тоон өгөгдлүүдийг харуулах үүднээс тэдгээрийн боловсруулалтын үр дүнг цэг, шулуун, геометрийн дүрс зэргийг ашиглан дүрслэх үйл явцыг график гэнэ. График нь мэдээлийг илэрхийлэх бусад хэлбэрүүдээс дараах онцлогтой юм. Үүнд;</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; margin-left: 54pt; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;">1.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Төрөл бүрийн функционал хамаарлыг нүдэнд ил дүрслэн харуулах боломжтой</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; margin-left: 54pt; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;">2.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Өгөгдлийн өөрчлөлтийн төлөв байдлуудыг таамаглах боломж олгодог</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; margin-left: 54pt; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;">3.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Зарим тохиолдолд график нь үзүүлэлтүүдийн өөрчлөлтийн алдааг засах боломж олгодог</span></p> <p class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">График нь геометрийн хэлбэрээс гадна дараах туслах элементүүдийг агуулна. Үүнд;</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">1.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Графикийн нэр</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">2.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Томъёолсон тэмдэг ба геометр дүрсийн утгын тайлбар</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">3.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Координатын тэнхлэг, масштаб хуваарь</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">4.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Утгыг нарийвчилж тодруулахаар тавьсан тоон өгөгдлүүд</span></p> <p class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Графикт координатын босоо ба хэвтээ тэнхлэгийг тод зураасаар дүрсэлдэг. Тэнхлэгүүдийн төгсгөлд хэмжигдэхүүний нэгжийг томъёолсон тэмдгийн хамт тавих ба чиглэл заасан сум хийхгүй. Зарим нөхцөлд хэвтээ босоо тэнхлэгүүдийг масштабт хэмжээсүүдээр хувааж торлосон тэнхлэгийн систем хэрэглэдэг. Координатын тэнхлэгийн хуваарийн тоон утгыг графикийн гадна тавина. Ингэхдээ босоо тэнхлэгийн зүүн талд, хэвтээ тэнхлэгийн доод талд бичдэг. Координатын тэнхлэгийн хуваарьт алгебрийн бутархай хэрэглэхгүй. Графикийн хуваарьт арифметикийн болон логарифм масштабыг өргөн хэрэглэдэг.</span></p> <p class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;"><strong>Диаграм.</strong> Энэ бол хэмжигдэхүүнүүдийн утгыг хооронд нь харьцуулж графикаар харуулах арга юм. Диаграм нь янз бүрийн хэлбэртэй байна. Хамгийн өргөн хэрэглэгддэг нь дугуй /еэвэн хуваах/, туузан ба баганан диаграм юм. Дугуй диаграмыг хэрэглэх нөхцөлд тойргийн талбайн эзлэхүүнийг 100 хувь гэж авна. Туузан диаграм нь үзүүлэлтүүдийн харьцангуй өөрчлөлтийг дараалан байрласан тэгш өнцөгтүүдийн уртаар хэвтээ тэнхлэгийн дагуу харуулна. Харин баганан диаграм нь үзүүлэлтүүдийн өөрчлөлтийг дараалан байрласан тэгш өнцөгтүүдийн өндрөөр харуулдаг. Диаграм нь өгөгдлүүдийн өөрчлөлтийг олж мэдрэх, түүнээс дүгнэлт хийхэд судлаачид хялбар дөхөм байдлыг бий болгодог.</span></p> <p class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify;"><strong><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Гистограм</span></strong><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">. Босоо болон хэвтээ тэнхлэгтэй харьцангуй байрласан тэгш өнцөгтүүдийн талбайгаар хэмжигдэхүүний утгыг харуулна. Ингэхдээ тэгш өнцөгтүүдийн өргөн өөрчлөгддөггүй. Харин өндөр нь дүрслэн харуулж буй хэмжигдэхүүний өөрчлөлттэй шууд хамааралтай байна. Гистограмыг хэмжигдэхүүний утга шугаман биш, огцом өөрчлөлт бүхий шинж чанар агуулсныг ил тод харуулах зорилгын үүднээс хэрэглэдэг.</span></p> <p class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify;"><strong><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Пиктограм</span></strong><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">. Баганан диаграмын нэг төрөл бөгөөд хэмжигдэхүүний утгыг дүрсийн талбайгаар харуулна. Гол нөлөөлөх хүчин зүйлд анхаарал хандуулах зорилгоор хэрэглэдэг.</span></p> <p class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify;"><strong><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Номограм</span></strong><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">. Тооцоолон бодох үйлдэл хийхгүйгээр тэгшитгэлийн хариуг тодорхой нарийвчлалтайгаар олж болдог.</span></p> <p align="center" class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: center;"><strong><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Ном зүйн жагсаалт хийх тухай</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Судалгааны ажлын бүрдэлд зайлшгүй ордог төрлүүдийн нэг нь ном зүйн жагсаалт юм. Ном зүйн жагсаалтын дүгнэлт буюу төгсгөлийн ард хийдэг. Техникийн чиглэлтэй судалгааны ажлын жагсаалтад тухайн судлаачийн шинэ бүтээл, оновчтой саналын гэрчилгээ болон патент бусад материалыг нэгэн адил хавсаргана. Ном зүйн жагсаалтыг судлаачид янз бүрээр нэрлэх нь бий. Ном зүйн жагсааалтыг хийхэд дараах аргуудыг хэрэглэдэг.</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">1.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Зохиогчийн нэрний ба номын нэрийн эхний үсгийн дарааллаар</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">2.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Сэдвийн дарааллаар</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">3.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Бүтээлийн төрлөөр</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">4.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Агуулгын шинж чанараар</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">5.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Эхэд ишлэл авсан дарааллаар</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">6.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Холимог байдлаар</span></p> <p class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify;"><strong><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Үсгийн дарааллаар ном зүйн жагсаалт</span></strong><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;"> хийхдээ зохиогчийн нэрний ба номын нэрний эхний үсгийн дарааллаар ном зохиолыг бүлэглэн бичнэ. Ингэхдээ эхлээд эх хэл дээрх номнуудыг жагсаадаг. Дараа нь гадаад ном бүтээлүүдийг бичнэ. Жагсаалтын хийхдээ дараах зарчмыг барих нь зүйтэй. Үүнд;</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">1.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Зохиогчдын нэрний эхний үсэг адил бол хоёр дахь үсгийн дарааллаар, энэ нь адил бол гуравдахь үсгийн дарааллаар гэх мэт</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">2.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Нэг зохиолчийн номуудыг дараалуулахдаа номны нэрийн эхний үсгээр</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">3.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Нэр нэгтэй зохиолчдын номуудыг ахмадаас нь залуу руу нь гэх мэт</span></p> <p class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Жагсаалтыг үйлдэхдээ өмнө нь дугаар тавина.</span></p> <p class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify;"><strong><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Сэдвийн дагуу жагсаалт хийх</span></strong><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;"> аргыг олон тооны эх сурвалж ашигласан үед хэрэглэнэ. Энэ нөхцөлд бүтээлүүдийг сэдвээр нь бүлэглээд тэдгээрийн нэрний эхний үсгийн дарааллаар жагсаалт үйлдэнэ. Үүнд дараах зарчмын баримтална.</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">1.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Зохиогчийн нэрний болон номын нэрийн эхний үсгийн дарааллаар</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">2.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Агуулгын шинж чанараар</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">3.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Ном зохиолын төрлөөр</span></p> <p class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Жагсаалтыг үйлдэхдээ өмнө нь дугаар тавина.</span></p> <p class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Ном зохиолын төрлөөр нь жагсаалт хийх аргыг нэг төрлийн сэдэвтэй зохиолуудыг системчлэхэд хэрэглэдэг. Ингэхдээ доорх байдлаар дараалуулна.</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">1.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Хууль</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">2.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Яам, албан газруудаас гаргасан дүрэм, зааварчлага,</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">3.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Лавлагааны ном бүтээлүүд гэх мэтээр</span></p> <p class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Цөөн тооны ном зохиол ашигласан үед <strong>бүтцийн шинж чанараар</strong> нь жагсаалт хийдэг. Тэдгээрийг дараалалд оруулахдаа</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">1.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Ерөнхий ба үндсэн ном зохиолууд</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">2.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Тодорхой сэдэв хамаарах ном зохиолууд гэх мэт</span></p> <p class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Эхэд ишлэл авсан дарааллаар нь эх сурвалжуудыг дугаарлаад ном зүйн жагсаалт хийх арга бий. Зарим тохиолдолд номын төрөл, үсгийн дарааллаар, агуулгын шинж чанараар нь, эсвэл сэдвээр нь жагсаадаг. Үүнчлэн холимог байдлаар ном зүйн жагсаалтыг хийж болно. Ном бүтээлийн төрлөөр нь жагсаалт үйлдэхдээ доорхи дарааллыг баримталж ирсэн байна<a name="_ftnref1" href="http://tolya.blog.gogo.mn/read/entry455400#_ftn1" style="color: #336699; text-decoration: none;"><span class="MsoFootnoteReference"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 11pt; line-height: 16.8667px;">[1]</span></span></span></a>. Үүнд;</span></p> <p class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0.0001pt 36pt; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">1.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Эх сурвалжуудыг эхэнд нь жагсаана. Үүнд, Монгол улсын Үндсэн хууль болон бусад хуулиуд, Засгийн газрын тогтоол, шийдвэрүүд зэрэг хууль эрхэмжийн баримт бичгүүд, их дээд сургуулиудын болон шинжлэх ухааны байгууллагуудын номын сан дахь судалгааны ажлууд, улсын архивын материалууд, монголын нууц товчоо зэрэг бусад үндсэн эхүүд хамаарна.</span></p> <p class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0.0001pt 36pt; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">2.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Судалгааны ном бүтээлүүд. Эрдэмтэд, судлаачдын зохиол бүтээл, хамтын бүтээлүүд орно.</span></p> <p class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0.0001pt 36pt; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">3.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Гадаад судалгааны ном бүтээлүүд</span></p> <p class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0.0001pt 36pt; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">4.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Сэтгүүлүүд /Зөвхөн эрдэм шинжилгээ, судалгааны сэтгүүлүүдийг оруулна/</span></p> <p class="MsoListParagraph" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">5.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Интернетийн вейбсайтууд байж болно.</span></p> <p class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;"></span></p> <p align="center" class="MsoListParagraph" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; margin-left: 72pt; text-align: center; text-indent: -36pt;"><strong><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">1.4.<span style="font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span></strong><strong><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Ангийн болон дипломын ажил хамгаалах</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Ангийн ажлыг суралцагч шалгалт эхлэхээс өмнө хамгаалсан байх ёстой. Хамгаалалтын үед суралцагч /оюутан/ ажлынхаа агуулгыг товч илтгэнэ. Дараа нь комиссын гишүүдээс тавьсан асуултанд хариулна. Ангийн ажлыг дүгнэхдээ 2 зүйлд тулгуурладаг. Энэ нь нэгдүгээрт, хамгаалалтын дүн, хоёрдугаарт, хийсэн ажлын чанар юм.</span></p> <p class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Дипломын ажлын хувьд шаардлага хангасан ажлыг дипломын урьдчилсан болон жинхэнэ хамгаалалтанд оруулдаг. Диплом хамгаалуулах комиссыг сургуулиудад харилцан адилгүй тооны бүрэлдэхүүнтэй байгуулдаг бөгөөд ингэхдээ сондгой тоотой байдаг. Дипломын хамгаалалтанд орох суралцагчдад сургуулийн зүгээс шалгалтын болон сургалтын төлбөрийн тооцоогүй байх зэрэг хэд хэдэн шаардлага тавьдаг. Урьдчилсан хамгаалалтанд орохдоо дипломын ажлыг эцсийн хувилбараар хавтасласан байх шаардлага заавал тавигдахгүй. Учир нь урьдчилсан хамгаалалтын явцад комиссоос уг дипломын ажилд засвар өөрчлөлт хийх чиглэлээр үүрэг, зөвлөгөө өгч болно. Тэрхүү үүрэг, зөвлөгөөнийг хэрэгжүүлэх үүрэг удирдагч багш, суралцагч хоёрт оногддог. Урьдчилсан болон жинхэнэ хамгаалалтын аль алинд нь удирдагч багш нь оюутантайгаа хамт байх нь зохимжтой бөгөөд ийм шаардлага тавигддаг. Жинхэнэ хамгаалалтанд орохын өмнө дипломын ажлыг эцгийн хувиалбараар хэлбэржүүлэн хавтаслаж бэлэн болгосон дипломын ажилдаа дүгнэлт бичүүлэхээр удирдагчдаа өгнө. Удирдагч тухайн ажилд үнэлэлт санал бичихдээ доорх зүйлд анхаарлаа хандуулна. Үүнд;</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">1.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Сэдвийн нэн чухал болохыг тодорхойлно.</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">2.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Тавьсан зорилго, зорилтоо хэрхэн шийдсэн талаар</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">3.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Тухайн суралцагч ажилдаа хэрхэн хандсан тухай</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">4.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Ном зохиол, эх сурвалжтай ажилласан байдал</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">5.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Судалгааны ажлыг бие дааж бичих чадварт хэр суралцсан талаар</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">6.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Ажлыг бичих явцад гарсан гол үр дүн, уг ажлын шинэлэг тал, амьдралын практикт хэрэгжүүлэх боломж</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">7.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Суралцагчийн мэргэжлийн бэлтгэлийн талаар, эдгээр болно.</span></p> <p class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Удирдагч багш суралцагчийн үнэлгээ, тодорхойлолтыг (удирдагчийн хуудас) урьдчилсан хамгаалалтын өмнө комиссын нарийн бичгийн даргад хүргүүлнэ. Бакалаврын дипломын ажилд шаардлагатай гэж үзвэл хөндлөнгийн шүүмж авсан байх хэрэгтэй. Шүүмжид дараах зүйлсэд анхаарал хандуулж тэмдэглэх ёстой. Үүнд;</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">1.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Сэдвийн чухал болох тухай санаа</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">2.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Дипломын ажил дахь сэдвүүд болон агуулга нь учир шалтгааны холбооны үүднээс зангидагдсан эсэх</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">3.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Эх сурвалжуудад шүүмжлэлтэй хандсан байдал</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">4.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Ажлыг суралцагч бие дааж гүйцэтгэсэн эсэх</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">5.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Уг ажлын онол, практикийн ач холбогдол</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">6.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Ажилд гарсан дутагдлууд</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">7.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Судалгааны /дипломын/ ажлын бүрдүүлэлт</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">8.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Ажилд өгөх үнэлэлт, эдгээр юм</span></p> <p class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Оюутан хамгаалалтаас өмнө доорх материалуудыг бэлтгэсэн байна. Үүнд;</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">1.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Бэлэн болсон дипломын ажил</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">2.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Удирдагчийн үнэлэлт, санал</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">3.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Шүүмж /шаардлагатай гэвэл/</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">4.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Гарсан үр дүнг нэвтрүүлсэн тухай баримт, лавлагаа</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">5.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Хамгаалалт дээр үзүүлэх материал</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">6.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Судалгааны ажлын явцад нийтлүүлсэн өгүүлэл, товчлол болон судалгааны ажил бичигчээс шинжлэх ухаан, нийгмийн бусад чиглэлд гаргасан амжилтыг тодорхойлсон материалууд зэрэг юм.</span></p> <p class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Диплом хамгаалагч нь комиссоос тогтоож өгсөн хугацаанд багтааж судалгааны ажлынхаа гол үр дүнг комисст танилцуулна. Энэ хугацаа гол төлөв 5-7 минут байдаг. Танилцуулгад доорхи зүйлүүд орсон байх шаардлагатай. Үүнд;</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">1.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Сэдвийг ямар учраас нэн чухал хэмээн үзсэн тухай</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">2.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Судалгааныхаа судлагдахууны талаар товч өгүүлэх</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">3.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Уг сэдвийн судлагдсан байдал, хүрсэн үр дүн, анхаарах асуудал</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">4.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Судалгааны ажлын онол, арга зүйн үндэслэлүүдийг танилцуулах</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">5.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Судалгааны ажлаар дэвшүүлсэн зорилго, зорилт</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">6.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Судалж байгаа сэдэв /асуудал/-ийн хүрээнд хийсэн сорил, туршилт түүний гол үр дүн, шинэлэг тал</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">7.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Судалгааны ажлаар тавьсан асуудлыг шийдэх талаарх зөвлөмж, санал тэдгээрийг амьдралын практикт нэвтрүүлэх боломж, эдийн засаг, нийгмийн үр ашиг гэх мэт.</span></p> <p class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; margin-left: 18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Ярьж байгаа зүйлээ нотлоход чиглэсэн график, диаграм, жишиг зураг, бүдүүвч, алгоритм, хүснэгт, фото болон бусад зураг зэрэг шаардагдах зурагт материалуудыг танилцуулах нь хамгаалалтыг итгэл үнэмшилтэй, үнэн бодитой болгох сайн талтай юм.</span></p> <p class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; margin-left: 18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Хамгаалуулах комиссын нарийн бичгийн дарга удирдагч багшийн тодорхойлолтыг уншиж танилцуулна. Комиссын гишүүд оюутны дипломын ажлаас болон суралцсан мэргэжлийн сургалтын төлөвлөгөөний хүрээнд асуулт тавьж хариулт авна. Хамгаалалтыг дүгнэхдээ тухайн суралцагчийн илтгэл, асуултанд хариулсан байдал, шүүмж, удирдагч багшийн тодорхойлолт зэргийг үндэслэнэ. Ажлаа амжилттай хамгаалсан суралцагчдын хамгаалалтын дүнг баталсан шийдвэр, төгсөгчдөд тодорхой мэргэжлээр бакалаврын зэрэг бүхий диплом олгох тухай тогтоол гаргана.</span></p> <p class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; margin-left: 18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Суралцагч хүндэтгэх шалтгаанаар дипломын ажил хамгаалаагүй тохиолдолд сургуулийн захирал, диканы танилцуулснаар комиссын дараагийн хуралдаанд шилжүүлдэг. Шалтгаангүйгээр хамгаалалтанд ирээгүй буюу хамгаалаагүй бол дараа төлбөртэйгээр дахин хамгаалуулах тохиолдол байдаг. Гэхдээ энэ нь тухайн сургуулийн дотоор дүрмээс шалтгаална. Зарим сургуульд диплом хамгаалсан оюутан сонгосон сэдвээсээ хамаарч төгсөлтийн аль нэг шалгалтаас чөлөөлөгддөг. Энэ асуудлыг тухайн сургуулийн дотоод журам, дүрмээс зохицуулна.</span></p> <p align="center" class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; margin-left: 72pt; text-align: center; text-indent: -36pt;"><strong><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">1.5.<span style="font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span></strong><strong><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Ялгах тэмдгүүдийн хэрэглэх тухай</span></strong></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; margin-left: 54pt;"><strong><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;"></span></strong></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">1.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Цэг <strong>(.)</strong>-ийг хэрэглэх нь;</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; margin-left: 74.75pt; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;">-<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Хүүрнэсэн болон хүссэн, захирсан өгүүлбэрүүдийн төгсгөлд цэг тавина. Хүний нэр, гарчиг, хаяг, бүлэг, албан байгууллага, газрын нэр, ном зохиолын нэр зэргийг том үсгээр эхлэн бичих боловч цэг тавьдаггүй.</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; margin-left: 74.75pt; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;">-<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Үг хураахад цэг хэрэглэнэ. Жишээ; Д. Эрдэнэбат, М. Жамсран гэх мэт</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; margin-left: 74.75pt; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;">-<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Тооны тэмдгийн ард цэг тавьж, дэс дугаар гэсэн утгыг илэрхийлнэ. Энэ нөхцөлд ард нь орсон үгийг том үсгээр эхэлж бичдэг.</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><strong><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">2.<span style="font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span></strong><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Таслал <strong>(,) </strong>хэрэглэх нь</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; margin-left: 72pt; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;">-<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Өгүүлбэр дэх үгнүүдийн утгын ялгааг гаргахад хэрэглэнэ. Жишээ; Тэр хоёр, сонин сэтгүүл уншив. Тэр, хоёр сонин сэтгүүл уншив. Тэр хоёр, сонин, сэтгүүл уншив.</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; margin-left: 72pt; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;">-<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Өгүүлбэрийн хэд хэдэн зэрэгцсэн гишүүний сүүлчийнхээс бусдын дараа таслал тавина. Жишээ; Монгол улсын нутаг дэвсгэр засаг захиргааны хувьд аймаг, нийслэлд, аймаг нь суманд, сум нь багт, нийслэл нь дүүрэгт, дүүрэг нь хороонд хуваагдана.</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; margin-left: 72pt; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;">-<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Хандсан үг, оруулсан үг, аялга үгийг өгүүлбэрийн эхэнд бичвэл төгсгөлд нь, дунд бичвэл хоёр талд нь, төгсгөлд бичвэл өмнө нь таслал тавина. Жишээ; Чиний хэлснээр, уг нь зөв байжээ.</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; margin-left: 72pt; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;">-<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Нийлмэл өгүүлбэрийн доторхи энгийн өгүүлбэрийг таслалаар зааглана.</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">3.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Цэгтэй таслал <strong>(;)</strong> хэрэглэх нь;</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; margin-left: 72pt; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;">-<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Нийлмэл өгүүлбэрийн доторхи энгийн өгүүлбэр, холбоо үг, зэрэгцсэн гишүүн зэргийг утгаар нь төрөлжүүлэн ангилж зааглахад хэрэглэнэ.</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; margin-left: 72pt; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;">-<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">өгүүлбэрийн олон гишүүд нь тоо дугаартай боловч бүтэн агүүлбэр биш байвал эцэст нь цэгтэй таслал тавина. Жишээ; Татвар төлөгчид нь;</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; margin-left: 90pt; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">1.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Аж ахуйн нэгжүүд нь орлогын татвараа дараа улиралын эхний сарын 5-ны дотор төлөх;</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; margin-left: 90pt; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">2.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Татварын тайлангаа дараа улиралын эхний сарын 20-ны дотор гаргаж ирүүлэх;</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; margin-left: 67.65pt; text-indent: 18pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;">-<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Хэлбэрийн хувьд бие даасан өгүүлбэрүүд, утгын хувьд нягт холбоотой байвал хооронд нь цэгтэй таслал тавина. Жишээ нь: тэр хүүхэд бороонд их норжээ; гал түлээсэй; хувцас нь хатахсан.</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; margin-left: 54pt; text-indent: -36pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">4.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Таслалтай зураас <strong>(,-) </strong>хэрэглэх нь;</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: 0cm; margin-left: 54pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;">-<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">өгүүлэгдэхүүнийг өгүүлбэрийн дэд гишүүнээс ялгажтаслалтай зураасыг өгүүлэгдэхүүний дараа хэрэглэнэ. Жишээ нь; жүжигчин,-хүүг дуудав.</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: 0cm; margin-left: 54pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;">-<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">өгүүлэгдэхүүнийг зэрэгусэн дэд гишүүнээс ялгаж, таслалтай зураас хэрэглэнэ. Жишээ нь; Нармандах,- Эрдэнэжаргал, Даваа нартай хамт суралцана.</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">5.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Хашилт <strong>(“) </strong>хэрэглэх нь;</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; margin-left: 72pt; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;">-<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Аливаа үгийг ерөнхий утгаар биш, онцлон заасан буюу егөөдсөн утгаар хэрэглэвэл хашигтанд хийнэ.</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; margin-left: 72pt; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;">-<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Ном зохиолоос ишилж авсан үгийг тэмдэглэхэд хэрэглэнэ.</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; margin-left: 72pt; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;">-<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Шууд хэлсэн хөндлөнгийн үгийг тэмдэглэхэд хэрэглэнэ.</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; margin-left: 72pt; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;">-<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Ном зохиол, сонин, сэтгүүл, үйлдвэр, албан байгууллагын оноосон нэрийг их төлөв хашилтанд хийдэг.</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">6.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Хаалт ( )-ыг хэрэглэх нь;</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; margin-left: 67.65pt; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;">-<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Хоёр дахь шугамын өгүүлэмж буюу өгүүлж буй зүүлттэй шууд холбогдолгүй, нэмэн тайлбарлаж хэлсэн зүйлд хагас дугуй хаалт хийнэ.</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; margin-left: 67.65pt; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;">-<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Ишилж авсан зүйлийн дараа хаанаас авсныг тэмдэглэхэд хагас дугуй хаалт хийнэ.</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; margin-left: 67.65pt; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;">-<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Тухайн өгүүлсэн зүйлийн талаарх сонсогчийн сэтгэлийн хөдөлгөөн, байдал төлөв; зохиолын баатарын үйл хөдлөл, байр байдлыг тодруулан гаргахад хагас дугуй хаалт хийнэ.</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; margin-left: 67.65pt; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;">-<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Гадаад хэлнээс орж ирсэн, нийтэд төдийлөн ойлгомтой бус нэр томъёо, үг хэллэг зэргийг тайлбарлахад хагас дугуй хаалт хийнэ. Жишээ нь; Монголын нийгмийн улс төрийн систем /тогтолцоо/ шинэчлэгдсэн гэх мэт</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; margin-left: 67.65pt; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;">-<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Өгүүлбэрийн доторхи нэмэлт оруулга үгэнд дөрвөлжин хаалт хэрэглэнэ.</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">7.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Анхаарлын тэмдэг (!) хэрэглэх нь;</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; margin-left: 110.2pt; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;">-<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Сэтгэлийн хөдөлгөөн илэрсэн хандсан үгэнд хэрэглэнэ.</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; margin-left: 110.2pt; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;">-<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Сэтгэл ихэд хөдлөн хэлсэн үгийн төгсгөлд хэрэглэнэ.</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; margin-left: 110.2pt; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;">-<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Гайхаж бахадсан, шоолж шоглосон, жигтэй хачин байдал зэргийг илтгэхэд хэрэглэх бөгөөд ийм үед анхаарлын тэмдгийг тухайн үг, хэллэг, өгүүлбэр зэргийн дараа хаалтан дотор тавина.</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; margin-left: 110.2pt; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;">-<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Анхааруулах санааг улам хүчтэй болгох зорилгоор хос юмуу гурван анхаарлын тэмдэг хэрэглэх нь бий.</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">8.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Асуултын тэмдэг <strong>(?)</strong> хэрэглэх нь;</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; margin-left: 103.1pt; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;">-<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Асуусан утгатай өгүүлбэрийн төгсгөлд хэрэглэнэ.</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; margin-left: 103.1pt; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;">-<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Эргэлзсэн, үл итгэсэн болон ойлгомжгүйг илтгэхэд хэрэглэнэ. Энэ санааг хүчтэй болгохын тулд асуултын тэмдгийг хосоор нь хэрэглэх, эсвэл анхаарлын тэмдэгтэй хамт хэрэглэх зэрэг арга бий.</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">9.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Цуваа цэг (…)-ийг хэрэглэх нь</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; margin-left: 101.25pt; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;">-<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Өгүүлбэр төгсөөгүй буюу өгүүлбэрийн дунд хэлээгүй орхисон үгийн оронд хэрэглэнэ.</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; margin-left: 101.25pt; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;">-<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Өгүүлбэр төгссөн боловч санаагаа бүрэн гаргалгүй орхисныг илтгэхэд хэрэглэнэ.</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; margin-left: 101.25pt; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;">-<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Ээрч түгдрэх, мэгдэж сандрах зэрэг сэтгэлийн хөдөлгөөнөө илэрхийлэхэд хэрэглэнэ.</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; margin-left: 101.25pt; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;">-<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Ишилж авсан зүйлийн эхэнд, дунд, адагт орхин хураангуйлсан санааг илтгэхэд хэрэглэнэ.</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">10.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Давхар цэг <strong>(:)</strong>-ийг хэрэглэх нь;</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; margin-left: 108pt; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;">-<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Тоочин өгүүлэх зүйлийн өмнө хэрэглэнэ. Жишээ нь: Өвчтөний биеийн байдал: Царай нь цанхийн цайж, ихэд турсан байв.</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; margin-left: 108pt; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;">-<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Хэн нэгний хэлсэн үг, бодсон бодол, санасан санаа тэргүүтнийг илтгэхэд тэрхүү үгийн өмнө хэрэглэнэ.</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">11.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Зураас (-)-ыг хэрэглэх нь;</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; margin-left: 114.75pt; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;">-<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Үгийг үеэр таслан шилжүүлэхэд</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; margin-left: 114.75pt; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;">-<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Тооны нэрээр төдөөс төд хүртэл гэж тоо хэмжээ, цаг тоолол, зай хэмжээг илэрхийлэхэд хоёр тооны хооронд зураас тавина.</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; margin-left: 114.75pt; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;">-<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Товчилсон үг, тусгай тэмдгээр тэмдэглэсэн үгийн дараа тийн ялгалын нөхцөл орвол уул нөхцлийн өмнө зураас тавина.</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; margin-left: 114.75pt; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;">-<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Хэн нэгний яриа, хөндлөнгийн үг зэргийг хашилтгүйгээр тэмдэглэхэд хэрэглэнэ.</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; margin-left: 114.75pt; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;">-<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Тэнцүү эрхтэй хоёр гишүүн, хоёр хэллэг зэргийг зааглан тэмдэглэхэд хэрэглэнэ. Жишээ нь; Бидний санаа – Нэгэн зүгт гэх мэт</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">12.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Догол мөрийг хэрэглэх нь;</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; margin-left: 117.25pt; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;">-<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Бичиг зохиолд ерөнхий утга санаагаараа хоорондоо уялдаа холбоо бүхий хэд хэдэн өгүүлбэр нийлж нэг хэсэг болох бөгөөд ийм хэсгүүдийг нэг нэгнээс нь ялгахын тулд догол мөрнөөс эхлэн бичдэг. Догол мөр нь хураангуйлан дүгнэсэн утга агуулга бүхий нэг өгүүлбэрээр ч байж болно.</span></p> <p align="center" class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: center;"><strong><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">ДОТНОЧИЛОН ХЭЛЭХ ҮГ МИНЬ</span></strong><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;"></span></p> <p class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Судалгаа шинжилгээний ажил бол нэг талаасаа их бахархалтай, нөгөө талаасаа тун хүнд хүчир хөдөлмөр байдаг юм. Бахархалтай гэдгийн учир нь манай ард түмэн оюунлаг төдийгүй эрдэмтэн мэргэдээ ихэд хайрлан хүндэтгэдэгт оршино. Есөн эрдэнээр ном судар бүтээсэн ард түмэн энэ ертөнцөд тийм ч олон биш байх аа. Хүнд хүчир хөдөлмөр гэдгийг гагцхүү энэ чиглэлээр ажиллаж үзсэн хүн л ойлгоно. Биднийг докторантурт суралцаж байх үед Монгол улсын гавъяат багш, философийн шинжлэх ухааны доктор, профессор Д. Дагвадорж гуай хэлэхдээ “Та нар бүгдээрээ эрдэмтэн болно гэсэн нэгэн зорилгын дор нэгджээ. Энэ бол сайн хэрэг. Гэхдээ энэ ажил тун амаргүй шүү. Эрдэм шинжилгээний ажил бол хүнээс асар их хэмжээний тэсвэр, тэвчээр, туршлага, идэвх санаачилга шаарддаг юм. Хамгийн наад зах нь та бүхэн урт хугацаагаар сууж сурах хэрэгтэй. Ингэж удаан суух нь залуу хүмүүсийн хувьд их уйтгартай. Халширмаар, шантармаар үе зөндөө гарна. Докторантурт олон хүн элсдэг боловч тун цөөхөн нь хамгаалдаг юм. Тийм болохоор та бүхэн хичээх хэрэгтэй” гэсэн билээ. Үнэндээ судалгаа шинжилгээний ажил хийх амаргүй байдаг нь үнэн юм. Бидэндшантрах, няцах үе зөндөө гардаг байсан. Тэр бүхэнд багшийн маань үг, захиа даалгавар санаанд бууж, урам, хүч өгч байсан юм. Судалгааны ажил гарт орж, аргаа олоод ирэхийн цагт шимтэж эхэлдэг, ажилдаа дуртай, сонирхолтой болдог юм байна.Тийм болохоор та бүхэн минь тэсвэр тэвчээртэй байж, ажилдаа чин сэтгэлээсээ хандаарай. Энэ бүхнийг өгүүлж буйн цаад санаа нь гэвэл их багшийнхаа захиас, сургаалыг оюутан суралцагчиддаа дуулгаж байгаа нь энэ юм шүү.</span></p> <p class="MsoNormal" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Оюутны судалгааны ажил нь таны суралцсан бүхий л хугацааны хөдөлмөрийг үнэлэх томоохон шалгуур болох учир үүнд ихээхэн хариуцлагатай хандах хэрэгтэй юм. Энд дөхөм болгож дараах хэдэн санааг дотночилон хүргэж байна.</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">1.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Сэдэв сонгож авсаны дараа холбогдох ном бүтээлүүдийг аль болохоор бүрэн олж цуглуулах хэрэгтэй. Энэ тал дээр танд хамгийн үнэнчээр туслах хүн бол таны удирдагч багш юм. Үүнчлэн тухайн сэдвийг сайн мэдэх салбарын мэргэжилтэн, бусад багш нарын санал бодлыг сонсоход илүүдэхгүй. Ялангуяа мэргэжилтнүүд сүүлийн үед хэвлэгдсэн гадаад дотоодын ном бүтээлүүдийн талаар мэдээлэл сайтай байдаг юм. Номын худалдаагаар явахдаа цаг алдахгүйн тулд өөрийн сонгосон сэдэвээ хэлээдэсвэл эрж байгаа номоо шууд асуух нь зөв байдаг. Номын худалдааныхан энэ талаар багагүй мэдлэгтэй гэж хэлж болно. Өөр нэг боломж гэвэл интернетийн цахим хаягуудтай ажиллах явдал байдаг. Тухайн сэдвээр урьд нь хамгаалагдсан дипломын ажил, диссертациудтай танилцаж, тэдгээрийн ашигласан ном бүтээлийн жагсаалтыг судалж болно. Эндээс ямар эх сурвалжуудыг ашиглаж болох талаар тодорхой мэдээллүүдтэй болох нь лавтай.</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">2.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Сэдэв /асуудал/ сонгож байх үед уг асуудлаар хүрэх үр дүнгийн талаар танд урьдчилсан ямар нэгэн таамаглал бий болсон байдаг. Эдгээрт таны зөн билэг их үүрэгтэй. Энэхүү таамаглалаар бусадтай санал солилцохыг урьтал болголгүй аль болохоор өөртөө хадгалж, дотроо боловсруулж байх нь чухал. Таамаглалтай байна гэдэг нь явах зүг чигээ баримжаалсан гэсэн үг. Уг таамаглал нь үнэ цэнэтэй, өөрөөр хэлбэл, нийгмийн болон шинжлэх ухааны практикт сайн нэвтрээгүй, шинэлэг гэж хэлж болохоор байвал илүү сайн байх болно. Холбогдох ном бүтээлүүдтэй танилцаж байх үед таны таамаглал няцаагдаж, өөр шинэ санаа орж ирэхийг үгүйсгэх аргагүй.</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">3.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Судлаач хүн юуны өмнө өөрөө өөртөө үнэнч байх нь чухал. Энэ бол өөрийгөө хуурч болохгүй гэсэн үг. Ажил, асуудалд чин сэтгэлээсээ хандаж, өөрийнхөө тусын тулд цаг хугацааг өөртөө зориулах хэрэгтэй. “Хүнд сурч мэдсэн зүйл илүүддэггүй юмаа” гэж та бидний өвөг дээдэс сургаж ирсэн билээ. Ажиглаж байхад манай зарим залуучууд аливаа ажил хэрэгт “хоёр яс салах” үүднээс ханддаг дутагдал бий шүү! Эдүгээ та бүхэн минь нэг анги хамт олон, найз нөхөд ч гэсэн амьдрал дээр гараад ямар нэг хэмжээгээр өрсөлдөгчид болж хувирдгийг санахад илүүдэхгүй. Шинэ зууны нэг онцлог гэвэл нийгэм маань мэдлэгт суурилах болжээ. Цахим засаглал, цахим үйлчилгээ, цахим хаяг гээд ер нь алсдаа цахим нийгэм, цахим ертөнц болох чиг хандлага ажиглагдаж байна. Энэхүү шинэ ертөнц хүнээс багагүй мэдлэг, чадвар, дадал шаардах бололтой юм. Тийм учраас өөрийгөө боловсруулахын тухайд өөртөө үнэнч хандах хэрэгтэй.</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">4.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Судалгаа шинжилгээний ажил хийж байгаа бол танд гадаад хэлний мэдлэг нэн чухал болно. Гадаад хэл сурахын тухайд хүн болгон өөрийн гэсэн арга барилтай болсон байдаг. Гэхдээ аргаа сайн олоогүй яваа оюутан, суралцагч байж болохыг үгүйсгэхгүй. Миний хувьд орос хэлний зохих мэдлэгтэй байсан ч гэсэн сонсох, ярих чадвар тийм ч сайн байгаагүй. Нэг нөхөр маань надад орос хэлний орчин бүрдүүлэх талаар зөвлөгөө өгсөн. Тэрээр надад “Чи Эрдэнэтэд амьдарч байгаа хүн, Эрдэнэт бол хөдөө орон нутгийн аймгуудаас их өөр, тэнд чинь орос ах нар зөндөө бий, энэ давуу талыг ашиглах хэрэгтэй, гэхдээ чи болж өгвөл эмэгтэй хүмүүстэй танилцахыг бодоорой, яагаад гэвэл тэд илүү, дутуу үг хэрэглээд байдаггүй, цэвэр сайхан ярьдаг юм” гэж зөвлөсөн. Би түүний хэлснээр хэд хэдэн орос найзтай болж, өдөр бүр утсаар ярьж, хаяа уулзаж хамтдаа амрах зэргээр орчноо бүрдүүлсэн. Үүний зэрэгцээ орос хэлийг нэг хэсэг өөрийнхөө хобби болгож, чөлөөт цагаараа “Монгол орос хэлний сургалтын толь бичиг” зохиож эхэлсэн. Гурван жил хөдөлмөрлөсний эцэст толь бичгээ ч хэвлүүлсэн. Энэ бүхний үр дүнд орос хэлний түвшин сайжирч, судалгаа шинжилгээний ажилд минь дэмтэй болсон юм. Хэл сурахад цаг зав гаргах хэрэгтэй бөгөөд нилээд зоригтой томхон алхам хийсэн нь дээр юм билээ.</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">5.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Судлаач хүнд байвал зохих нэг чухал шинж гэвэл харилцаа хандлагын зөв сайхан төлөвшил юм. Харилцааны урлагт үнэхээр маш сайн суралцах хэрэгтэй. Судалгааны ажил хийж явахад янз бүрийн ааш араншинтай хүмүүстэй хамтран ажиллах, харилцах шаардлага гардаг. Бусдыг хүлээн зөвшөөрч, хүндэтгэж, ойлгож, зөв сайхан байж чадвал муу нөхөр гэж үгүй. Бүх зүйл биднээс, өөрсдөөс маань шалтгаалдаг болохыг цаг ямагт бодож байх хэрэгтэй. Унших, судлах, мэдэх, гүнзгийрэх тусам хүн зөв сайхан болж төлөвшдөг нь яах аргагүй үнэн юм. “Эрдэмтэй хүн даруу, их мөрөн дөлгөөн” гэдэг үгийг та бүхэн мэдэх байх аа. Харилцааны соёлтой, зөв үг яриатай байна гэдэг нь өөрөө том давуу тал юм шүү. Энэ үндсэн дээр олон зүйлийг та өөртөө хандуулж чадах болно.</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">6.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">“Эмх цэгц бол энэ ертөнцийн хамгийн анхны хууль мөн” гэж нэгэн гүн ухаантан хэлсэн байдаг. Энэчлэн судлаач хүнд хувийн зохион байгуулалт, эмх цэгц нэн чухал юм. Барьсан, тавьснаа, уншсан мэдсэнээ, үзсэн харснаа төвөггүй санадаг тийм сийрэг ухаантай байхыг эрмэлзэх хэрэгтэй. Хар залуугаараа мунгинуур болчохож болохгүй. Үүний тулд оюун ухааныг хөгжүүлэхэд чиглэсэн янз бүрийн дасгал сургуулилтыг үе үе хийж байвал зүгээр. Би хувьдаа бурхан багшийн “Түгээмэл огторгуй” хэмээх бясалгалыг үе үе хийдэг. Ингэснээр оюун ухаанаа онцын шаардлагагүй элдвийн ачааллаас чөлөөлж, сэтгэл санаагаа амраан, эмхэлж цэгцэлдэг. Яг л гэр орноо ариусгаж байгаа шиг. Энэ дасгал надад ямагт үр дүнг өгч байсан. Үүнчлэн цээжлэн тогтоох үйлдлийг байнга л хийдэг. Биднийг бага байхад аав маань шүлэг их цээжлүүлдэг байж билээ. Нэгэн удаа аав хүмүүстэй ярилцаж сууснаа “Та нар хүүхдүүдээрээ шүлэг сайн цээжлүүлж бай, хүүхдийн оюун хөгжиж, ухаан задардаг юм” гэж билээ. Энэ үгийн би наймхан настайдаа сонсож байсан юм. Энэчлэн эмц цэгц гэдгийг ахуйн хүрээнээс гадна оюун ухаан, сэтгэлгээ, өөрийгөө илэрхийлэх гэх мэт социаль хүрээнд ч ярьж болох зүйл шүү.</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">7.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Судлаачид байвал зохих өөр нэг чадвар бол илтгэх урлаг юм. Илтгэх ур чадварын асуудлыг урлаг хэмээн авч үздэг нь цаанаа их учиртай. Энэ талын чадвар дутагдвал судлаач ажлынхаа үр дүн, санаа бодлоо бусдад бүрэн дүүрэн ойлгуулж чадахгүйд хүрдэг. Тааруухан ажлыг сайн илтгээд “дутагдлаа нөхчихдөг” нэгэн байхад, илтгэх ур чадварын дутмагаас хийсэн хөдөлмөрөө дутуу үнэлүүлэх явдал бас бий. Иймд ярих ур чадвараа сайжруулах хэрэгтэй. Угаасаа ярих, илтгэх чадваргүй төрдөг хүн гэж байхгүй. Үүнийг хүн хичээл зүтгэлээрээ сурч болдог зүйл юм. Алдарт уран илтгэгч Демосфен анхандаа хэл ярианы хөгжлөөр тааруухан нэгэн байжээ. Тэрээр энэ дутагдлаа засаж, уран илтгэгч болохын тулд амандаа чулуу хийж ярьсаар уран, тод хэллэгтэй болсон гэдэг. Илтгэл ярианд бэлтгэх үе шатны ажилбаруудыг та бүхэн сайн мэдэх байх. Эцсийн дүнд бичиг цаас нэг их харалгүй, систем дэс дараалалтай, логиктой ярьж сурах хэрэгтэй юм. Ингэхдээ үзэгч, оролцогч /зритель/ нарын хүлээн авах чадварын дундаж түвшнийг чиг баримжаа болгож үг, өгүүлбэрээ сонгон авч хэрэглэвэл илүү үр дүнтэй гэж үздэг. Илтгэгч хүнд багшийн, мэргэжилтний, судлаачийн гэхчлэн хошин чанар, жүжигчний авъяас ч нэгэн адил шаардагддаг болохыг мартаж болохгүй.</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">8.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Хоол унд хөдөлгөөн хоёр ямар ч хүнд чухал. Бидний сайн анзаардаггүй зүйлийн нэг нь гэвэл энэ юм. Судлаач хүн бичиг цаасны ажлын ид үед удаан хугацаагаар сууж ажиллах болдог учраас хөдөлгөөн их хоригддог байна. Үүнчлэн хоолны шингэц удааширдаг ажээ. Ийм учраас шингэц сайтай, шөлтэй хоол голчлон хэрэглэж байвал зохилтой юм. Пүнтүүзтэй хоолыг болж өгвөл хэрэглэхгүй байх нь зүйтэй. Яагаад гэвэл шингэц удаантай гэдэг байна. Настай хүмүүсийн тухайд цай, шингэн зүйл их шаардагддаг. Монгол хөрсөнд ургасан хүнсний ногооны зүйлсийг хэрэглэж, элдэв хольц багатай монгол хоолоо идэж, ууж байх нь монгол хүний бие организмд зохилтой гэж үздэг. Миний нэг найз надад зөвлөхдөө “номын мөр хөөж байгаа бол чи хагас өлсгөлөн явах хэрэгтэй, цатгалан хүний толгой ажилладагүй юм” гэж билээ. Энэ бол бодох зүйлийн нэг. Бурхан багш дияан бясалгалынхаа үед буцалсан ус, багахан хэмжээний цагаан будаа хоёроор амь зогоож 7 жилийг ардаа орхисон тухай эх сурвалжид өгүүлсэн байдгийг та бүхэн мэдэх байх аа. Өглөөний дасгалыг хөнгөхөн хийж, болж өгвөл явган алхаж, хаяа алсхан гүйх зэргээр хөдөлгөөнийг эрхэмлэх нь юу юунаас илүү чухал гэдгийг та бүхэн сайн мэднэ. Энэчлэн олон зүйлийн талаар нуршин өгүүлж болох авч үүгээр дуусгая.</span></p><span style="color: #555555; text-align: justify; font-size: 11pt; line-height: 16.8667px; font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">Таны ухаан сийрэг, оюун хурц, санаа сэтгэл ариун, бие лагшин тунгалаг байх болтугай.</span><span style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify;"></span> <div style="color: #555555; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13.6px; line-height: 20.4px; text-align: justify;"><br clear="all" /> <div id="ftn1"> <p class="MsoFootnoteText"><a name="_ftn1" href="http://tolya.blog.gogo.mn/read/entry455400#_ftnref1" style="color: #336699; text-decoration: none;"><span class="MsoFootnoteReference"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 10pt; line-height: 15.3333px; font-family: Calibri, sans-serif;">[1]</span></span></span></a> <span style="font-family: Arial, sans-serif;">Диссертаци бичих арга зүйн зөвлөмж. ЦИС. УБ. 2006. 16 дахь тал</span></p> <p style="text-align: right;">Эх сурвалж:http://tolya.blog.gogo.mn/&nbsp;</p> </div> </div>http://tugal.blog.gogo.mnhttp://tugal.blog.gogo.mn/read/entry554089Wed, 20 Jan 2016 15:17:35 ULATДадлагын тайлан ба түүнийг хэрхэн бичих вэ?http://tugal.blog.gogo.mn/read/entry554088<div class="PostHead" style="color: #202020; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px;"> <h3 class="post-title entry-title" style="color: #911c1e; font-size: 24px; font-family: 'Times New Roman', Georgia, 'Trebuchet MS'; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px 0px 5px;"><a href="http://tugal.blog.gogo.mn/read/entry494962" style="color: #911c1e; text-decoration: none; display: block;">Дадлагын тайлан ба түүнийг хэрхэн бичих вэ?</a></h3> </div> <div class="entry post-body entry-content" style="color: #202020; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px; margin-top: 15px;"> <div align="center"> <p style="padding: 0px 0px 5px; margin: 0px; line-height: 20px;"><strong>Дадлагын тайлан ба түүнийг хэрхэн бичих вэ?</strong></p> <p style="padding: 0px 0px 5px; margin: 0px; line-height: 20px;">&nbsp;</p><br /> <div align="left"><span class="fw_sanitized"> <p style="padding: 0px 0px 5px; margin: 0px; line-height: 20px;"><font size="3">Нэг: Тайланд тавигдах үндсэн шаардлага түүний бүтэц</font></p> <ul style="list-style-type: square; margin: 0px 0px 0px 20px; padding: 0px 0px 10px;"> <li style="list-style-type: square; margin: 0px 0px 0px 20px; padding: 0px 0px 5px;"><font size="3">дадлагыг төлөвлөгөөний дагуу гүйцэтгэх бөгөөд ном, сурах бичиг, заавар, журам, стандарт зэрэг материалыг хуулбарласан биш, харин аль болох шинэ материал, технологи ашиглан гүйцэтгэх ба өөрийн санал дүгнэлтийг тусгана.&nbsp;</font></li> </ul> <ol style="margin: 0px 0px 0px 20px; padding: 0px 0px 10px;"> <li style="margin: 0px 0px 0px 20px; padding: 0px 0px 5px;"><font size="3">Дадлагын тайлан дараах үлгэрчилсэн бүтэцтэй байна.&nbsp;</font></li> </ol></span></div> <div align="left"><span class="fw_sanitized"> <ul style="list-style-type: square; margin: 0px 0px 0px 20px; padding: 0px 0px 10px;"> <li style="list-style-type: square; margin: 0px 0px 0px 20px; padding: 0px 0px 5px;"><font size="3">Нүүр хуудас&nbsp;</font></li> <li style="list-style-type: square; margin: 0px 0px 0px 20px; padding: 0px 0px 5px;"><font size="3">Төлөвлөгөө&nbsp;</font></li> <li style="list-style-type: square; margin: 0px 0px 0px 20px; padding: 0px 0px 5px;"><font size="3">Гарчиг&nbsp;</font></li> <li style="list-style-type: square; margin: 0px 0px 0px 20px; padding: 0px 0px 5px;"><font size="3">Оршил&nbsp;</font></li> <li style="list-style-type: square; margin: 0px 0px 0px 20px; padding: 0px 0px 5px;"><font size="3">Онолын хэсэг&nbsp;</font></li> <li style="list-style-type: square; margin: 0px 0px 0px 20px; padding: 0px 0px 5px;"><font size="3">Судалгааны хэсэг</font></li> <li style="list-style-type: square; margin: 0px 0px 0px 20px; padding: 0px 0px 5px;"><font size="3">Дүгнэлт</font></li> <li style="list-style-type: square; margin: 0px 0px 0px 20px; padding: 0px 0px 5px;"><font size="3">Ашигласан материал&nbsp;</font></li> <li style="list-style-type: square; margin: 0px 0px 0px 20px; padding: 0px 0px 5px;"><font size="3">Хавсралт &nbsp;&nbsp;</font></li> </ul></span></div> <div align="left"><span class="fw_sanitized"><font size="3">Нүүр хуудас нь Сургуулийн нэр, Тэнхимийн нэр, Удирдагч багшийн нэр, Оюутны нэр, гарын үсэг, он сар &nbsp;гэсэн мэдээллүүдийг агуулна.&nbsp;</font></span></div> <div align="left"><br /><span class="fw_sanitized"><font size="3">Гарчиг нь ажлын бүлэг ба зүйлүүдийн нэр, хуудасны дугаарыг агуулсан байна.&nbsp;</font></span></div> <div align="left"><br /><span class="fw_sanitized"><font size="3">Төлөвлөгөө нь удирдагч багшаар батлагдсан байх ба дадлагын ажлаар хийж гүйцэтгэх &nbsp;ажлуудын нэр ба гүйцэтгэх хугацааг харуулна.&nbsp;</font></span></div> <div align="left"><br /><span class="fw_sanitized"><font size="3">Оршил хэсэг нь дадлагын ажлын зорилго сэдвийн судлагдсан байдал, ашигласан технологи, гарсан үр дүнг агуулсан хураангүй байна.&nbsp;</font></span></div> <div align="left"><br /><span class="fw_sanitized"><font size="3">Онолын хэсэг нь тухайн сэдвийн талаарх товч онол ба технологи, тэдгээрийн практик хэрэглээний хураангуй байна.&nbsp;</font></span></div> <div align="left"><br /><span class="fw_sanitized"><font size="3">Судалгааны хэсэг нь өөрийн боловсруулсан шинжилгээ, туршилтууд, загвар болон программын тодорхойлолтыг агуулсан байна.&nbsp;</font></span></div><br /> <div align="justify"><span class="fw_sanitized"><font size="3">Дүгнэлтийн хэсэгт дадлагын ажлаар олж авсан мэдлэг чадвартаа тулгуурлан уг сэдвээр ажиллах хүмүүст заавар зөвлөмж ба цаашид хийх судалгааны чиглэл асуудлыг шийдвэрлэхээр дэвшүүлж байгаа өөрийн санал дүгнэлтийг бичнэ.&nbsp;</font></span></div> <div align="justify"><span class="fw_sanitized"><font size="3">Ашигласан материалыг хэвлэгдсэн оноор нь дэс дараалуулан жагсаан бичнэ.&nbsp;</font></span></div><br /><span class="fw_sanitized"><font size="3">Хавсралт хэсэг нь нэр томъёоны тайлбар агуулж болно.&nbsp;</font></span><br /><span class="fw_sanitized"> <div><font size="3">Тайнланг бичихдээ А4 хэмжээний цаасан дээр зүүн талд нь 25мм, дээд болон доод талаас нь 20 мм хэмжээтэй зайтайгаар Компьютер шивж хуудсыг дугаарласан байна.&nbsp;</font></div> <div><font size="3">Мөн мөр хоорондын хэмжээ нь 1,5 байх ба үсгийн хэмжээ 12 байх ба 15аас доошгүй хуудсанд агуулагдах ёстой.</font></div></span> </div> </div>http://tugal.blog.gogo.mnhttp://tugal.blog.gogo.mn/read/entry554088Wed, 20 Jan 2016 15:12:40 ULATХөрөнгийн зах зээлhttp://tugal.blog.gogo.mn/read/entry554022<p style="text-align: center;">&nbsp;Хөрөнгийн зах зээл</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="MN" style="font-family: Arial, sans-serif;">Хөрөнгийн зах зээл нь санхүүгийн зах зээлийн нэгэн&nbsp; амин эд эс нь болохоор эхлээд санхүүгийн зах зээлийн талаархи ухагдахуун, бүрэлдэхүүн хэсгийг авч үзэж байж хөрөнгийн зах зээлийн байр суурь, үүргийг олж харах учиртай билээ.<o:p /></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"> </p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="MN" style="font-family: Arial, sans-serif;"> Санхүү гэдэг нь өргөтгөсөн нөхөн үйлдвэрлэлийн бүхий л хэрэгцээ, нийгмийн болон бусад хэрэгцээг хангахад ашиглагдах мөнгөн хөрөнгийн төвлөрсөн ба төвлөрсөн бус нөөцийг төр аж ахуйн нэгжийн субьектүүд бүрдүүлэх, ашиглахтай холбоотойгоор нийгмийн үндэсний нийт бүтээгдэхүүн, дахин хуваарилж байгаа мөнгөн харилцааны нийлбэр юм. Эдийн засаг хэвийн хөгжихийн тулд хувь хүмүүс ба хуулийн этгээдийн түр сул чөлөөтэй байгаа мөнгөн хэрэгслийг дайчлан арилжааны үндсэн дээр эдийн засгийн янз бүрийн субьектүүдийн дунд хуваарилах, дахин хуваарилах ш</span><span lang="MN" style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">а</span><span lang="MN" style="font-family: Arial, sans-serif;">ардлагатай байдаг. Зүй зохи</span><span lang="MN" style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">с</span><span lang="MN" style="font-family: Arial, sans-serif;">оороо хөгжиж буй эдийн засагт энэ үйл явц нь санхүүгийн зах зээл дээр явагддаг байна.Энэхүү зах зээл нь мөнгөн хөрөнгийн хөдөлгөөнийг зохион байгуулах онцгой хэлбрийнхээ хувьд гадаад дотоод хадгаламж эзэмшигчдээс хөрөнгө цуглуулж улс орны дотоодын эдийн засгийн хэрэгцээнд зориулж хуваарилдаг</span><span lang="MN" style="font-family: 'Arial Mon', sans-serif;">.&nbsp;</span></p>http://tugal.blog.gogo.mnhttp://tugal.blog.gogo.mn/read/entry554022Fri, 15 Jan 2016 13:10:47 ULATЗэсийн баяжмалын борлуулалтыг нэмэгдүүлэх боломжhttp://tugal.blog.gogo.mn/read/entry554021<div style="text-align: center;"> <p>Зэсийн баяжмалын борлуулалтыг нэмэгдүүлэх боломж</p> <p> </p> <p class="MsoNormal"><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Орлого-үйлдвэрийн газрын үйл ажиллагааны үр дүнд тодорхой хугацааны дотор мөнгөн хэлбэрээр орж ирсэн орлогыг хэлэх ба дараах хэд хэдэн чиглэлээр тодорхойлдог.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Үүнд:<o:p /></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Symbol;">·<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><!--[endif]--><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Үндсэн үйл ажиллагаанаас олох орлого</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">. </span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Үүнд бүтээгдэхүүний борлуулалтын орлого болон гүйцэтгэсэн ажил үйлчилгээний орлого орно. <o:p /></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Symbol;">·<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><!--[endif]--><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагаанаас олох орлого буюу үнэт цаас болон эргэлтийн бус хөрөнгө борлуулснаас олох орлого <o:p /></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Symbol;">·<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><!--[endif]--><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Санхүүгийн үйл ажиллагаанаас олох орлого. Үүнд үйлдвэрийн газраас хөрөнгө оруулагч нарт зориулан гаргасан акц, облигациас олох орлого орно.<o:p /></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Үйлдвэр пүүс, компаниудын зах зээлд амжилттай ажиллах үндсэн нөхцөл нь дараах зорилтуудыг шийдвэрлэж, орлого олох явдал юм. Үүнд:</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"><o:p /></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="margin-left: 0.75in; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">1.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal;"> </span></span><!--[endif]--><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Үйлдвэрлэл үйл ажиллагааны зардлаа нөхөх. Ингэснээр үйлдвэрийн газар, пүүс, компаниудын өнөөгийн эдийн засгийн үйл ажиллагааны зардалаа нөхөх нөхцөлийг бүрдүүлж өгдөг.<o:p /></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left: 0.75in; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">2.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal;"> </span></span><!--[endif]--><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Төрийн өмнө хүлээсэн санхүүгийн үүргээ биелүүлж, татвар төлөх замаар төсвийн бус орлого, улсын болон орон нутгийн төсвийг бүрдүүлэх <o:p /></span></p> <p> </p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="margin-left: 0.75in; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">3.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal;"> </span></span><!--[endif]--><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Ирээдүйн тодорхой хугацаанд өөрийгөө санхүүжүүлэх зорилтыг харгалзан үйлдвэрийн газар, пүүс, компаниудын үйлдвэрлэлийн болон нийгмийн хөгжилийн асуудалд чиглэсэн ашгийг бий болгох&nbsp;<o:p /></span></p> </div>http://tugal.blog.gogo.mnhttp://tugal.blog.gogo.mn/read/entry554021Fri, 15 Jan 2016 13:07:50 ULATКомпанийн хөрөнгө оруулалтын үр ашигhttp://tugal.blog.gogo.mn/read/entry554020<div style="text-align: center;"> <p>Компанийн хөрөнгө оруулалтын үр ашиг</p> <p class="MsoNormal" style="margin: 11.15pt 1.45pt 10pt 0in; text-align: justify; text-indent: 29.9pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><u><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif;">Хөрөнгө оруулалт</span></u><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif;"> гэдэг нь үндсэн хөрөнгийг шинээр олж бэлтгэх ба нөхөх, шинэчлэх, өргөтгөхөд чиглэгдсэн мөнгөн хөрөнгө юм.</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif;"> </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif;">Аливаа улс орны эдийн засгийн өсөлт, хөгжлийн үндсэн гол хүчин зүйл нь хөрөнгө оруулалт юм. Хөрөнгө оруулалтын үр дүнд тодорхой салбар үйл ажиллагааг дэмжих, байгууллагын хэвийн үйл ажиллагааг хангах, цаашид өргөтгөн нэмэгдүүлэх, хөдөлмөрийн бүтээмжийг дээшлүүлэх, эдийн засгийн өсөлтийг хангах үндсэн нөхцөл бүрддэг.</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif;"><o:p /></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 1.8pt 10pt 0.35pt; text-align: justify; text-indent: 29.9pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif;">Сүүлийн үед <em>&quot;хөрөнгө оруулалт&quot; </em>гэдэг ойлголтыг капитал оруулалт гэсэн өргөн утгаар авч үздэг болсон. Хөрөнгө оруулалт гэж капиталыг хадгалах болон түүний өргөтгөсөн нөхөн үйлдвэрлэлийг хангах зорилгоор эдийн засгийн үйл ажиллагааны бүх төрлийн санхүүгийн хэрэгслүүдэд хөрвүүлэхийг хэлнэ.</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif;"><o:p /></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 30.95pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif;">Хөрөнгө оруулалтын зорилго<em> </em>нь<em>:</em></span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif;"><o:p /></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0.0001pt 47.15pt; text-indent: -15.85pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif; letter-spacing: -0.95pt;">1.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif;">Өөрийн боломжит мөнгөн хөрөнгийг бусдад эзэмшүүлсний төлөө хүү авах</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif; letter-spacing: -0.95pt;"><o:p /></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0.0001pt 31.3pt; text-indent: 0in; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif; letter-spacing: -0.8pt;">2.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif;">Биөт болон биет бус хөрөнгө ашиглуулсны төлбөр авах</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif; letter-spacing: -0.8pt;"><o:p /></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0.0001pt 47.15pt; text-indent: -15.85pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif; letter-spacing: -0.8pt;">3.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif;">Үнэт цаас /хувьцаа/ худалдан авсны ногдол ашиг хүртэх замаар хөрөнгийнхөө үнэ цэнийг нэмэгдүүлэхэд оршино.</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif; letter-spacing: -0.8pt;"><o:p /></span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt; line-height: 115%; text-align: justify; text-indent: 30.6pt;">Эдгээрээс авч үзвэл хөрөнгө оруулалтын гол зорилго хуримтлуулсан хадгаламжаа зохистой байршуулж ирээдүйн ашгаа нэмэгдүүлэхэд оршиж байна. Хөрөнгө оруулалтын гол санаа сэдэл болох хөрөнгийн өсөлтийн эх сурвалж нь ашиг юм. Хөрөнгө оруулалт ба ашиг авах гэсэн хоёр үйл ажиллагаа харилцан адилгүй цаг хугацаанд хийгдэж болно.</span> </p> </div>http://tugal.blog.gogo.mnhttp://tugal.blog.gogo.mn/read/entry554020Fri, 15 Jan 2016 13:06:04 ULATУдирдлагын сэтгэл зүйн онцлогhttp://tugal.blog.gogo.mn/read/entry503377<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--> <p align="center"><strong>&nbsp;Удирдлагын сэтгэл зүйн онцлог</strong></p> <p style="margin-bottom: 12pt; text-align: justify; line-height: 150%;" class="MsoNormal"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;">Судлаачдын ихэнх нь нийгмийн удирдлагыг нийгмийн соёлын үйл ажиллагааг цогцоор нь авч үзэн түүнтэй холбогдон үүсэх асуудлуудлыг боловсруулах, шийдэхэд анхаарлаа хандуулсан байдаг. Жишээ нь В.С.Днев нь&nbsp; “Удирдлага нь ямар нэг субъектээр дамжин тухайн зорилгод хүрэх удирдлагын объектэд чиглэсэн үйл ажиллагаа юм”гэж тодорхойлсон байна.</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 150%;"></span></p> <p style="margin-bottom: 12pt; text-align: justify; line-height: 150%;" class="MsoNormal"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;">Орчин үеийн олон судлагдахуунуудын дунд удирдлагын соёлын тухай асуудал нэлээд чухлаар тавигддаг ба энэ нь дараах нөхцөл байдлуудтай нягт холбоотой байдаг байна.</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 150%;"></span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--> <p style="margin-bottom: 12pt; text-align: justify; line-height: 150%;" class="MsoNormal"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;">Хүмүүсийн харилцаа нь хэдэн мянган жилийн туршид боловсруулагдан хөгжиж ирсэн тодорхой дүрэм журмыг сахихад үндэслэгдэн байдгаас эдгээр дүрэм журмаас хамгийн энгийн нь ахуй болон хөдөлмөрийн явцад хүмүүсийн хоорондын харилцааг зохицуулж байдаг найрсаг зан юм. Бүр дундад зууны үеэс үүнийг<strong> “Этикет”</strong> гэж нэрлээд хэвшчихсэн байна.</span></p> <p style="margin-bottom: 12pt; text-align: justify; line-height: 150%;" class="MsoNormal"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;"><br /> <strong><u>“Этикет”</u> </strong>- гэдэг нь хүмүүсийн харилцааны гадаад илрэлүүдийг зохицуулдаг зан чанарын цогц юм. Үүнд хүрээлэн буй орчинтой харьцах, хандах, мэндчилэх хэлбэрүүд нь олон нийтийн газар бие зөв авч явах зэрэг бүхий л ёс суртахууны шинжүүд хамаарна. Энэ төрлийн ойлголтууудыг янз бүрийн зохиол бүтээлээс олж харж болно. “Этикет”-нь хүний үйл ажиллагааны нөхцлүүдээр дамжин өөрийн тодорхой хөгжлийн үе шатандаа нийгмийн үе, давхаргын нийгмийн харилцааны тогтсон түвшин, зан авиртай нөхцөлдсөн түүхэн үзэгдэл юм. “Этикет” – ийг нийт иргэний, дипломат ёсны, албаны буюу ажил хэргийн, мэргэжлийн, гэр-ахуйн гэх мэтчилэн ангилж болно. Хүмүүсээр үйлдэгдэж байгаа үйлдэл нь нийгмийн янз бүрийн харилцаа шиг олон янз байдаг. “Этикет”-ийн гол онцлог нь түүний нийгмийн үйл ажиллагааны янз бүрийн хүрээнд хүмүүсийн зан авирын таагүй, ойлгомжгүй&nbsp; байдлыг арилгах, хөнгөвчлөх ёс суртахууны цэцэн ухаанд оршдог.<br /> Мэргэжлийн этикетэд харилцааны олон хэлбэр, гадаад төрх, хэл яриа, дохио зангаа, нийгмийн дүрд тохирсон хувцас хэрэглэл зэрэг чухал байр эзэлдэг.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br /> <br /> Албаны буюу ажил хэргийн этикет нь дээр дурьдсан зарчмууд дээр тулгуурлан хөгждөг бөгөөд хөдөлмөрийн онцлогтой холбогдсон зарим нэг онцлогууд байдаг. Жишээ нь: Удирдагч хүн гэхэд л албаны буюу ажил хэргийн бүхий л ёс суртахууны зарчмуудыг өөртөө яг л дүрэм шиг бүрэн суулгасан байх ёстой. Үүнд: мэндлэх, өөрийгөө илэрхийлэх, хандах, ажил хэргийн яриа өрнүүлэх, хэлэлцээр хийх, утсаар яриа өрнүүлэх, захидал, санамж бичиг бичих зэрэг олон чухал шинжүүд хамаардаг. Мөн гадаад төрх, хэл яриа зэрэг нь онцгой байр суурь эзэлдэг.&nbsp;&nbsp; </span></p> <p align="justify" style="margin-bottom: 12pt; text-align: justify; line-height: 150%;" class="MsoNormal"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;">Орчин үеийн ажил хэрэгч харилцааны гол этикетийг зохиогчдын тоонд Поляков, Карпинский, Баев зэрэг эрдэмтэд зүй ёсоор багтдаг. Мэргэжил бүхэн өөр өөрөөсөө ялгарах нийтлэг болон онцлог шинжүүдтэй. Удирдагч нь энгийн нэг ажилтанг бодоход маш их үүрэг хариуцлага үүрч албан тушаалын ихээхэн эрх мэдэлтэй байдгаараа эрс ялгардаг. Ийм ч учраас түүний этикетийн хэм хэмжээ тэр чинээгээр өргөн цар хүрээтэй байдаг.</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 150%;"></span></p> <div align="justify"> <p><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Удирдагчийн ажил хэргийн этикетийг хамгийн ерөнхий утгаар нь удирдлагын ёсзүйн хэм хэмжээний гадаад илрэл гэж тодорхойлдог. Энэ илрэл нь нийтийн болоод нийгмийн агуулгатай байж болох ба удирдлагын үйл ажиллагааны тодорхой нөхцөл болон төрлүүдэд илрэлийн янз бүрийн өнгө аястай байж болно.</span></p> <p><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> </p> <p style="margin-bottom: 12pt; text-align: justify; line-height: 150%;" class="MsoNormal"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;">Удирдагчийн этикетийн үндсэн тодорхойлолтуудад дараах үзүүлэлтийг гол болгодог. Үүнд:</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 150%;"></span></p> <ul type="disc"> <li style="text-align: justify; line-height: 150%;" class="MsoNormal"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;">Энэрэнгүй ёс нь удирдлагын үйл ажиллагааны ерөнхий чиглэл</span></li> <li style="text-align: justify; line-height: 150%;" class="MsoNormal"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;">Хүмүүст&nbsp; хүндэтгэлтэй, хайрласан өнгө аясаар хандах</span></li> <li style="text-align: justify; line-height: 150%;" class="MsoNormal"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;">Тодорхой хэм хэмжээний актуудад заасны дагуу захиргаа-эрх зүй хариуцлагыг өндөр хэмжээнд сахиж мөрдөх зэрэг нь удирдагчийн ажил хэргийн ёсзүйн тусгай хэлбэр нь харилцааны явцад тодорхой дадал-чадвар суугдан, мэргэжлийн орчинд хэрэгжүүлж ашиглаж буй мэдлэг юм. Энэ мэргэжил мэргэжлээсээ хамаараад өөр өөрийн&nbsp; ёсзүйн хэлбэрүүдтэй байж болно.&nbsp;&nbsp; </span></li> <p align="right"><a href="http://www.tugal.gblog.mn">www.tugal.gblog.mn</a> <br /></p> </ul> <p> </p> </div><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]-->http://tugal.blog.gogo.mnhttp://tugal.blog.gogo.mn/read/entry503377Wed, 23 Dec 2015 11:29:38 ULATБайгууллагын цалин ба шагнал урамшууллын системийн бүрдүүлэлтhttp://tugal.blog.gogo.mn/read/entry517795<p align="center"><strong>Байгууллагын цалин ба шагнал урамшууллын</strong></p> <p align="center"><strong> системийн бүрдүүлэлт</strong></p> <p><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";} </style> <![endif]--> </p> <p style="text-align: justify; line-height: 150%;" class="MsoNormal"><span lang="MN">Цалин, шагнал урамшууллын хэлбэр хэмжээ, төрөл өөрчлөлт зэрэг нь ямар ч байгууллагын удирдлага, ажилчдын анхаарлын төвд байдаг билээ. Учир нь удирдлага байгууллагын хөдөлмөрийн бүтээмжийг өндөр байлгах үүднээс цалин болон шагнал урамшууллын тогтолцоог оновчтой бүрдүүлэхийг ямагт эрмэлздэг. Гэтэл байгууллагад гүйцэтгэх ажиллагчид илүү чухал үүрэгтэй байдаг бөгөөд тэд өөрсдөд нь шударгаар хандаж, тэдний гүйцэтгэсэн хөдөлмөрийн үр дүнд тохирсон хөлс төлж байхыг хүсч шаарддаг байна. </span></p> <p align="right" style="text-align: justify; line-height: 150%;" class="MsoNormal"><span lang="MN">Ажиллагчид өөрсдийнхөө ажил, мэргэжлийн үнэ цэнийг найз нөхөд болон өөр байгууллагын ижил ажил мэргэжлийн хүмүүст олгож буй цалин, шагналтай харьцуулах замаар олж мэддэг. Иймд аль альных нь сонирхлыг илэрхийлж чадах цалин ба шагнал урамшууллын системийг оновчтой бүрдүүлэх явдал нэн чухал юм. Оновчтой систем бүрдүүлэхэд цалингийн бүтцийг зөв тодорхойлох нь нэн ач холбогдолтой. Цалингийн бүтцийг үндэслэл сайтай тогтоохын тулд ажлын шинжилгээ ба үнэлгээ хийж ажил /албан тушаалын/ зэрэглэл, ангиллыг бий <strong>болгодог.</strong></span></p> <p align="right" style="text-align: justify; line-height: 150%;" class="MsoNormal"><span lang="MN"><strong></strong><a href="http://www.tugal.gblog.mn">www.tugal.gblog.mn</a> <br /></span></p> <p>&nbsp;</p>http://tugal.blog.gogo.mnhttp://tugal.blog.gogo.mn/read/entry517795Wed, 23 Dec 2015 11:27:17 ULATТөрийн албан хаагчын ажлын байрны ёс зүй, тавигдах шаардлагаhttp://tugal.blog.gogo.mn/read/entry517798<!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> <div align="center"> <p><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Төрийн албан хаагчын ажлын байрны ёс зүй, тавигдах шаардлага</span></p> <p> </p> <p><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--></p> <p><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> </p> <p style="margin: 3.85pt 0in 0.0001pt; text-indent: 0.5in; line-height: 150%; background: none 0% 0% repeat scroll white;" class="MsoNormal"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;">Ёс зүйн тухай ойголт</span></p> <p style="margin: 3.85pt 0in 12pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 150%; background: none 0% 0% repeat scroll white;" class="MsoNormal"><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 150%;">Ёс зүй хэмээх ойлголт нь эртний грекийн “ethos” гэдэг үгнээс гаралтай бөгөөд хамтран амьдрах,орон байр,оршин амьдрах газар гэдэг утгыг илэрхийлж байжээ.Хожим энэ ойлголт нь хүмүүсийн амьдралын ямар нэг үзэгдэл ёс заншил зан төлөв, зан араншин, сэтгэлгээний хэв маяг гэх мэт шинэ утга агуулгатайагуулгатай болж тэдгээрийн дотоод мөн чанарыг илэрхийлэх болсон.Эртний грекийн “этика” гэдэг үгнээс латин хэлний “мораль нь” ёс суртахуун гэсэн хоёр өөр утгатай,хоёр өөр ойлголт болжээ.Харин Л.Цэвэлийн “Монгол хэлний тайлбар тольд “Ёс зүй гэдэг ойлголтыг “юмны зайлшгүй зүй тогтол жам тавилан” гэж тайлбарлажээ.Харин хүний ёс журам, заншил сурталд нийцүүлж чадахгүй үйлийг “ёсгүй” хэмээн тодорхойлсон байдаг.</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;"></span></p><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> <p> </p> <p><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> </p> <p style="text-align: justify; text-indent: 0.25in; line-height: 150%;">Төрийн албан хаагч нь Монгол Улс, иргэдийн хууль ёсны ашиг сонирхлыг хувийн ашиг сонирхлоос ямагт дээгүүр тавьж, төрийн байгууллагынхаа хэмжээнд дагаж мөрдөж буй дүрэм, журмыг хатуу чанд баримтлан, ажлын байрны тодорхойлолтод заасан зорилго, зорилтуудыг хэрэгжүүлэх хамгийн үр ашигтай, үр нөлөөтэй арга замыг сонгож, албан тушаалын бүрэн эрх, эрх мэдлээ хэрэгжүүлж, хууль бус ажиллагаа, ашиг сонирхлын зөрчил үүсгэж болзошгүй байдлаас урьдчилан сэргийлж, үнэнч шударга, идэвхи санаачлага, зүтгэлтэй ажиллана.<span lang="MN"></span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> <p> </p> <p><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> </p> <p style="text-align: justify; text-indent: 0.25in; line-height: 150%;">Төрийн албан хаагч нь төр засгийн бодлого, түүний хэрэгжилт, өөрийн байгууллагын үйл ажиллагаатай холбогдсон асуудлаар хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр мэдээлэл, тайлбар хийх тохиолдолд харъяа дээд шатны албан тушаалтнаас зөвшөөрөл авсны үндсэн дээр зөвхөн төр засгийн албан ёсны байр суурийг илэрхийлнэ.<span lang="MN"></span></p> <p style="text-align: justify; text-indent: 0.25in; line-height: 150%;">Төрийн албан хаагч нь харъяа дээд шатны албан тушаалтанд улс төрийн аливаа нөлөөллөөс ангид, хараат бус.үнэн зөв, бодитой мэдээлэл, өндөр түвшний мэргэшлийн зөвлөгөөгөөр тухай бүр хангах ба улс төрийн аль нэгэн намыг илт дэмжих эсхүл шүүмжлэх байдлаар ялгавартай хандахгүй, төвийг сахиж ажиллана.<span lang="MN"></span></p> <a href="http://www.tugal.gblog.mn">www.tugal.gblog.mn</a> <br /> <p> </p> </div><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]-->http://tugal.blog.gogo.mnhttp://tugal.blog.gogo.mn/read/entry517798Wed, 23 Dec 2015 11:26:30 ULATШинэ жилийн мэнд хүргэе. Хөөрхөн видеоhttp://tugal.blog.gogo.mn/read/entry339863<iframe width="500" height="315" frameborder="0" src="http://www.youtube.com/embed/szwzwKZpJJM"></iframe> <iframe width="500" height="315" frameborder="0" src="http://www.youtube.com/embed/Xu6rjpdGjA4"></iframe> <iframe width="500" height="315" frameborder="0" src="http://www.youtube.com/embed/8LZpBjnOMYY"></iframe> <iframe width="500 height=" frameborder="0" src="http://www.youtube.com/embed/l2zC5XBD2AQ">&lt;span id=&quot;XinhaEditingPostion&quot;&gt;&lt;/span&gt;</iframe> <iframe width="500" height="315" frameborder="0" src="http://www.youtube.com/embed/5SnNDFzw-CM">&amp;lt;span id=&amp;quot;XinhaEditingPostion&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;</iframe>http://tugal.blog.gogo.mnhttp://tugal.blog.gogo.mn/read/entry339863Fri, 27 Nov 2015 11:08:59 ULATЦалин шагнал урамшууллын тухай ойлголт түүний гүйцэтгэх үүрэгhttp://tugal.blog.gogo.mn/read/entry517793<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--> <p align="center" style="margin-left: 59pt; text-indent: -23pt; line-height: 150%;" class="MsoNormalCxSpFirst"><strong><font size="4" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span lang="MN" style="text-decoration: none;"><span><span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-stretch: normal;"><br /></span></span></span></font><span lang="MN"></span></strong></p> <p><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--></p> <p align="center"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";} </style> <![endif]--><strong><span>Цалин</span><span style="text-decoration: none;"> </span><span>шагнал</span><span style="text-decoration: none;"> </span><span>урамшууллын</span><span style="text-decoration: none;"> </span><span>тухай</span><span style="text-decoration: none;"> </span><span>ойлголт</span><span style="text-decoration: none;"> </span><span>түүний</span><span style="text-decoration: none;"> </span><span>гүйцэтгэх</span><span style="text-decoration: none;"> </span><span>үүрэг</span></strong></p> <p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--></p> <p><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--> </p> <p style="line-height: 150%;" class="MsoNormal"><span lang="MN">Цалин ба шагнал урамшуулал нь эдийнн засгийн, нийгмийн болон ёс суртахууны гэсэн ерөнхий гурван үүргийг гүйцэтгэдэг.</span><span></span></p> <p style="text-align: justify; line-height: 150%;" class="MsoNormal"><strong><em><u><span lang="MN"><span style="text-decoration: none;"> </span></span></u></em></strong></p> <p style="text-align: justify; line-height: 150%;" class="MsoNormal"><strong><em><u><span lang="MN">Эдийн засгийн үүрэг:</span></u></em></strong><span lang="MN"> Үйлдвэрлэн гаргаж буй бүтээгдэхүүний тоо, чанар дээшилж, хөдөлмөрийн бүтээмж өндөр байх, ингэснээр байгууллагын үйлдвэрлэлийн үр ашиг нэмэгдэх байдлаар илэрдэг.</span></p> <p style="text-align: justify; line-height: 150%;" class="MsoNormal"><strong><em><u><span lang="MN"><span style="text-decoration: none;"> </span></span></u></em></strong></p> <p style="text-align: justify; line-height: 150%;" class="MsoNormal"><strong><em><u><span lang="MN">Нийгмийн үүрэг:</span></u></em></strong><span lang="MN"> Нийгмийн гишүүд ажиллаж хөдөлмөрлөснөөр тодорхой орлоготой болж тэд өөрийн төдийгүй гэр бүлийн гишүүдийнхээ хэрэгцээг хангах боломжтой болно. Мөн төрөл бүрийн хүмүүст хөдөлмөрийн мотив өөр өөрөөр нөлөөлсний улмаас тэд ялгаатай байдлаар орлого олж нийгэмд янз бүрийн төвшний хүмүүс бий болоход түлхэц үзүүлдэг юм. Эдгээр түвшний хүмүүсийн хэрэгцээ ялгаатай байдаг ба хувь хүмүүсийн нийгэмд хөдөлмөрлөх сонирхол, үзэл бодол янз бүр байдаг.</span></p> <p style="text-align: justify; line-height: 150%;" class="MsoNormal"><span lang="MN"> </span></p> <p style="text-align: justify; line-height: 150%;" class="MsoNormal"><strong><em><u><span lang="MN">Ёс суртахууны үүрэг:</span></u></em></strong><span lang="MN"> Энэ нь хувь хүмүүсийг нийгэмд өндөр ёс суртахуунтай, амьдралын идэвхитэй байр суурыг эзлэх байдлаар илэрнэ. Мөн өндөр цалин, шагнал уррамшуулал нь хүмүүсийн ажилд хандах хандлагыг өөрчилж, улмаар зан байдлын эерэг хэм хэмжээг баримтлахад ихээхэн нөлөөлдөг. </span></p> <p style="text-align: justify; line-height: 150%;" class="MsoNormal"><span lang="MN">Үүнээс гадна байгууллагын хөдөлмөрийн<span> </span>бүтээмж нь чадвар сайтай ажиллагчдыг ажилд хөлслөн авч, тэднийг тогтвор суурьшилтай ажиллуулахын тулд санхүүгийн болон эд материалын урамшуулал үзүүлж, цалин хөлс нь тэдний ажиллах хүсэл эрмэлзлийг хөхүүлэн дэмжиж чадах эсэхээс ихээхэн шалтгаалдаг.</span></p> <p align="right"><a href="http://www.tugal.gblog.mn">www.tugal.gblog.mn</a> <br /></p> <p>&nbsp;</p>http://tugal.blog.gogo.mnhttp://tugal.blog.gogo.mn/read/entry517793Fri, 27 Nov 2015 11:08:16 ULATЗэсийн хүдрийг баяжуулах ба зэс үйлдвэрлэхhttp://tugal.blog.gogo.mn/read/entry520155<!--[if !mso]> <style> v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} </style> <![endif]--> <p align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Зэсийн хүдрийг баяжуулах ба зэс үйлдвэрлэ</span></strong><strong><span lang="MN" style="font-size: 14pt; line-height: 115%;">х</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;"></span></strong></p> <p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Зэсийн баяжмал дахь зэсийн агуулга нь анхдагч хүдрийн эрдсийн ба химийн найрлага мөн бусад дагалдах элементүүдийн шинж чанараас хамаарна. Иймд зэсийн баяжуулах үйлдвэр бүр өөрийн кондицоос хамаарч зэсийн агуулгыг 10-45% хүртэл байхаар тогтооно. Зэсийн баяжмалын дагалдах хортой хольц нь цайр, хар тугалга, глинозем юм. Цайр-хар тугалганы үйлдвэрлэлд зориулсан зэсийн баяжмалын агуулга нь </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Cu</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"> 20-11%, </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Pb </span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">7-19%, </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Zn </span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">6-19% байхаар тогтоосон байдаг.</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"></span></p> <p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><strong><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Зэсийн</span></strong><strong><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"> </span></strong><strong><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">металлурги</span></strong><strong><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"></span></strong></p> <p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Зэс</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"> </span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">нь</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"> </span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">маш</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"> </span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">сайн</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"> </span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">цахилгаан</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"> </span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">ба</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"> </span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">дулаан</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"> </span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">дамжуулдаг</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">. </span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Зэсийн</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"> </span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">нэгж</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"> </span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">эсэргүүцэл</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"> </span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">нь</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"> 0,018 </span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Ом</span><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;"><img width="125" height="22" src="file:///C:\DOCUME~1\mnbv\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image002.gif" /></span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">амжуулалт</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"> </span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">нь</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"> 20</span><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;"><img width="46" height="22" src="file:///C:\DOCUME~1\mnbv\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image004.gif" /></span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">385 </span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Вт</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">/</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">м</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">*</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">К</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">. </span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Цахилгаан</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"> </span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">дамжуулалтаар</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"> </span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">зөвхөн</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"> </span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">мөнгөнөөс</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"> </span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">муу</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">.<span> </span></span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Хөнгөнцагаанаас</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"> 1,7 </span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">дахин</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"> </span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">төмрөөс</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"> 6 </span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">дахин</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"> </span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">илүү</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"> </span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">байдаг</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">. </span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Зэс</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"> </span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">нь</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"> </span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">давтагдах</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">, </span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">таталданд</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"> </span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">сунах</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"> </span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">чанар</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"> </span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">маш</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"> </span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">өндөр</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"> </span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">юм</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">. </span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Үйлдвэрийн</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"> </span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">аргаар</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"> </span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">гарган</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"> </span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">авч</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"> </span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">буй</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"> </span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">зэсийн</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"> 50%-</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">с</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"> </span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">илүүг</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"> </span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">цахилгаан</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"> </span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">техникт</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"> </span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">мөн</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"> </span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">химийн</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"> </span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">төрөл</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"> </span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">бүрийн</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"> </span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">аппарат</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"> </span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">тоног</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"> </span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">төхөөрөмжүүдийг</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"> </span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">үйлдвэрлэхэд</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"> </span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">хэрэглэдэг</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">. </span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Зэс</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"> </span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">дээр</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"> </span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">суурилан</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"> </span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">маш</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"> </span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">олон</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"> </span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">тооны</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"> </span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">хайлшуудыг</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"> </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Zn, Sn, Al, Be, Ni, Mn, Ag, Au </span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">ба</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"> </span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">зарим</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"> </span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">тохиолдолд</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"> </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">P, S, O </span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">зэрэг</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"> </span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">металл</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"> </span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">бишүүдтэй</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"> </span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">гаргаж</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"><span> </span></span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">авдаг</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"> </span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">байна</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">. </span></p> <p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><strong><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Түүхий</span></strong><strong><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"> </span></strong><strong><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">эд</span></strong><strong><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"></span></strong></p> <p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Ихэнх</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"> </span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">тохиолдолд</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"> </span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">зэс</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"> </span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">нь</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"> </span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">хүдэрт</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"> </span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">нэгдэл</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"> </span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">байдлаар</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"> </span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">зэсийн</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"> </span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">колчедан</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"> </span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">ба</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"> </span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">халькопирит</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">-</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"> </span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Зэсийн</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"> </span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">хүдрийг</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"> </span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">сульфидын</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">, </span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">ислийн</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">, </span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">холимог</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"> </span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">гэж</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"> </span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">ангилдаг</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">. </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"></span></p> <p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><strong><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Зэс үйлдвэрлэх пирометаллургийн арга</span></strong><strong><span lang="MN" style="font-size: 14pt; line-height: 115%;">:</span></strong></p> <p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Энэ<span> </span>нь зэсийг хүдрээс хайлуулан гаргаж авах арга юм.Үүнд хүдрийн<span> </span>баяжуулалт, түүнийг зууханд шатаах,хагас бүтээгдэхүүн байдлаар хайлуулан штейн гаргах, штейныг дахин хайлуулан<span> </span>хар зэс гаргах ба түүнийг бусад хольцнуудаас нь цэвэрлэж</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">(</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">рафинирование</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">)</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"> авах зэрэг үе шатууд орно.</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"></span></p> <p style="margin-left: 0.5in; text-align: justify;" class="MsoNormal"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"><br /></span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"></span></p> <p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"><span> </span></span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Зэсийг пирометаллургийн аргаар гаргаж авах хялбарчилсан бүдүүвч </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"></span></p> <p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><strong><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Баяжуулалт</span></strong><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">:</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"></span></p> <p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Ядуу агуулгатай хүдрийг баяжуулан 10-35%-ын зэс агуулсан баяжмал гаргаж авна.Зэсийн хүдрийн баяжуулалтанд флотацын-хөвүүлэн баяжуулах аргыг хамгийн өргөн хэрэглэдэг.Комплексны хүдрийг баяжуулахад янзбүрийн элемен-түүдийг өөр өөр химийн реагент ашиглан түүвэрлэн </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">(</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">селективный</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">)</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"> баяжуулах аргыг хэрэглэнэ.</span></p> <p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><strong><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Шатаалт:</span></strong><strong><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"></span></strong></p> <p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Зэсийн агуулга өндөртэй баяжмалыг урьдчилан шатаалт хийлгүйгээр шууд хайлуулан түүхий штейн гарган авдаг.Энд нилээд зэсийн алдагдлыг хайлуулалтын шлакд ба шатаалтаас үүссэн тоостой хийний<span> </span>хамт алдагдахаас сэргийлдэг боловч агаар орчныг бохирдуулдаг ялгарч буй хүхрийн ангидридыг </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">(SO<sub>2</sub>)</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"> барьж амжилгүй шууд гаргадаг дутагдалтай талтай .Ядуу агуулгатай зэсийн хүдрийн шатаалтын явцад ялгаран гарч буй хүхрийн ангидридыг шингээн авч хүхрийн хүчил үйлдвэрлэдэг байна</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"></span></p> <p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Шатаалтыг эхний аргаар<span> </span>босоо цилинд хэлбэрийн зууханд </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">(</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">диаметр 6,5-7,5м ,өндөр нь 9-11 м</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">)</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"> нунтагласан хүдрийг хүрдээр хутгах байдлаар дээд талын эхний тавиур дээрээс доош аажмаар буулгах замаар доорхи тавиурууд дээр шилжүүлэн буулгаж гүйцэтгэдэг байна.Шатаалтын шаардлагатай температурыг </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">(</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">850<sup>0</sup> С</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">)</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"> хүхрийг</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">(CuS,CuS<sub>2</sub>)</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"> шатаах байдлаар гаргаж авна.Ялгарч буй хүхэрлэг хийг </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">(SO<sub>2</sub>)</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">-ыг хүхрийн хүчил үйлдвэрлэхэд ашигладаг.Зуухны хүчин чадал тийм өндөр биш хоногт 300 тн ,зэсийн хийний тоостой хамт алдагдал 5% хүрдэг байна.</span></p> <p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Хоёр дахь арга нь дэвшилтэт технологи -хөдөлгөөнт үе бүхий шатаалтын арга бөгөөд<span> </span>нарийн нунтагласан сульфидын жижиг хэсгүүд зуухны шалнаас үлээлгэж буй 600-700<sup>0</sup> С-ны температуртай агаарын хүчилтөрөгчөөр исэлддэг.Агаарын даралтаас шатааж буй жижиг хэсгүүд нь хөдөлгөөнд орж буцалж буй мэт харагддаг учир буцалж буй үеийн шатаалт гэж нэрлэгддэг байна.</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"></span></p> <p style="margin-left: 0.5in; text-align: justify;" class="MsoNormal"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"><br /></span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"></span></p> <p style="margin-left: 0.5in; text-align: justify;" class="MsoNormal"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"><span> </span></span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Хөдөлгөөнт үе дэх шатаалтын бүдүүвч </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"></span></p> <p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">1-транспортер;2.Бункер;3.Дозатор;4.Зуухны камер;5.Хий хувиарлагч шал;6.Агаарын хайрцаг ;7.Тоос баригч төхөөрөмж</span></p> <p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Шатааж жигнэгдсэн материал зуухнаас гадагш тасралтгүй гардаг ба хүхэрлэг хийг тоосноос нь цэвэрлэн хүхрийн хүчлийн үйлдвэрлэлд шилжүүлдэг.Ийм төрлийн шатаалтын аргаар исэлдэлтийн процесс маш идэвхтэй явагддаг ба энэ зуухны хүчин чадал нь дээрхи олон тавиуртай босоо цилиндр зуухнаас хэд дахин өндөр байдаг байна. </span></p> <p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><strong><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Штейныг хайлуулах</span></strong><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">: </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"></span></p> <p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Баяжмалыг штейн болгож хайлуулах нь ихэвчлэн хийн ба тоосруулсан шингэн түлш хэрэглэдэг<span> </span>дөлийн зууханд явагддаг ба<span> </span>урт нь 40 хүртэл ,өргөн нь 10 хүртэл метр ,шалны талбай нь 250 м <sup>2</sup> ,хайлуулах материал нь 100 түүнээс дээш тонн хүрдэг байна.Зуухны ажлын орон зайн температур 1500-1600<sup>0</sup> С хүрнэ.Хайлуулалтын явцад зуухны шалан дээр хайлмал штейн –</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">CuS </span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">ба </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">FeS</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">-ээс тогтсон хайлш үүсэх ба энэ хайлшны 20-60%- нь </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Cu</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">, 10-60% -нь</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"> Fe</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">,20-25,-нь </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"><span> </span>S</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"> –ээс бүрдэнэ.Хайлмал байдалтай </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">(</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Т<sub>хайлах</sub> = 950-1050 <sup>0</sup>С</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">)</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"> штейн нь цааш хар зэс гарган авах үйл ажиллагаанд шилжинэ.</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"></span></p> <p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><strong><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Хар зэс</span></strong><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">:</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"></span></p> <p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"><span> </span>Хар зэсийг 100 тн хүртэл багтаамжтай дотор талыг нь суурьлаг шинж чанартай магнезитын тоосгоор доторлосон хэвтээ цилиндр конверторын зууханд хайлмал штейныг агаараар хөөрөгдөх аргаар гаргаж авна.</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">(</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Зураг 19</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">)</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">.Конвертор нь хэвтээ байдалтай тулгуурын ролик-дугуйнууд<span> </span>дээр суурьлагдсан байх ба шаардлагатай<span> </span>үед түүнийг эргэлдүүлэх<span> </span>боломж олгогдсон байдаг.Агаараар хөөрөгдөх үйл ажиллагааг конверторын дагуу байрласан 40-50 ш фурм-цоргоор явуулах ба хөөрөгдөлтийн хугацаа нь 30 цаг хүртэл үргэлжилнэ.Хар зэсийг хайлуулах үйл ажиллагаа нь 2 үе шатаас бүрдэнэ.</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"></span></p> <p style="margin-left: 0.5in; text-align: justify;" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"><br /></span></strong><strong><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"></span></strong></p> <p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Штейныг хөөрөгдөх конверторын ерөнхий байдал</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"></span></p> <p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">1-хайлуулалтын явцад флюс-хайлуулагч ачааллах зориулалт бүхий төхөөрөмж;</span></p> <p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">2-конверторын ам ;3-агаараар хөөрөгдөхөд зориулагдсан хоолой;4.-агаараар хөөрөгдөх цорго-фурмууд ;</span></p> <p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Нэг дэх үед:</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">FeS</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">-ын агаарын хүчилтөрөгчөөр исэлдэх процесс доорхи урвалаар явагдана.</span></p> <p style="margin-left: 0.5in; text-align: justify;" class="MsoNormal"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">2FeS + 3O<sub>2</sub> = 2FeO + 2SO<sub>2</sub> + Q </span></p> <p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Үүссэн </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">FeO</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">-нь флюст агуулагдаж буй </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">SiO<sub>2</sub></span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">-тэй урвалд орж шлакд ялгарна.</span></p> <p style="margin-left: 0.5in; text-align: justify;" class="MsoNormal"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">2FeO + SiO<sub>2 </sub><span> </span>= SiO<sub>2</sub>·2FeO + Q </span></p> <p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Шаардлагатай үед үүссэн төмөртэй шлакыг конверторыг эргэлдүүлэх замаар амаар нь гаргаж авах ба нэмж шинэ штейныг хийж флюс нэмж өгдөг байна.Дараа нь агаарын хөөрөгдөлтийг үргэлжлүүлэн явуулснаар нэг дүгээр үеийн төгсгөлд төмөр бүрмөсөн цэвэрлэгддэг байна.Энэ үед штейн үндсэндээ зөвхөн </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">CuS<sub>2</sub></span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"> –аас тогтож зэсийн агуулга 80% хүрдэг.Шлакд зэсийн агуулга 3% хүртэл байх ба түүнийг штейнийг хайлуулахад ашиглана.</span></p> <p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Хоёр дахь үе:</span></p> <p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Энэ үед доорхи урвалууд явагдах таатай орчин бүрэлдэнэ.</span></p> <p style="margin-left: 0.5in; text-align: justify;" class="MsoNormal"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">2CuS + 3O<sub>2 </sub><span> </span>= 2Cu<sub>2</sub>O + 2SO<sub>2</sub> + Q</span></p> <p style="margin-left: 0.5in; text-align: justify;" class="MsoNormal"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Cu<sub>2</sub>S + 2Cu<sub>2</sub>O = 6Cu + SO<sub>2</sub> – Q </span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"><span> </span>энэ урвалаар зэс ангижрах урвалд орно.</span></p> <p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Конверторт хайлуулалтын үр дүнгээр хар зэсийг гаргаж авна.Хар зэсэнд 1-2%<span> </span>төмөр,никель,хар тугалга ба бусад хольц элементүүд агуулагдсан байдаг учир техникийн зориулалтаар шууд ашиглах боломжгүй байна.Конвертороос хайлмал зэсийг түүний хоолойгоор нь гаргаж цутгах машинуудаар хэвэнд цул буюу хавтан байдлаар цутган цаашид цэвэрлэгээнд</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">(</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">рафинирование</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">)</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"> өгнө.</span></p> <p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><strong><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Цэвэрлэгээ</span></strong><strong><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">(</span></strong><strong><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">рафинирование</span></strong><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">)</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">:</span></p> <p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Цэвэрлэгээг галын ба электролизын гэсэн 2 аргаар гүйцэтгэнэ.</span></p> <p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Галын арга нь :400 тн хүртэл багтаамжтай дөлийн зууханд исэлдэлтийн үр дүнгээр зэсээс түрүүлж хүчилтөрөгчтэй урвалд ордог </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Zn,Pb </span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"><span> </span>ба бусад хольцнуудыг исэлдүүлэн ялгаж авдаг байна.Энэ үе шат исэлдэлтийн ба ангижруулалтын гэсэн 2 үе шатаас бүрэлдэнэ</span><strong><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"><span> </span><span> </span></span></strong><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Исэлдэлтийн үе шатанд хар зэсийг хайлуулсны дараа зэс болон бусад хольцнуудыг исэлдүүлэх зорилгоор агаарар хөөрөгдөж өгнө.Энэүед зарим нэг хольц<span> </span>элементүүдийн ислүүд </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">(SbO<sub>2</sub>,PbO,ZnO </span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"><span> </span>ба бусад </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">)</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"> түргэн<span> </span>исэлдэж ялгарч буй<span> </span>зуухны хийн хамт зайлуулагддаг ба нөгөө зарим хэсэг нь исэл үүсгэн </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">(FeO,Al<sub>2</sub>O<sub> 3 </sub>, SiO<sub>2</sub>) </span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">шлакд шилждэг байна.Харин </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Au,Ag </span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">–нь исэлдэхгүйгээр зэсэндээ үлддэг байна.Энэ үед зэсийн исэлдэлт доорхи урвалаар явагдана.</span><strong><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"></span></strong></p> <p style="margin-left: 0.5in; text-align: justify;" class="MsoNormal"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">4Cu + O<sub>2<span> </span></sub>= 2Cu<sub>2</sub>O</span></p> <p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Ангижруулах үе шатны зорилт нь зэсийг хүчиллэгжүүлэх буюу </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Cu<sub>2</sub>O</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">-ийг ангижруулахад<span> </span>ба металлаас хийг ялгаруулахад оршино.</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"> </span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Энэ үе шатанд исэлдсэн шлакыг бүрмөсөн ялгах ба хайлмал металлын дээр исэлдэлтээс хамгаалж модны нүүрс хийж бүрхэж өгдөг.Дараа нь зэсийг </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">“</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">тавгүйтүүлэх</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">”</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"><span> </span>гэсэн үйл ажиллагааг явуулна.Энэ зорилгоор хайлмал металл уруу эхлээд нойтон ,дараа нь<span> </span>хуурай модон саваануудыг хийж өгнө.Дээрхи моднуудын хуурай ууршилт,нэрэлтээс</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">(</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">өндөр температурын орчинд </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">)</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"> усны уур ба нүүрс устөрөгчид<span> </span>ялгарснаар хайлмал металл<span> </span>эрчимтэй холигдож<span> </span>түүнд ууссан хийнүүд ялгарч</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">(</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">хайлмал металлын нягт өөрчлөгдөж тавгүйтэж байна гэсэн санаа</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">)</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"> өгнө.</span></p> <p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Хийн байдалтай нүүрс устөрөгчид нь зэсийг доорхи урвалын байдлаар хүчиллэгжүүлж өгдөг байна.</span></p> <p style="margin-left: 0.5in; text-align: justify;" class="MsoNormal"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">2Cu<sub>2</sub>O</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"> </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">+ CH<sub>4 </sub><span> </span>= 8Cu + CO<sub>2 </sub><span> </span>+ 2H <sub>2</sub>O</span></p> <p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Ийм байдлаар цэвэрлэгээнд орсон зэс нь 0,3-0,6% </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Sb </span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"><span> </span>ба бусад дагалдагч хольцнууд агуулах ба зарим үед<span> </span>0,1% хүртэл </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">(Au + Ag )</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"> агуулдаг байна.</span></p> <p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Цэвэрлэгдэж бэлэн болсон хайлмал зэсийг зуухнаас гаргаж цутгах аргаар бүтээгдэхүүн хийх буюу анодын хавтан хийж цаашид электролизын аргаар цэвэрлэгээнд дахин оруулдаг .Галын аргаар цэвэрлэсэн зэсийн цэвэршилт нь 99,5-99,7% хүрдэг байна.</span></p> <p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><strong><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Электролизын аргаар цэвэрлэх:</span></strong></p> <p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Энэ аргаар хамгийн цэвэршилт өндөртэй өндөр чанарын зэс гаргаж авна.Электролизыг хар тугалга ба винипластаар доторлосон төмөр бетонон ба модон ваннд<span> </span>явуулдаг.Электролит нь 60-65<sup>0</sup> С-д халаасан<span> </span>зэсийн сульфатын </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">(CuSO<sub>4</sub>) </span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"><span> </span>ба хүхрийн хүчлийн уусмалын хольц байна.Анод нь<span> </span>1 х 1 м-ийн хэмжээтэй 40-50 мм-ийн зузаантай дээрхи аргаар цэвэрлэгдсэн</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">(</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">рафинированное </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">) </span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">зэсээр цутгаж хийсэн хавтангууд байна.Катодод<span> </span>электролизийн аргаар</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"> </span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">цэвэрлэж гаргаж авсан 0,5-0,7 мм зузаантай нимгэн хавтаснуудыг хэрэглэнэ.Электролиз нь 2-3 В-ын хүчдэл,гүйдлийн нягт 100-150 А</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">/</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">м<sup>2 </sup><span> </span>-ын орчинд явагдана.</span></p> <p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Тогтмол цахилгаан гүйдлийг өгсөнөөр анод нь аажмаар уусаж<span> </span>зэс нь<span> </span></span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Cu<sup>2+ </sup><span> </span></span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">катион байдлаар уусмалд шилжинэ.Катод<span> </span>дээр катионууд цэнэгээ<span> </span>алдаж металл зэс ялгарна.</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">(Cu <sup>2+ </sup><span> </span>+ 2e<span> </span>→ Cu)</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"> <span lang="MN"></span></span></p> <p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Анодын хавтангууд нь 20-30 хоногт уусаж дуусах ба катодын хавтангууд нь<span> </span>10-15 хоногт 70-140 кг болж ирнэ.Дараа нь тэдгээрийг гаргаж шинэ хавтангуудыг хийж өгнө.</span></p> <p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Электролизын үед катод дээр ялгарсан зэсэнд устөрөгч ууссан байх ба энэ нь металл зэсийг хатуу<span> </span>болгодог байна.Цаашид катодын зэсийг зууханд хайлуулж зэс хуудас ба зэс утас бусад бүтээгдэхүүн гаргаж авах бэлдэцүүдийг<span> </span>цутган хийж бэлтгэдэг байна.Энэ үе шатанд устөрөгч бүрэн ялгардаг байна.1тонн катодын зэс гаргаж авахад 200-400 кВт ·цаг цахилгаан энэерги зарцуулах ба энэ аргаар цэвэрлэж гаргаж авсан зэс нь 99,95% цэвэршилтэй байна.Зарим дагалдах хольцнууд нь ванны ёроолд шлам байдлаар тунаж үлдэх бөгөөд тэндээс </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Au,Ag </span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"><span> </span>бусад металлыг ялгаж авдаг .</span></p> <p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"> </span></strong></p> <p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><strong><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Гидрометаллургын арга:<span> </span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Энэ арга нь манай улсын Эрдмин ХХК-ны зэс ялган гаргаж буй арга бөгөөд<span> </span>ядуу агуулгатай зэсийн исэлдсэн хүдрийг хүхрийн хүчлийн уусмалд уусган ялгаж авсаны дараа электролизын ваннд дээрхи аргаар зэсийг<span> </span>катод дээр хавтан байдлаар ялгаж авах арга болно. Сүүлийн жилүүдэд сульфидны хүдрийн баяжуулах үйлдвэрийн хөрс хуулалтаас гарсан исэлдсэн хүдрийг ийм аргаар нилээд ашиглаж байгаа ба их хэмжээний хүхрийн хүчлийг тээвэрлэх,хадгалах,ашиглахад<span> </span>байгаль орчныг хамгаалах асуулдалд<span> </span>нилээд илүү анхаарал тавьж ажиллах шаардлага гардаг байна.</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"></span></p> <p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"><span> </span></span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Өндөр температурт явагдаж байгаа ангижруулах урвалаар хүдрээс металл гаргах арга юм. Ангижруулагчаар нүүрс, идэвхит металл, нүүрстөрөгчийн (II) оксид, устөрөгч, метан зэргийн гарган авдаг.</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"> </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Зэс нь цахилгаан ба техникийн төхөөрөмж бүтээхэд хамгийн тохиромжтой бүтээгдэхүүн учраас эсийн үйлдвэрлэл сүүлийн үед эрчимтэй хөгжиж байна. Зэсийг байгаль дах хүдрээс гарган авна. Үйлдвэрт зэсийг гарган авах нь маш олон шаттай. Эхлээд хүдрийг бутлан жижиглэх, дараа нь баяжуулна. Ашиглаж байгаа хүдэр дэх зэсийн агууламж 2%-иас хэтэрэхгүй учир түүнийг ашигтайгаар боловруулахын тулд урьдчилан баяжуулалт хийх нь чухал юм. Хүдрийг баяжуулахдаа хөвүүлэх (флотацийн ) аргыг өргөн хэрэглэнэ. Энэ арга нь эрдэс түүхий эд эдийн жижиг хэсгүүд усанд харилцан адилгүй норох чанар дээр үндэслэгдэнэ. Энэ аргаар зэсийн хүдрийг баяжуулахдаа нунтагласан хүдрийг баяжуулагч төхөөрөмж дотор хийж, тусгайлан бэлтгэсэн урвалжийн холимог бүхий</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"> </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">баяжуулагч бодисыг хольж түүн дундуур агаар юүлэхэд хийн бөмбөлөг үүснэ. Усанд муу нордог зэсийн жижиг хэсгүүд нь дээрх хийн бөмбөлгийн гадна талаар наалдаж шингэний гадаргуу дээр хөвөн харин хоосон чулуулаг нь төхөөрөжийн ёроолд тунана. Ийм маягаар холих урвалжийг зөв сонгосон нөхцөлд зэсийн хүдэрт агуулагдаж байгаа төмөр, цайр мэтийн хольцийг ялгаж болно. </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"></span></p> <p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Гаргаж авсан зэсийн баяжмалыг 1200 цельсийн градуст тусгай зууханд хайлуулна. Үйлдвэрийн дараа</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">г</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">ийн шат нь гаргаж авсан хайлшийг цэвэрлэж дан зэсийг гаргах явдал юм. Нэг процесст нь налуу байдалтай торх хэлбэрийн том зууханд явагдана. Эндээс хүхрийн нөлөөгөөр гаргаж авсан зэс нь дахин бага хэмжээний төмөр, хүхэр, сурьма, алт, мөнгө зэргийг агуулах учир электролизид оруулж болно. Энэ аргыг зэс цэвэршүүлэх арга буюу тунгаах гэнэ. Ийнхүү зэс цэвэршүүлэх ажиллагаа тасралтгүй үргэлжилж байдаг. Энэ төрлийн үйл ажиллагаа явуулдаг үйлдвэр нь 1970 оны эхээр Эрдэнэтийн овооны зэс-молибденийн орд газрын геологи-хайгуулын ажил дуусаж, 1972 оноос уул уурхайн баяжуулах үйлдвэрийн барилга бариж эхэлсэн. Энэ үйлдвэр нь Ази тивт хамгийн том нь бөгөөд дэлхийд</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"> </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"><span> </span>ижил төстэй ордуудаас эхний 10-т багттдаг байна.</span></p> <p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Ашигласан ном</span></p> <p style="text-align: justify; text-indent: -0.25in;" class="MsoListParagraphCxSpFirst"><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"><span>1.<span> </span></span></span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Ц. Оюунцэцэг, Б. Алтантуяа </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">“ </span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Баяжуулах үйлдвэрийн төсөл зохиомж</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">”</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"> 2007</span></p> <p style="text-align: justify; text-indent: -0.25in;" class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"><span>2.<span> </span></span></span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Google.mn “ </span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Зэс баяжуулах технологи </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">”</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"></span></p> <p style="text-align: justify; text-indent: -0.25in;" class="MsoListParagraphCxSpLast"><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"><span>3.<span> </span></span></span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">А. Баатаржав багш </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">“ </span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Лекц семинарууд</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">”</span></p> <p> </p> <p align="right"><a href="http://www.tugal.gblog.mn">www.tugal.gblog.mn</a> <br /></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves>false</w:TrackMoves> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]-->http://tugal.blog.gogo.mnhttp://tugal.blog.gogo.mn/read/entry520155Fri, 27 Nov 2015 10:58:45 ULATУдирлагын шийдвэр гаргалтhttp://tugal.blog.gogo.mn/read/entry520040<p align="center"><strong>&nbsp;Удирлагын шийдвэр гаргалт</strong></p> <div align="justify"> <p>Аливаа удирдах ажилтны үйл ажиллагааны гол үүрэг бол шийдвэр гаргах явдал байдаг. Шийдвэр гаргах нь тулгарч буй асуудалд баримжаалах болон түүнийг шийдвэрлэх үйлдлүүд тэдгээрийг нэгтгэн холбогч болдог. <br /> Удирдлагын шийдвэр Энэ ойлголт нь хоёрдмол утгатай. <br />Нэг талаас: <br />Удирдлагын чиг үүрэг, <br />Нөгөө талаас:<br />Хэрэгжүүлэх үйл явц байдаг. <br /> Удирдлагын шийдвэр Удирдлагын шийдвэрийн энэхүү шинж нь уг асуудалд зохион байгуулалтын болон сэтгэл зүйн гэсэн тэс өөр хоёр хандлыг бий болгодог. 1. Зохион байгуулалтын хандлага: Удирдлагын шийдвэрийн дотоод механизмийг гаргаж чаддаг, шийдвэрийг хэрэгжүүлэх арга, хэмжээг боловсруулах сонголтын нөхцөл байдлын үеийн удирдах ажилтны зан төлвийг боловсруулдаг. Сэтгэл зүйн үндсийг төдийлөн хөнддөггүй. 2. Сэтгэл зүйн хандлага: Сонголтын бодит зүй тогтол, онцлогийг нээн харуулж,<br />чухамдаа хүн шийдвэрийг хэрхэн гаргадаг болохыг <br />аруулахыг зорьдог. Харьцангуй бага судлагдсан, <br />нарийн чимхлүүр, ур шаарддаг чиглэл юм. Удирдлагын шийдвэр гаргах үйл явц </p> <p> </p> <div class="prezi-text-content" style="max-height: 462px;"> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Удирдлагын шийдвэр гаргалт, харилцааны асуудал<br /><br />Сэтгэл хөдлөлийн үүрэг:<br />Харилцаа нь угтаа мэдээ, мэдээлэл солилцох олон талтай системт үйл явц юм.<br /><br />Мэдээлэл үндсэн 3 хэсэгт хуваана<br /><br />1. Сентактик хандлага /Харилцааны үндсэн асуудал /<br />2. Семантик хандлага<br />3. Прагматик хандлага<br /></p> <p><strong>Харилцааны загвар нь:</strong><br />Харилцаа илгээгч<br />Мэдээллийг кодлох<br />Мэдээллийг дамжуулах<br />Мэдээллийг тайлах<br />Мэдээллийг хүлээн авах<br />Эргэх холбоо<br /><strong></strong></p> <p><strong>Харилцааны үүрэг</strong><br />Хяналтын үүрэг<br />Мэдээллийн үүрэг<br />Сэдэлжүүлэлтийн үүрэг зэрэг болно.</p> <p><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--></p> <p><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";} </style> <![endif]--> </p> <p style="text-align: justify; line-height: 150%;" class="MsoNormal"><span lang="MN">Үйлдвэрлэл үйл ажиллагааны шийдвэр нь удирдлагын үйл явц юм. Шийдвэр нь төлөвлөгдсөн шигээ амжилттай хэрэгждэггүй бөгөөд үйлдвэрлэл үйл ажиллагааны шийдвэрийг амжилтанд хүргэхийн тулд дараах үе шатуудыг заавал гүйцэтгэх шаардлагатай. <strong>Үүнд :</strong></span></p> <ol type="1" start="1" style="margin-top: 0in;"> <li style="text-align: justify; line-height: 150%;" class="MsoNormal"><span lang="MN">Асуудлыг таних.</span></li> <li style="text-align: justify; line-height: 150%;" class="MsoNormal"><span lang="MN">Шийдвэрийн шалгуурыг зорилтын онцлог байдлыг харгалзан сонгох.</span></li> <li style="text-align: justify; line-height: 150%;" class="MsoNormal"><span lang="MN">Хувилбаруудыг боловсруулах.</span></li> <li style="text-align: justify; line-height: 150%;" class="MsoNormal"><span lang="MN">Хувилбаруудад харьцуулалт дүн шинжилгээ хийх.</span></li> <li style="text-align: justify; line-height: 150%;" class="MsoNormal"><span lang="MN">Хамгийн сайн хувилбарыг сонгох.</span></li> <li style="text-align: justify; line-height: 150%;" class="MsoNormal"><span lang="MN">Сонгогдсон хувилбарыг хэрэгжүүлэх.</span></li> <li style="text-align: justify; line-height: 150%;" class="MsoNormal"><span lang="MN">Хүссэн үр дүнд хүрэх.</span></li> </ol> <p style="text-align: justify; line-height: 150%;" class="MsoNormal"><span lang="MN">Шийдвэр гаргагч нь эдгээр үе шатуудыг хэрхэн гүйцэтгэснээс байгууллагын алдаа дутагдал хамаарна.</span></p> <p> </p> <p align="right"><a href="http://www.tugal.gblog.mn">www.tugal.gblog.mn</a> <br /></p> <p>&nbsp;</p> </div> </div>http://tugal.blog.gogo.mnhttp://tugal.blog.gogo.mn/read/entry520040Fri, 27 Nov 2015 10:57:00 ULATХятад монгол толь бичиг шууд татахhttp://tugal.blog.gogo.mn/read/entry366726<div align="center"><strong>Хятад монгол толь бичиг | 汉蒙词典 |Chinese Mongolian Dictionary</strong><br />Хэвлэсэн газар: 民族出版社 — Minority Press<br />Он: 2007 (3rd edition)<br />ISBN: 7105067060<br />Хуудас: 1954<br />Формат: pdf/poor<br />Хэмжээ: 174.8 MB </div> <p align="center"> <br /></p> <div align="center"> </div> <p align="center"><strong>Татах холбоос:</strong><br /></p> <div align="center"> </div> <p align="center"><font size="4"> <a href="http://bookzz.org/book/2044790/846906" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;">ТАТАХ ХУВИЛБАР 1</span></a><br /></font></p> <div align="center"> </div> <h3 align="center" style="margin-top: 0pt;"><a href="http://adf.ly/1Xshv" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;">ТАТАХ ХУВИЛБАР 2</span></a></h3>http://tugal.blog.gogo.mnhttp://tugal.blog.gogo.mn/read/entry366726Fri, 27 Nov 2015 10:54:34 ULATКомпанийн хөрөнгө оруулалтhttp://tugal.blog.gogo.mn/read/entry521152<div align="center"> <p><strong>Компанийн хөрөнгө оруулалт </strong></p> <p><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--></p> <p><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> </p> <p align="justify" class="MsoNormal" style="margin: 11.15pt 1.45pt 10pt 0in; text-align: justify; text-indent: 29.9pt; background: none 0% 0% repeat scroll white;"><u><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Хөрөнгө оруулалт</span></u><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"> гэдэг нь үндсэн хөрөнгийг шинээр олж бэлтгэх ба нөхөх, шинэчлэх, өргөтгөхөд<span> </span>чиглэгдсэн мөнгөн хөрөнгө юм.</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"> </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Аливаа улс орны эдийн засгийн өсөлт, хөгжлийн үндсэн гол хүчин зүйл нь хөрөнгө оруулалт юм. Хөрөнгө оруулалтын үр дүнд тодорхой салбар үйл ажиллагааг дэмжих, байгууллагын хэвийн үйл ажиллагааг хангах, цаашид өргөтгөн нэмэгдүүлэх, хөдөлмөрийн бүтээмжийг дээшлүүлэх, эдийн засгийн өсөлтийг хангах үндсэн нөхцөл бүрддэг.</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"></span></p> <p align="justify" class="MsoNormal" style="margin: 0in 1.8pt 10pt 0.35pt; text-align: justify; text-indent: 29.9pt; background: none 0% 0% repeat scroll white;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Сүүлийн үед <em>&quot;хөрөнгө оруулалт&quot; </em>гэдэг ойлголтыг капитал оруулалт гэсэн өргөн утгаар авч үздэг болсон. Хөрөнгө оруулалт гэж капиталыг хадгалах болон түүний өргөтгөсөн нөхөн үйлдвэрлэлийг хангах зорилгоор эдийн засгийн үйл ажиллагааны бүх төрлийн санхүүгийн хэрэгслүүдэд хөрвүүлэхийг хэлнэ.</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"></span></p> <p align="justify" class="MsoNormal" style="margin-left: 30.95pt; background: none 0% 0% repeat scroll white;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Хөрөнгө оруулалтын <span>зорилго<em> </em>нь<em>:</em></span></span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"></span></p> <p align="left" class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0.0001pt 47.15pt; text-indent: -15.85pt; background: none 0% 0% repeat scroll white;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"><span>1.<span> </span></span></span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Өөрийн боломжит мөнгөн хөрөнгийг бусдад эзэмшүүлсний төлөө хүү авах</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"></span></p> <p align="left" class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0.0001pt 31.3pt; text-indent: 0in; background: none 0% 0% repeat scroll white;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"><span>2.<span> </span></span></span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Биөт болон биет бус хөрөнгө ашиглуулсны төлбөр авах</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"></span></p> <p align="left" class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0.0001pt 47.15pt; text-indent: -15.85pt; background: none 0% 0% repeat scroll white;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"><span>3.<span> </span></span></span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Үнэт цаас /хувьцаа/ худалдан авсны ногдол ашиг хүртэх замаар хөрөнгийнхөө үнэ цэнийг нэмэгдүүлэхэд оршино.</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"></span></p> <span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Эдгээрээс авч үзвэл хөрөнгө оруулалтын гол зорилго хуримтлуулсан хадгаламжаа зохистой байршуулж ирээдүйн ашгаа нэмэгдүүлэхэд оршиж байна. Хөрөнгө оруулалтын гол санаа сэдэл болох хөрөнгийн өсөлтийн эх сурвалж нь ашиг юм. Хөрөнгө оруулалт ба ашиг авах гэсэн хоёр үйл ажиллагаа харилцан адилгүй цаг хугацаанд хийгдэж болно.</span> <br /> <p> </p> </div>http://tugal.blog.gogo.mnhttp://tugal.blog.gogo.mn/read/entry521152Fri, 27 Nov 2015 10:53:03 ULATТаны аль тархи илүү хөгжсөнг үзээрэй ..http://tugal.blog.gogo.mn/read/entry539890<div data-ft="{" class="_5pbx userContent"> <div class="_42ef"><span> <div> <div class="_6m3"> <div align="center" class="mbs _6m6"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbolderdene.dindon.mn%2Fbraintest%2Findex.htm&amp;h=eAQHDQlOT&amp;s=1">Та аль тархиа илүү ашигладгыг мэдэх үү?</a></div> <div class="_6ma"> <div align="justify" class="_6m7">Та энэ хүү тестийг бөгөлсөнөөр 30 секундын дотор л аль тарихаа илүү ашигладагаа мэдэх боломжтой юм. <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><a href="http://bolderdene.dindon.mn/braintest/index.htm"><span lang="MN">Энд дар</span></a> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--></div> <div class="_59tj"> <div class="_6lz _6mb ellipsis"><br /></div> </div> </div> </div> </div></span></div> <p><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--></p> <p><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--><br /> <br /></p> <div class="_42ef"><span> <div> <div class="_6m3"><br /></div> </div></span></div> <p> </p> <p> </p> </div>http://tugal.blog.gogo.mnhttp://tugal.blog.gogo.mn/read/entry539890Fri, 27 Nov 2015 10:52:43 ULATҮйлдвэрлэлийн дадлагын тайланhttp://tugal.blog.gogo.mn/read/entry442925<div align="center"> <p>Зарим нэгэн зочны хүсэлтээр нягтлан бодох бүртгэлийн үйлдвэрлэлийн болон танилцах дадлагын тайланг тун удахгүй оруулах болно. Эдгээр нь зөвхөн загвар байна.&nbsp;</p> <p> </p> <h5 class="uiStreamMessage userContentWrapper" data-ft="{"><span class="messageBody" data-ft="{"> <div><span class="userContent"></span></div></span></h5> <div class="mvm uiStreamAttachments fbMainStreamAttachment" data-ft="{"> <div class="clearfix photoRedesign"><a class="uiPhotoThumb photoRedesignAspect" href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=454215151309701&amp;set=a.381592128572004.94332.380032485394635&amp;type=1&amp;relevant_count=1&amp;ref=nf" data-ft="{" rel="theater"><img width="398" height="265" class="img" src="https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/s480x480/44946_454215151309701_972097443_n.jpg" alt="Та бүхэнд таалагдсан бол LIKE &amp; SHARE &amp; COMMENT" /></a></div> </div> <p><img id="rg_hi" class="rg_hi uh_hi" data-width="238" data-height="212" style="width: 397px; height: 243px;" src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBhQSERUUEhQSFRUWFRgYGBUYFhwYFhcYFRkVGBcXGBgZHSYeGBojGhQWHy8gIycpLC0sFx8yNTArNScrLCkBCQoKDgwOGg8PGjUlHyUvNDUxMS81MDIuLiw0LDUqLCwsLS4wKiwsLCksLCk0LC0sLCwsLCwsLCwsLC4sLCwsNP/AABEIANQA7gMBIgACEQEDEQH/xAAbAAEAAgMBAQAAAAAAAAAAAAAABAYDBQcCAf/EAEsQAAIAAwQFBwcJBwIGAwEAAAECAAMRBBIhMQUGIkFREzJhcYGRkgdCUmKhsdIUFSNTcnOCstEWFzM0Q5PBJKKjwsPT4fBUY+NE/8QAGgEAAgMBAQAAAAAAAAAAAAAAAAQDBQYBAv/EADkRAAEDAgEHCgUDBQEAAAAAAAEAAgMEERIFITGBkaHBExRBUVJhcbHh8CIyQpLRIzM0FVOCovEk/9oADAMBAAIRAxEAPwDuMIQgQkIQgQkIQgQkIQgQkIQgQkIQgQkIQgQkIQgQkIRQNbtbnZ3kSSUVSVdxgzEYMoPmqDhUYkg4gZwTzsgZjep4IHzvwMVq0nrNZ5H8SYteFRX/AM9kV+1eUhf6ctj00p+cr/mKKq06zmd56zme2PUUkmWHn5G28fYV1Hkhg+d1/D2VZZ+v8881QOtgPch98QpmuFpPnKO1z7mEaaNS8i0K1VaoZzWrFgFLTmGBGGyZK4Y4HrhcZQqH/WBqCYOT6dn0k6yrQ2sloPnJ4W/7kef2gn+lL8Df9yK062oKdpC2yBQCmLG+WquQFDh7TB5dsxo0kY8Mabs16/ZljBzuo/uD3qRzWn/tn3rVoXWSeN8vucf9SJEvXCeNw7Jrr7wYp6pbK86Scd1eOFNmuVRieBrEzRpmGWDOpfOYFMMBgaYVrXLogNdUsF8YOz8IFFTONsBG38q4yNfZg5wmDwOPbQ+yNtY9fkNAzJ1NWWf92B7IoUIlZleUfMAdyifkmI/KSN661ZtPy2zqp6cu8Rsga5RxeyWp5R+jNB6OaH8O7rFDHRNTNIGahIqExqD5rg0IB7D7Dvi4pa1lRmbmPUqiqo30+c5x1qywhCHUkkIQgQkIQgQkIQgQkIQgQkIQgQkIQgQkIRitNoCLXM5ADNicgP8A3pygQsVrmmoloaM2Z9Bd7de4dPQDFV1j1FLEzLNQE86WTS8ac5WPnHeDmcag1rbbJZyoJbF2xY7q7gPVGQ78yY9Wq1JLQvMZVVRUsTQDtiKaFkzcLxmUsMz4XYmHOuOWyyPKNJqNLPrileo5N2Exii76U8ocs1WVLMwcWFFPizHYYp1ttQmGolSZf2Aw/IUHeDGaqKWCM/DLq07wtJT1U8g+KPXo3Fam2WGaxYpOKVOGFaC6BTOmd5u0cIxfN84EfTMReFRUjZLktv8Aq2p1opwxictnYf1HPWEp+WveY8q5vXRMllvRu1buDg7xuhPGRmBGz0TmAHOQdvqoK6NnlRWeytTHEndMFc6YlpZ/B0x9sWiZqPUziVvBilKVwIONd5oeyNjdmcU8J+KF2Z6nhb4oDK7OM2z0QIm5jn2+q1lo0PNdbpnmlDWoJqa1BxO7CPTaOnk1+UUBOQB4UoKtxxjY3H9JPAfjj5yTb3PYqj3gwcq7rGz0RyTeo7fVfbLLZUUM15gMW4njGQnGm85Deeob4xyZRXM8p0PX/psg9kbvResXIcyUqcTKIBPWGAr2sYmhhikPxyAaj6BQyzSxj4IydY9Ss2idTrRPIJUyk3u4ofwpzieug6THR9GaNSRKWXLFFXjmSTUsTvJJJiuaL12DmlQx9Ei4/cc+zDpiy2O3LNFVPWN4640lLTRQtvHnv0rOVVTLM60ma3QpEIQhxJpCEIEJCEIEJCEIEJCEIELT6f1nlWUANVnYVVFFTTKpqQAK8TjQ0yitfvGPoP4F/wC5Gv19P+tb7qX75kU8sflOLTAKYJQ8mdmta82ufTURRVGUZWSuY0Cw8VeU+T4nxNe4m58F0FfKId6sBxKCg67rk+yLZobSRnISaVFMRkQRUERyIR0fUL+WX7uV+QQzk+sfUYg8DN1Jevo2U+EsJz9asrNQVOURLMvKNyhy/pg7gc3I4t7BwqRHyb9K1zzFO36xzCdWRPYMammSdbKG6gvvwrQLXIu3mjvJ3AxaKrWadPVBeYgAb/cOk9Ecx1x0hMmWllmBlRKcmhwwKij04k3scxSmBBEdHk2PG+5vvuNKKvQi7uvEnjTCMOmNAyrSoE1cRzXGDrXgeHQag0yhSrgdPEWNNvehNUk7YZA9wv70rkUItekvJ9MTGXNlsvCZ9G3iFVY9ixWbfoicAVKTBltJ9IKAgkVlk0qARuOMZl9DOw527M/ktKyugeMztubzWGIdo0bfE0XiOUINQMVoqLhjwQe2I02yi+b1pda+YWu02lNKM17Jadp6oyS9G4YT5hwwN4nEElW52OBoRk1BXGI8PJ9Nj4KXFj6LjxXyz6IIlOjOauxNRjQX2YUrvIIB6gN1Y82PQ117zOWo9QMwQFZQWr51Wr1gRlfRJIIE2aKlsbzE0K3QMTuO118Ixy9BFTUTZormBhU3lNTjmQtCc8TjujvKXv8AFp7l55O1vh0d6wztAG6bs1icaBsBtCmJHflnG2s8q6oWpNBSpzMRZ+jiSSJsxauG5xwAABUbVACQT+LoERRYFRbvyi7Qg1vXcaSwcAwrUoT+Nsd8cJ5QWLty6ByZuG71t4+xB0dox7wZXnzhjgFZlNQAMRhhSue+N/Y9ATXONyUOMxse5A3tpHoUkrj8DSdVvNcNXE0fG4DXfyWtI/8AeB4jgemOkajyJhkibMzYELxZQxuuesAdee+I2hdSLOCGmTBPYebgJfalSW6mJHRFvAi+yfRyQXLzp6FQ5Qq457Bg0dKQhCLVVaQhCBCQhCBCQhCBCQhCBC5lr7/Ot91L98yKSyr8sBwvUpgpJAuE4tkBh0xctdp4a2vTIIi14kGZWnQDUdamKdNY/K1GN3dsqBeuE87nnCuGWUZSp/kSeB8lqqb+PH4jzW1EX3VG1XbKgBAYy5e0aURQgvOa7hXtJHSRQhG91Etc2l2YqhwJdzAMCl36NlvOgJp9ohr1AMYbyNpfq4pTLGhmvgr/ACEZlCy6y5fpH+I28kA5VOJZsTU4ZNE2RIVBRRQe87yTmSeJxjV8uv8AUnzV6GAkjsJRSexjEtdFymFSvKDcXYzB2XyY0CoFkm6SlKaNMlg8Lwr3ZxVdZdeShMqzjaFL0xwQFqAaKuBJoQa4DHCu64SpCqKKoUcAKD2Rq9OauWe0bU0XWApyim61OBOTDoYHOIJ2yOZaI2KmgdG195RcLmVo0rOmGrzZhPQbvtXa9sRHQNzqt9olvzExt9L6JkSiRLtSMfRdaN3qa9yRpJs8jJS/Slf+oEjNVEdU39x2/hdaWnkpnftt3cbLDbrSJSqQqmrXeFNlmrgprzeEQp2m5NaXA1DQ4LleRajjjMGdN+UbJpgPOlt2qG9xMfC6b0OOdZTY9ezCjS0aRfWmnAnQbKE1tkgBjKNCgmVuLzCeccchUE8AwhNt0hb1ZfNW8RdTIAk+dmLpr1RKcyzneyApRwKA1pQClOPGlDWPZmy+HH+md+fm76nvj1iHUVyx6woC6TkbdJf8MMzbCYBACd+OYy4xl+eZIe4ASagYKKVLS0pnhRpig1A38IlCYmOycc/o2x69nGPl5d0s/wBsjLLMDgI5dvSCu2d0ELKZC+ivXQVjNLnMvNeYvU7U7iaeyIrWk7pcw9Ozh17Ve4RJkIGzmSpf274/Mij/AHR7hbM42jO+3FeJnQtF5BuvwU2Rp2cuZVx6wunsZRQeEx0HVO3POl3zW4agXucGUlWFd4BBir6I0DZTRprzJg9UgS/9pLf7ov1gaXcAlXQiigCigUcKbo0lGyoYP1nX89v/AFZurfTuP6LbeWxSIQhD6RSEIQISEIQISEIQISI1unEKFXnubq9BNSW/CAT00pviTEOybbtM3Yon2QdpvxMO5VO+BC53rtJCWu6uQkygOzlIqhtZM/k8gKGuNTsVoQUI7mB/zbtff51vupfvmRTS3+qpflCg5mUwkrn6y07MOiMlVgGokutZSEinjstkIvOq2jhNsiEAXlly6ZYgoKqag4HpBHEEVBowjo+oX8sv3cr8gh3I2l+rikssaGa+CmWG0OKAY5/RsaVpzgjEmjDejE03EDGJMmyyJhN1bjjnBay5gr6V2h7cjurHq3WUYvQkGl9RnhlMWmN9ejEgcQI8EBromGp/pzlNCa9Iybo5rcMwNAqBZvkTjmTW6nAcf4Y+KOf67Wu0cqZc8kS67AWqy3wzz2mz2STThvN/5d5f8QX1+sUYj7aD3rh0KI+aQt8lZV6a0vk23kgq1d2OBheohMzMIdbwU9PKIn4i2/iuPqtMAKdAwj7Fj0nbtGsTyclq8ZRdR2Bfo4r8/k/6fL/iEsj2EGMzLRYD+43bnWlircY+R2zMvEay0LPDOZe1iLoci7QqxNBUEbYQdROcS3M3cJfaWB9lY9AvwTxH4IVF2HoKaNnjpCi37RdyW9RuGBrQDncMa444GkYw1q5Mn6MODgtBQi4Mjezvk50wHbE6+/or4z8EL7+ivjPwR3GeoIw95UFrRaL5og5OtcQL12ow53Ou3u27xiZYWcp9KKNU8Mq4HAndTfHq8/op4z8EeWM3cJXazfDHCcQtYBAGE3uSpEKx4l18+9+AL/ztE+yNZgdsWg9DZf8AAx9sTR0uP62jxKikqsH0OPgFCTZYFaqxyK4MTwwxbqxjqGqVgmLKDzgRMYEFaU2am6WG5iKEjdXIZRqNBacsqGkmXIDcVwmHrvbZ7TFrsWkkm804jMHONFRUpgHz3vsWeraoTn5LW2qUTEWZpOWM3Xsx90c9tms8y17Qe4lMJaUqK47ZIJvdQX/MQGlA84s32nZvYSRHl+UYmmwBK6zJ0jhckBdJmawShvbwn/MYjrRJ4n2frHORY09BPCP0j18mT0E8I/SIv6oOzv8ARTf0w9rd6roi6zSjle9n6xlXT8r1h+E/4jmpsqegnhH6QFlQZKB1bPupAMqN6W71w5Md0OXUJel5RycduHviWrgioII6I5SjuvNmTB1tfH++9G71R0wZk67eBukBmXmsGDbqnEXTXE7uoNwVkcxwjSlJ6OSEYjoVxt7k0lqSGeoqM1Uc9uigIAPFliTLQKAAAABQAZADIRFsG2TNPn4J0SxzT+KpbtA3RMhxKLmWvv8AOt91L98yKTNBNoJVplFug3QrL5tVIOPnVNK0rU0wjo2vWgpzTxOlo8xWRVNwFmUqWzUY0IYYgbjWmFakurs8Pe5G1UqSF5FqAtWp5lTmcCSBXqpl6qKQTvIac/ctPSyxmBgLhm714EdH1C/ll+7lfkEUWVoO0MQBZ59ScKy2UdrMAB1kx0/QOiRZ5CS61KooY8SqgYdGEOZJiewvLgRo0pTK0rHhgab6dGpbGIE2UEqrCspzluRifyk9x68J8eXQEEEAgihByIO4xeKjUVZhl4OSUOCucxwV/wDDb8jji1K1r1WtLTmmqOWQklQCL0sHNQhpv3rUnMisXWSbp5J8QQbhON4b0aubAccxjjRoh6V09JsaBWYlqbMsEs5FTuxIXdU4YQvUxMlZhkNhsTFPK+J+KMXO1cstEppZpMVkPrqU/MBHhTXLHqxi12vyhzGwly7o9Yge4P8A4jQW7S7TKl5dm41aXepxNaiM5LTUzfll3X8looqipd80W+3mtVpGQzKAmBDqTtFdkHaGGdRhTpjBZUnVF5hQNQilMAorQlSSt68McSAprWtZaMszFDLpWn0YAoeGBMeGsNfPnDqen+IWOBowg31JkY3HERbWotlS0VW+VoLwYggg1DlTS6DgSgwpkcI8TRPAwZiaSwQAtLxccoQbnNuV3GnTSJwsXrzvF/4j6bJ683xf+I88oL3sNi9cmbWudqiclaAFN5Ga/VhgFKVGC7FRUV40wzj3ZJE4PtveWjYbOJ2LuSA/WHP0YzGwevO8Zj2tlpvc/aNf8R0OadNhqXC1w0X2rNSPPKCtKivCuPdnHuW13+nIP2pIPtqI2dj1lmS8FSWo9Rml+wBhE0cNOfmltqKhkmqB8sV9YWGy6u2idQLImEcXW4vXV6V7Kx0rV3Q5s8lVch5lNpsTvJCgnEgCgqc6Vip2TX1hz76/aUOveu17BFr0Pp0ThkDhUMuKkZRf0UEMYJidfXwVDWzzSECVttXFciSUCq1ArdGO8YDI5iMoqMnmD8RP5qx5k81fsj3CMUzSEtSQzoCKAgsMK5RlQXXsFqCG2uVJ5aZ9Y3hT4YgjWHAEzGAJpjLUUIIDV4XSQDwJjJ85SqV5RKAVrXdUivVVWH4TwiNOFmNQ5TAsTVzUFztHPCpX2GJWE/UDsUTwPpI2qfKt7NW7NrdNDRVwPDFY9l3Ocx/9o/KoiHKnSUrRkFQGNWzAogOJ6hXjGRLfLLBQ6EnIAgk0vA0481vCeEeSXdF17Ab0rI0kHnVb7RLfmJje6oLetBl+lyd7oQcrUfiqF6ieEaOXMDAMpBBFQRkQd4jb6osyWwOKkEKpUb6cqwoPSAEwjjSm+HcmEmoF+9JZSAFObdy6yIR5lzAwBBBBFQRkQcjHqNUsskfKR9hAhKQhCBCQhCBCx2iQHWhr0EZgjIjpBiqad1Jaexmq6rNNLwIJRyoChgRilVAwow9pNvih666yzlmtZ0rLUBSWHPcEA1UnJKm7hjVTiIUqzEIiZhcJqkEplAhNiq7pDQU6TzlVgN6OrD3hh3RqDbkrQsK7wQf0pGZ0vGrbR4sSx72rHoGMrK6En9NpHifTitVE2YD9RwOr14LTWjRkuYoXlqUMzEFanlSxPdeNOzhHpNBpeLCYTVmYjAjavgjHPCYRU44DtlW2bMDrdF5SrEi6SQyYgVAODDZ4g8cohS7Y12ryBmKkyzkQpBAumuJYED0d1Y9gyEZj5LwWxg5x5r2uroAIvtQ3vNHncnl/aXvbjhnk6Iuoyhib5FSVByz78+ssd8Q5VsY3/wDSjZDU2DtFSBdFUzINRHtLVUErZ1NHK1CkghXKEghMxnT9DTpEugnyXByfQPNF1fuigmnzDioO1L5p7amvHDhHyboOXX+LTGtNmh2VXHw16zH1rSRdpZgdq6dg4bTC8NjK6FbGnOpuMeJOkJt4f6egLUpdIp/CxrdHpvnQbBx4dBl038lwiLRbzUySstJjuJg2gougiguigoFibZZnK/wwX6h8VI82WcWRWYFSyglcdkkAlceBw7I9ugOYB6xX3xAC295ATr9CpiHWtGQNXqFt7Bq3MmGjtLkj1yWbuXZ72EdG0BohLNJCS2LVJYt6THM4YAYZe/OOUWe0unMdl6K1XwtUd1I6JqWXmSuVbZDVAAyahpfFdxph7zmdBk51MSeSBB71Q5RbUADlSCO5c0k81fsj3CIs/Q8pySy1LUJ2mobtaYVphU95iVLFAAcCAARvBAoQRuIO6PcZvE5pNsy0WFrgL51B+apIqKZhgau2Ia9WtWx5zYnHGPk3RclucK5VrMauBJxN6ubHHpj3b9FJO51a0IqKVoVdaYgjKY3aY8SdDopYi9tsCa3TkzPTm1oS5rvyxiUPzXxG6jwZ7YRZe51glPiwB2blbx5tQaZ9AjyNCScNjL1m4sccccXbPjGNdAywLtWpRB5v9MAKebnSveeimyMeS8jM1xXQwHO5oXiTKCqFXAAAAZ4DLPGN3qsaTHYeYZT9icqW70vDtjTxa/J9o4u8yZ5guCu5iOUqo3YXhXrh7JdzUA+KSynmpyPBXWWeSenmOdn1XOJXqbEjpqN6iJsQLDKDSeTbG7WWeOwboau4kAMD0iM1jnHFH565n0ga3XHXQ4biCI1Syyi6b1hlWVRyjbRBuoAWY06FBoOkxXP3jL6J/tzI1Ovp/wBafupfvmfrFWNr+l5O4+Vb9NjKtK1rXsijqMpSRyuY1ozK7p8nRyRNe5xzroC+UVa5AdJlzAB1k4AdMWfRWkeWUkihBxpl0ERyAR0fUI/6Zfu5X5BDNBWOqcQcLW6ktXUbabCWnT1qzQhGK0WlUFXYAZDpPADMnoEWarVlil63axWcs0h5LTGlsBUqtBeUMbrXwwNGXEUiz8tMfmLya+k42j9lN3WxH2Y5zrJoyb8rnUlz3BZSH5NmvfRy8aqt3MEYcISrZXxx3jFzfqunKKNkklnmwt12WrmtJ80WhegiWw9r17zEZ3O4MesKv/OYl/Nk76mf/ZmfDGot2rFpJZ5cmbev3hSTMDYy1l0vXRTItnvMUQL3n4ogP8T+VenAwfDKT/kPws/Lt9W3enxR95ZvQbvT44wztWrYSLptAoAD9BOxIFKmgyr1HHjjHqbq1ayTd+VAE4Dk55wrKIFaepMFR9Z0R55N3YH2ld5RvbP3BZOWb0H70+OAmkZS2Hg+KPUjQFqEsKy2hmDAluRnbQAAIOFR2Uy6TEc6vWwgUW0rix2knFqNeCg3RTZF04HE141gEb+wNhXTIztnaFm5ZvQbvT44cs31b96fHGNdW7XVLwtJu4NSXPF4AINwwOyx/FHtNX7WJl4i0Fb7Nd5GbzSKBcqYZ+6kHJu7A+0o5RvbP3BeZUgmpN5CWJpUHDClRiu6JFnGP0hN3ii1ParH3V6o9uhBIIIINCCCpB6QQCM49SJDO11FZ29FQWPXQZDpOEQMlkDrAX7rcNKnfFGW3Jt3346FZNASLHWpXlyMdpqleuUQB3iL9Y7akwbBy3UpSKBo7yez5lDNKyQMvOmDquminpvHqi/6PsfJS1S873RS85BY9ZAA9kaikLsGePCsxV4ceZ+JRtI6vWeeazZSM3pc1/GtG9saed5OrOea09OgOG/OrH2xaYRM+CN/zNB1KFk0jPlcRrVLfyar5s9+1FPupGI+TQ//ACP+F/8ApF5hEBoac/QFOK6oH1lUhfJpxtB7JYHvYxIleTaV506eeq4B+Qn2xb4R0UVOPoC4a2c/WVoLLqNZEzllz/8AYzMPCTd9kbyVKCgKoCgYAAUAHQBlHuEMNY1gs0W8Eu57nm7jdQ5OzOddzqHHWNh+4CX3x7tkgmjJz1y9YHnITwNB1EA7o8W/ZaW/B7p+zM2aePkz2RMj2vC5frtOD2ssMjKl9YxmAgjcQQQRxEU6i/K8Ve8FoH8wC5Wh6c++Llr1LAtr0FKy5ZPXtivsEUx5h+VgbqcFBJuE4tzjhuyy64ydV/Ik8CtXS/x41tRHQtSrUqWVLxpVJVBmWNwYKBix6BHPRFx1I0QwkB0Z2qkskFyrYoDRXG4blI7RDmRtL9XFJ5Y0M18Fb782ZzRyS8WoXPUuS9Zr0rGWz2FUN7Fm3uxqx6K7h0Cg6IgyURjdMyej+gzkE9WNG61JiV82D6yd/cMaBUCmRUdN69rLdpaJNvI91jRLpoN1XrmRuixfNg+snf3DHNNNaInC0zqSrQw5QkNycx6g0xvBSDCVbLJFGHRC5v4p2iijleWyGwt4LbfvDf0Jnhl/HD94b+hM8Mv44rvzTP8AqLR/YmfDHw6In/UWn+xM+CKrn9Z2NxVpzGj7e8Kx/vDf0Jnhl/HD94b+hM8Mv44o37JWsDYW0Js3TdkTReIUgO2zziTUn1RjvjLL1btmFVtJoyn+DOFQDLvA4ZEI2G7lDwiXnlV1f6lR80pev/YK6fvDf0Jnhl/HD94b+hM8Mv44pEzVq3X8FtN0sx/gztkEpdWl3HAMOi8SN0ZpWrtrDCqWkryV0gyp2L4bdbtRke/oEcNZVW0bigUdL17wrj+8N/QmeGX8cP3hv6Ezwy/jiizNU7YylWW0nKhMmaa/RFWwu/WUYcKHjG2TRE+grItBNBU8jN+GOOrasaG31FdbR0p0utrCj2+a06dMmMzC+5a7gNwFDSvDIGNvonWQyBQIEHGVgD0shz66k9EahlIJBBBBoQQVII3EEAiPdnkNMa5LVnf0VFT2gZDpNBCEVXOyUlozk5xb2U/LSwPjAccwGY39hdC0XrkszCqvxpsuOtDj7osFkt6TRVD14UpFC0d5O50yhnMsocBtzB1EbKHpBaL7YLHyUtUDO90UvObzHrNBWNNTySPbeRuH3uWaqI42OtG7F73qRCEIYS6QhCBCQhCBCQhCBCwW2z35bLkSpAPA7j2Gh7I+2O0X5avleUGnCoxHZlGaIdg2TMT0XLD7Mzbr4i4/DAhc+19/nW+6l++ZFNEy9OIv0Ib+Hg1AoG2ykVW8KgEEc4Z1w6Nrvq7OmTxOlIZgZFUhaXlKlsaEioIbdwMVv9nbV/8AHndw/WMvVwS8u8hhN+5aekni5BgLwLd614jo+oX8sv3cr8gilStWbUSALPMBO80A7STgI6ZoTRQs8lJYNSqqC3EqoFegYQ5kqGSMvL2kaNKTyrMyQMDCDp0alMnSFcXWUMDuIqPbEX5I6fwnqPQmEsOx+cvbeHRE2EXipFDXSQBpMBlnIXuaT6rjZPUaHoimaw65zRNmSkRFEuYRevMCaDfTri/MoIoRUHMcY5xpbU20mfNaXKW4zkrR1AoabiRSEq10zYxyOm+5O0TYXSHltFt6h/tfaPV8b/rGOdrvOQVZlA4l3jL+xVs+qH9xP1jFatQ7W6FTLoDvExK5g7yeEVYlyhfPfYPwrQxUFs1tp/K9LrlPIqCpB9d9+W+Pv7Y2jivjf9YhfuxtF9n5I1ZiT9LLpiXJw65jY5igoYWbyYWlLtJZ2GvLWZKwNHB6abZ7hHvHXdZ+0LwGUXUPuKm/tjaOK+N/1h+2No4r43/WNfK8lU8EHkiaAgAzJdMQ4yH3jU4YDIAQXyV2gVpLOKhSOUlUICoMuP0anrruJEdx1vWftC5gouofcVNTXecSQGQlTQ7b4HOmece/2wtHq+N/1jWnyUWig+jbDL6WXTBi+NPWJ7MIl6N8ntrlS1QSgaAVPKJStADQVwGGX+amOOfXW+EnYENZRXs4DaVq7QGmO7uxq7FiASBj63OPfE6waVeSAqhWUeaRdPYyjPpIJ6Yj2qQ0tmSYLrIaMKggHA5g03iJ2jdXbRPoZcs3T577CdYJxYfZBiuifUiU4L4r5/XoVjKymMQx2w2zenSrBo3XmlAzFeiZl2TBh3nsi5WG2GYtSjL15Hq3+yKxo3ydIKGfMZz6CbC9RPOPYV6otdjsSSkEuUqoi5KooBvPtJMaenMxb+sAD3e+KzNQIQ79Ekjv98FmhCEMJdIQhAhIQhAhIQhAhIhzdmeh3OpQ/aWrp7OViZEPSopLLDOWQ/TRDVgOtbw7YEKWzACpwA3xC+eZPp+w/pFL1+0rMM/kQ7CWJatRWK3ixbEkHEAKKDLPsqPLC9dvtepW7yjXqcaXq06Yq5spMieWYSbKzhya+VgfcC67F89SfT9jfpEqRaFcVUgiOLo7A1DzAeN9vcTQ9RjpepdoLyLxzZUY8KsoJpE9LWMqb4RayhqqN1NbEb3VhhCEOpJIQjBarassAtXHgCfdAhZ4Rr/n2VxbwmHz7K4t4TAhbCEa/wCfZXFvCYfPsri3hMCFsIRr/n2VxbwmHz7K4t4TAhbCEa/59lcW8Jh8+yuLeEwISXq/IE1p3JKZjG8WbaINAKrerdyHNpGwiAmm5RNLxHWCBE5XBFQQRxEcAA0LpJOlfYQhHVxIQhAhIQhAhIQhAhIQhAhI+ER9hAhco1pwtN3ektEP4GmAHtUK34orAdflJF43qCi3BQ7Gd+7WtPWywpvi3a8ygLc5HnS5ZPXtLXuUd0U0v/qwNnm1OGJ2MqlsBvwXdnxydUP/AESLV0ptTxraiOj6hfyy/dyvyCOcCL9qNZnNmWk1xsS8AqegOKw5kbS/VxSeWNDNfBW+EQ/kUz6+Z4ZfwQ+RTPr5nhl/BGgVAphjjmnFraZ9cfp5uePnsI6sbFM+vmeGX8Eco0opFonAkk8tNxNAT9I/DCKjKziIm2PTwKtskgGV1+riFC5FeA7oi2qeEdFuLt4AlqbWFARQ4EVx4gClSI9T9LS0YqzEEGh2SaVCmpoMttccseuPI0lKYjeS10Aoa1qwAxHpI/ap4RQNMmk3trV84R6Ba+pYpelZLMVCmorgQBUhihANaE1B7o+DSsrZ2W27lMB/UvBd+FSpHXTiIypb5JCsBzsjyZ3VbhhSh7RxjyNKSMOwAcmeNB5vpYDpIGZiS7uorxZvWF6tdtlyyAyk1UsCACKLixz3DHqrwNML6YkgkFWBFMLo3oXwxx2faQN8SLW8pAFcUBAAoCMAQKXhkMcccia4GPvyyUcaZsFryZxYjBcudup00jgcbaCulov0KOdLSagUOJQA0Wm2SFyPFT3RJsc5Jq3lGFSKECuGBqATTEEdhjHOtstZImhQynmgKBXM4Vphgx74StIybwpgW2ahCBVWuUJpQUZwMfSHEQEuIzAoAaDnIWys9oeX/DZl6M18JqO6h6Y3Oj9bHlnaBHrSz70Y+4nqitWfSCOxVSagEkFSKUYqcx6SsOsGJkiSztdRWdvRUFm7hkOk4RLDV1MRwtue45/VRTUlPKMTgB3jN6Loei9cVmb1emd3Bh1ocR7I39ktyTBVDXiN4igaO8ns6ZQzSskDLzpg6rpoh6bx6ov+j7HyUtUvO90UvOQWPWQAD3RpqeSSRt5G4fe5ZqojjY60bsSkQhCGEukIQgQkIQgQkIQgQkIQgQuZa+/zrfdS/fMilJMHys0YGopShJFFO+tFxByFcKRddff51vupfvmRTpFmbli5RQLzUYsbxBriEBu05uJxOdIydWQJ5LrV0oJgjstiI6PqF/LL93K/II5wI6RqEp+SodxSX7EFYcyNpfq4pPLGhmvgrLCEI0CoEimW7yeGZNmOJ4F92enJVpfYtSvKCufCLnCIpYWSizxdSxTPiN2GyoD+SkEkmchJzPIYmoAOPKcAB1AQTyVAZTkFWLn6HNiSSx+lxNWPfF/hEHMYNGHzU3PZ9OLyXPn8kynObLONcZHST9ZxZvEeMeR5Ik+slb//AOcb8/6kdDhHeZQdnefyjnk3a3Bc/fyUKRQzkIoR/A3NWorytRWp749P5KwSSZ0skmp+gzNKV/icMIv0I5zGDs+aOez9ryXP/wB060I5WXQmpHyfAnHGnKUrie+H7p1vBuWSoJIPInAtdqR9Lgdle6OgQjvMoOz5o57P2vJU3Rnkws8tr0w8occFUSloaVrdJY1IFdqhplFrslhlyluy0RF4KAB7N8Z4RPHEyMWaLKCSV8mdxukIQiRRpCEIEJCEIEJCEIEJCEIEJCEIEKh+U6xqipPHPJEs+iVF5hUcQSd+/qpz35xbgvt/WPsIqKuCMyXIVvSTyCOwKl6HmGdPlSmwDuFJXnAE5itRXsjt1ms6y0VEFFVQqjgAKAd0fIQzRRMY0loS1bK97gHFZYQhDyRSEIQISEIQISEIQISEIQISEIQISEIQISEIQIX/2Q==" /> <br /></p> </div>http://tugal.blog.gogo.mnhttp://tugal.blog.gogo.mn/read/entry442925Fri, 27 Nov 2015 10:52:24 ULATМонгол- Хятад толь бичиг″http://tugal.blog.gogo.mn/read/entry366724<div align="center"> Ажил хийвэл дуустал, давс хийвэл уустал гэдэг сайхан үг байдаг даа.Энэ үг санаанд ороод өмнө нь хятад монгол толь бичиг оруулсан юм чинь тус хүргэсэн шиг хүргэе гэж бодоод <strong>&quot;Монгол- Хятад толь бичиг&quot;</strong> орууллаа. </div> <p align="center"><img src="http://s1.gigaimg.com/avaxhome/f0/53/001a53f0_medium.jpeg" style="width: 301px; height: 314px;" /><br /></p> <div align="center"> </div> <p align="center"><strong>Монгол Хятад толь бичиг&nbsp; 蒙汉词典 Mongolian Chinese Dictionary</strong><br />Хэвлэснг газар: 内蒙大学古语文研究所 — Inner Mongolia University Institute of Ancient Languages<br />Он: 1999<br />ISBN: 7810740008<br />Хуудас: 1557<br />Формат: pdf/good<br />Хэмжээ: 44.6 MB</p> <div align="center"> </div> <p align="center"><strong>Татах холбоос:</strong></p> <p align="center"><a href="http://www.bookzz.org/book/2044790/846906">http://www.bookzz.org/book/2044790/846906</a> <br /></p> <div align="center"> </div> <h3 align="center" style="margin-top: 0pt;"><a href="http://www.easy-share.com/1913550925/Mongolian__Script__-_Chinese_Dictionary_Complete.pdf" target="_blank">http://www.easy-share.com/1913550925/Mongolian__Script__-_Chinese_Dictionary_Complete.pdf</a></h3> <div align="center"> </div> <h3 align="center" style="margin-top: 0pt;"><a href="http://depositfiles.com/files/01vr6794e" target="_blank">http://depositfiles.com/files/01vr6794e</a></h3> <div align="center"> </div> <h3 align="center" style="margin-top: 0pt;"><a href="http://www.megaupload.com/?d=WOM5RYUI" target="_blank">http://www.megaupload.com/?d=WOM5RYUI</a></h3> <div align="center"> </div> <h3 align="center" style="margin-top: 0pt;"> <p> </p> </h3> <div align="center"> </div> <p align="center"> </p> <div align="center"> </div> <p align="center"><strong></strong><br />Энд шууд татахаар орууллаа. Мөн манай блогын вэб холбоос хэсэгт<strong> Монгол Хятад толь бичиг</strong> Вэб хаяг байгаа. </p> <div align="center"> </div> <div class="post hentry uncustomized-post-template"><style>.share_post_before, .share_post_after {height: 20px;overflow: hidden;padding: 4px;}.share_post_after .twitter-share {margin-left: 20px;width: 120px;}.twitter-share {float: left;}.share_post_after .facebook-share, .share_post_after .buzz-share {width: 100px;}.facebook-share, .buzz-share {float: left;}.share_post_after .facebook-share, .share_post_after .buzz-share {width: 100px;}.facebook-share, .buzz-share {float: left;}.share_post_after #addtoany {margin-right: 20px;}#addtoany {font-size: 10px;margin-right: 40px;margin-top: 2px;}</style> <div class="share_post_after"> <iframe scrolling="no" frameborder="0" title="Twitter Tweet Button" style="width: 110px; height: 20px;" class="twitter-share-button twitter-count-horizontal" src="http://platform.twitter.com/widgets/tweet_button.1330467312.html#_=1330663030332&amp;count=horizontal&amp;id=twitter-widget-0&amp;lang=en&amp;original_referer=http%3A%2F%2Fblogblog.blog.gogo.mn%2Fread%2Fentry253570&amp;size=m&amp;text=Online%20library%20%3A%20%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%20%D0%A5%D1%8F%D1%82%D0%B0%D0%B4%20%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%20%D0%B1%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B3%20%E8%92%99%E6%B1%89%E8%AF%8D%E5%85%B8&amp;url=http%3A%2F%2Fblogblog.blog.gogo.mn%2Fread%2Fentry253570" allowtransparency="true"></iframe> <div id="addtoany"></div> </div> </div><br />http://tugal.blog.gogo.mnhttp://tugal.blog.gogo.mn/read/entry366724Mon, 25 Aug 2014 13:28:12 ULATХүний нөөцийн мэдээллийн системhttp://tugal.blog.gogo.mn/read/entry520038<div align="center"> <p><strong>Хүний&nbsp; нөөцийн мэдээллийн систем</strong></p> <p><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--></p> <p><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--><strong><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"></span></strong><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"></span> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 150%;" class="MsoNormal"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">Манай оронд хүний нөөцийн удирдлага эрт үеэс байсан хэдий ч орчин үеийн эдийн засгийн хэмжээнд хүртэл оновчтой сайн хөгжилд хараахан хүрээгүй байгаа билээ. Энэхүү дутагдалтай байдал нь монголын эдийн засаг, бизнесийн салбарын хувьд анхаарууштай зүйлийн нэг болжээ. Үүний үндсэн дээр одоогийн баримталж байгаа хүний нөөцийн удирдлагын асуудал нь ямархуу хэмжээнд байгааг тодорхойлох нь чухал. Хүний нөөцийн удирдлагыг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой заавар, журам, зөвлөмжийг 2002, 2003 онуудад олноор гарган мөрдүүлж байгаа хэдий ч түүнийг ашиглах талаар гарын авлага ховор, мөн дээрх заавар, журамууд нь маш их нүсэр, нуршуу байдаг байна. Тиймээс тус сэдвийг сонгож авсан шалтгаан нь:</span></p><br /> <p style="margin-bottom: 12pt; text-align: justify; line-height: 150%;" class="MsoNormal"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"> Монголын хүний нөөцийн систем</span></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 150%;" class="MsoNormal"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">Хүний нөөцийн бодлого гэдэгт ерөнхийдөө тухайн байгууллагын зүгээс хүнтэйгээ холбоотой авч буй бүхий л төрлийн арга хэмжээг гэж ойлгож болно. Байгууллага гэдэг бол нэг зорилгод хүрэхээр тэмүүлж буй хэсэг бүлэг хүмүүсийн нэгдэл. Гэтэл хүн болгон өөр өөрийн гэсэн сонирхолтой бас зорилготой. Хүмүүсийн хэрэгцээ ***рдлагыг байгууллага хангаснаар эргээд хүмүүс маань байгууллагын төлөө ажиллаж, байгууллагын өмнөө тавьсан зорилгод хүрэхэд гол хөдөлгөгч хүч, гүүр нь болж өгдөг. Хүн гэдэг бол аливаа бусад нөөцөөс маш өвөрмөц, түүнийг хамаагүй захиран зарцуулж, өмчлөлдөө бүрэн дүүрэн шилжүүлж болдоггүй. Иймээс байгууллага дээр хүмүүсийг хэрхэн сайн ажиллуулах талаар хүний нөөцийн бодлого заалшгүй байх&nbsp; шаардлагатай байдаг.</span></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 150%;" class="MsoNormal"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><br /> <br /> Монголын хүний нөөцийн бодлогыг бусад улс орнуудын хүний нөөцийн системтэй харьцуулахад ихээхэн дутагдалтай байдаг. Манай орны хувьд ЗЗЭЗ-д шилжсэнээс хойш бусад орны хүний нөөцийн системүүдээс тохирохуйц бодлогыг өөрийн орны хөрсөнд буулгаж байна.</span></p> <p> </p> </p> <p><a href="http://www.tugal.gblog.mn">www.tugal.gblog.mn</a> <br /></p> </div>http://tugal.blog.gogo.mnhttp://tugal.blog.gogo.mn/read/entry520038Sun, 23 Feb 2014 12:09:34 ULAT